Förordning (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor

t.o.m. SFS 2015:928
SFS nr: 2009:315
Departement/myndighet: Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad: 2009-04-23
Ändrad: t.o.m. SFS 2015:928
Övrig text: Rättelseblad 2015:501 har iakttagits.
Upphävd: 2019-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2019:214
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelse

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor.

Begränsningar avseende statlig verksamhet

2 §   Förvaltningsuppgifter som statliga myndigheter ansvarar för får innefatta myndighetsutövning endast i den utsträckning som anges i 3 §.

3 §   En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal enligt 5 § lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor får i respektive statlig myndighets namn
   1. i enklare fall besluta i ärenden om äldreförsörjningsstöd eller bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken,
   2. i enklare fall besluta i ärenden om resebidrag i form av ersättning för resa och logi enligt förordningen (2015:500) om resebidrag, och
   3. i enklare fall besluta i ärenden om utfärdande av identitetskort enligt lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige. Förordning (2015:928).

Verksamhetsrapporter m.m.

4 §   Statliga myndigheter, en kommun eller ett landsting som har träffat ett samtjänstavtal ska, så snart avtalet har träffats eller ändrats, ge in en kopia av avtalet till Kammarkollegiet.

5 §   Statliga myndigheter som har träffat ett samtjänstavtal ska genom årliga verksamhetsrapporter redovisa hur verksamheten har bedrivits.

Verksamhetsrapporterna ska ges in till Kammarkollegiet.

Uppföljningsansvar m.m.

6 §   Kammarkollegiet ska, utifrån de samtjänstavtal och verksamhetsrapporter som ska ges in till myndigheten, löpande följa upp verksamhet som bedrivs enligt samtjänstavtalen.

Om Kammarkollegiet i sin uppföljning upptäcker brister i samtjänstavtalen eller verksamhet som bedrivs enligt lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor, ska myndigheten rapportera detta till regeringen.

7 §   Kammarkollegiet ska bistå statliga myndigheter, kommuner och landsting med råd och vägledning om hur samtjänstavtal och verksamhet som bedrivs enligt lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor kan utformas och bedrivas.

Bemyndigande

8 §   Kammarkollegiet får meddela närmare föreskrifter om den redovisning som enligt 5 § ska ges in till myndigheten.


Övergångsbestämmelser

2010:1737

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag som avser tid före ikraftträdandet.

2015:501
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för flyttningsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.