Förordning (2011:67) om vissa sanktioner mot Demokratiska folkrepubliken Korea

SFS nr: 2011:67
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2011-01-27
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter om förbud och andra åtgärder för att i Sverige genomföra vissa sanktioner mot Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea), som har antagits av Europeiska unionens råd genom rådets beslut 2010/800/GUSP av den 22 december 2010 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2006/795/GUSP.

Definitioner

2 §   Med krigsmateriel avses i denna förordning sådan materiel som är upptagen i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Med paramilitär utrustning avses sådan utrustning som är upptagen i bilagan till denna förordning.

Förbud mot att köpa, importera eller transportera krigsmateriel m.m.

3 §   Det är inte tillåtet att från Nordkorea köpa, importera eller transportera krigsmateriel och paramilitär utrustning samt reservdelar till sådan materiel och utrustning. Förbudet gäller oavsett om materielen eller utrustningen har sitt ursprung inom Nordkoreas territorium eller inte.

Undantagna från förbudet är fordon, ej avsedda för strid, som har tillverkats av eller utrustats med skottsäkert material och som endast är avsedda som skydd för Europeiska unionens och dess medlemsstaters personal i Nordkorea.

Förbud mot att leverera, sälja eller överföra paramilitär utrustning till Nordkorea

4 §   Det är inte tillåtet att direkt eller indirekt leverera, sälja, överföra eller genom Sverige transportera paramilitär utrustning till Nordkorea eller för användning i eller till förmån för Nordkorea, oavsett om utrustningen har sitt ursprung inom Sverige eller inte.

Gemensamma bestämmelser om transporter

5 §   Förbuden enligt 3 och 4 §§ gäller även transport av materiel eller utrustning på fartyg och luftfartyg som är registrerade i Sverige.

Tillsyn m.m.

6 §   Inspektionen för strategiska produkter och Tullverket ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbuden enligt 3 och 4 §§. Tullverket ansvarar inom sitt ansvarsområde, i samverkan med Transportstyrelsen, för tillsyn över förbudet enligt 5 §.

Myndigheterna ska i sin tillsyn samråda med varandra och lämna varandra de uppgifter som behövs för tillsynen.

Bilaga

Förteckning över paramilitär utrustning

Med paramilitär utrustning avses följande utrustning, om den inte samtidigt upptas i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel:
   1. Eldrörsvapen med kaliber < 20="">
   2. Ammunition speciellt utformad för eldrörsvapen enligt punkten 1.
   3. Vapensikten.
   4. Bomber och andra explosiva laddningar.
   5. Explosiva ämnen.
   6. Utrustning till skydd mot konventionella stridsmedel.
   7. Övningsmateriel för militär verksamhet.
   8. Spanings- och mätutrustningar med militära prestanda för observation i mörker.
   9. Utrustning för tillverkning av utrustning enligt punkterna 1-8.
   10. Speciell teknologi och mjukvara för utrustning enligt punkterna 1-9.