Förordning (2012:114) om vissa sanktioner mot Libyen

SFS nr: 2012:114
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2012-03-15
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter om förbud och andra åtgärder för att i Sverige genomföra vissa sanktioner mot Libyen som har antagits av Europeiska unionens råd genom rådets beslut 2011/137/GUSP av den 28 februari 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen.

Definitioner

2 §   Med krigsmateriel avses i denna förordning sådan materiel som är upptagen i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Med paramilitär utrustning avses sådan utrustning som är upptagen i bilagan till denna förordning.

Förbud mot att köpa, importera eller transportera krigsmateriel m.m.

3 §   Det är inte tillåtet att från Libyen köpa, importera eller transportera krigsmateriel, paramilitär utrustning eller reservdelar till sådan materiel eller utrustning. Förbudet gäller oavsett om materielen eller utrustningen har sitt ursprung inom Libyens territorium eller inte.

Förbud mot att leverera, sälja, överföra eller transportera paramilitär utrustning till Libyen

4 §   Det är inte tillåtet att direkt eller indirekt leverera, sälja, överföra eller genom Sverige transportera paramilitär utrustning till Libyen eller för användning i eller till förmån för Libyen, oavsett om utrustningen har sitt ursprung inom Sverige eller inte.

Undantagna från förbudet är leverans, försäljning eller överföring som på förhand har godkänts av Förenta nationernas sanktionskommitté (kommittén) som etablerats enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1970 (2011).

Efter förhandsanmälan till kommittén och förutsatt att kommittén inte har fattat ett negativt beslut inom fem arbetsdagar efter en sådan anmälan, gäller undantag från förbudet även för leverans eller överföring av
   1. paramilitär utrustning som endast är avsedd för säkerhetsändamål eller för att bistå de libyska myndigheterna i nedrustningsarbetet, och
   2. paramilitär utrustning som tillfälligt exporteras till Libyen uteslutande för användning av Förenta nationernas personal, företrädare för medier samt biståndsarbetare och åtföljande personal.

Gemensamma bestämmelser om transporter

5 §   Förbuden enligt 3 och 4 §§ gäller även transport av materiel och utrustning på fartyg och luftfartyg som är registrerade i Sverige.

Tillsyn

6 §   Inspektionen för strategiska produkter och Tullverket ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbuden enligt 3 och 4 §§. Tullverket ansvarar inom sitt ansvarsområde, i samverkan med Transportstyrelsen, för tillsyn över förbudet enligt 5 §.

Myndigheterna ska i sin tillsyn samråda med varandra och lämna varandra de uppgifter som behövs för tillsynen.

Bilaga

Förteckning över paramilitär utrustning

Med paramilitär utrustning avses följande utrustning, om den inte samtidigt tas upp i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.
   1. Eldrörsvapen med kaliber < 20="">
   2. Ammunition speciellt utformad för eldrörsvapen enligt punkten 1.
   3. Vapensikten.
   4. Bomber och andra explosiva laddningar.
   5. Explosiva ämnen.
   6. Utrustning till skydd mot konventionella stridsmedel.
   7. Övningsmateriel för militär verksamhet.
   8. Spanings- och mätutrustningar med militära prestanda för observation i mörker.
   9. Utrustning för tillverkning av utrustning enligt punkterna 1-8.
   10. Speciell teknologi och mjukvara för utrustning enligt punkterna 1-9.