Förordning (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

t.o.m. SFS 2016:172
SFS nr: 2009:1386
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2009-11-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:172
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om
   - skyldigheter och ansvar för djurhälsopersonal (2 kap.),
   - behörighetsregler (3 kap.),
   - undantag från begränsningarna i rätten att vidta hälso- och sjukvårdande åtgärder på djur (4 kap.),
   - tillsyn (5 kap.),
   - Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård (6 kap.), och
   - övriga frågor (7 kap).

2 §   Begrepp och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.


2 kap. Skyldigheter och ansvar för djurhälsopersonal

1 §   Den som tillhör djurhälsopersonalen ska på ett betryggande sätt förvara, hantera och i förekommande fall dela ut läkemedel som han eller hon har hand om.

2 §   Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om
   1. inskränkningar i rätten att överlåta arbetsuppgifter enligt 2 kap. 3 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, och
   2. de övriga skyldigheter för djurhälsopersonalen som behövs för en god och säker vård.


3 kap. Behörighetsregler

Veterinärer

Bestämmelser om yrkeskvalifikationer

1 §   Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen.

När det gäller frågor som avses i första stycket meddelar Jordbruksverket föreskrifter med stöd av bemyndigandet i 10 kap. 1 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2016:172).

Legitimation för veterinär med utländsk utbildning

1 a §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om legitimation för veterinärer med sådan utländsk utbildning eller auktorisation som omfattas av
   1. lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer, eller
   2. överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer av den 14 juni 1993 (SÖ 1994:2) ändrad genom avtal den 11 november 1998 (SÖ 2001:5). Förordning (2016:172).

2 §   En sökande med annan utländsk utbildning eller auktorisation än vad som följer av 1 § ska få legitimation som veterinär om den sökande
   1. har genomgått den kompletterande utbildning och fullgjort den praktiska tjänstgöring som behövs för att kunskaperna och färdigheterna ska motsvara de svenska kraven,
   2. har för yrket nödvändiga kunskaper om svenska författningar, och
   3. har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språket.

Legitimation får meddelas trots att den sökande inte har genomgått föreskriven efterutbildning, om denne är mycket skicklig och särskilt erfaren inom veterinäryrket.

Jordbruksverket får, efter samråd med Sveriges lantbruksuniversitet, meddela närmare föreskrifter om utbildning och praktisk tjänstgöring som avses i första stycket 1.

3 §   Har upphävts genom förordning (2016:172).

Specialistkompetens

4 §   Jordbruksverket får, efter samråd med Livsmedelsverket, meddela föreskrifter om indelning och benämning av de specialiteter inom vilka specialistkompetens kan uppnås samt om vilken vidareutbildning som krävs för att en veterinär ska godkännas som specialist.

5 §   En veterinär som har rätt att kalla sig specialist efter föreskriven specialiseringstjänstgöring i ett annat EES-land eller i Schweiz ska på ansökan godkännas som specialist i Sverige, om veterinären har svensk legitimation för yrket.

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om specialistgodkännande för veterinärer som genomgått utländsk specialiseringstjänstgöring.

Bevis om specialistkompetens får utfärdas endast för specialiteter som är godkända i Sverige.

Djursjukskötare

6 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vad som krävs för legitimation som djursjukskötare.

7 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om legitimation för djursjukskötare med yrkeskvalifikationer förvärvade i ett annat land.

Godkännande som hovslagare

8 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilken utbildning eller praktisk erfarenhet som krävs för att kunna godkännas som hovslagare.

9 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om godkännande av hovslagare med yrkeskvalifikationer förvärvade i ett annat land.

Godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

10 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka yrken som kan komma ifråga för godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård enligt 3 kap. 6 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, samt om krav på tilläggsutbildning eller praktisk erfarenhet för sådant godkännande.

11 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård för yrkesutövare med yrkeskvalifikationer förvärvade i ett annat land.

Tillfällig yrkesutövning

12 §   En yrkesutövare som med stöd av lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer för första gången avser att tillfälligt utöva ett yrke som omfattas av 3 kap. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård i Sverige, ska skriftligen underrätta Jordbruksverket om detta (förhandsunderrättelse).

Förhandsunderrättelsen gäller under ett år och ska därefter förnyas av yrkesutövaren om han eller hon fortsättningsvis avser att tillfälligt utöva yrket här.

I brådskande fall får uppgifterna lämnas så snart som möjligt efter det att yrkesutövaren har utfört sitt arbete. Förordning (2016:172).

13 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka handlingar som ska bifogas en förhandsunderrättelse enligt 12 §. Förordning (2016:172).

Behörighet genom särskilt tillstånd

14 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om särskilt tillstånd att i den utsträckning som anges i varje särskilt fall utöva yrke som veterinär, djursjukskötare eller hovslagare när det saknas förutsättningar för legitimation enligt 3 kap. 1 § första stycket lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård eller godkännande enligt 3 kap. 5 § första stycket samma lag.

Jordbruksverket får vidare meddela föreskrifter om att den som har legitimation enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska kunna få ett särskilt tillstånd att i den utsträckning som anges i varje särskilt fall utöva verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård när det saknas förutsättningar för godkännande enligt 3 kap. 6 § lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Förordning (2012:527).

Förfaranden hos Jordbruksverket

15 §   Har upphävts genom förordning (2016:172).

Information till sökanden

16 §   Den som ansöker om legitimation eller annan behörighet enligt föreskrifter meddelade med stöd av 1 a, 2, 7, 9 eller 11 § eller lämnar uppgifter enligt 12 § ska av Jordbruksverket upplysas om vilka svenska författningar som han eller hon behöver känna till och om vilka möjligheter han eller hon har att få de kunskaper i svenska språket som behövs för att kunna utöva yrket i Sverige.
Förordning (2016:172).

Skyldighet att lämna intyg

17 §   På begäran av en yrkesutövare som har behörighet att utöva ett yrke inom djurens hälso- och sjukvård i Sverige och som önskar utöva sitt yrke i ett land utanför EES och Schweiz, ska Jordbruksverket utfärda ett intyg om yrkesutövarens behörighetsbevis och om hans eller hennes rätt att utöva yrket i Sverige.

Bestämmelser om utfärdande av intyg för den som vill utöva ett reglerat yrke i en annan stat inom EES eller i Schweiz finns i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2016:172).

18 §   Har upphävts genom förordning (2016:172).

19 §   Har upphävts genom förordning (2016:172).


4 kap. Undantag från begränsningarna i rätten att vidta hälso- och sjukvårdande åtgärder på djur

1 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från förbuden i 4 kap. 1 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.


5 kap. Tillsyn

Tillsynsmyndigheter

1 §   Länsstyrelserna utövar tillsyn över djurhälsopersonalen inom respektive län.

Länsstyrelser får komma överens om att överföra tillsynen över viss verksamhet mellan sig.

2 §   Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas tillsyn och ger stöd, råd och vägledning till länsstyrelserna.

Föreskrifter om tillsyn

3 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
   1. skyldighet för djurhälsopersonalen att lämna kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten,
   2. hur tillsyn ska bedrivas,
   3. samverkan mellan tillsynsmyndigheter, och
   4. skyldighet för en tillsynsmyndighet att lämna information till Jordbruksverket om den tillsyn som bedrivs.


6 kap. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård

Uppgifter

1 §   Bestämmelser om Ansvarsnämndens för djurens hälso- och sjukvård uppgifter finns i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

2 §   Ansvarsnämnden ska informera Jordbruksverket om ärenden och beslut som det kan vara av betydelse för verket att känna till.

Verksamhetsredogörelse

2 a §   Ansvarsnämnden ska senast den 1 mars varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Redogörelsen ska särskilt innehålla uppgifter om
   1. antalet inkomna respektive avgjorda ärenden,
   2. den genomsnittliga handläggningstiden för ett ärende,
   3. ärendenas fördelning på olika yrkeskategorier,
   4. antalet beslut om disciplinpåföljd enligt 6 kap. 1 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, och
   5. antalet beslut om andra åtgärder enligt 6 kap. 5-10 §§ lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och beslutens fördelning på olika åtgärder. Förordning (2013:45).

Undantag från myndighetsförordningen

3 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på ansvarsnämnden:
   - 5 § om delegering,
   - 16 § om beslutförhet,
   - 20 § tredje stycket om föredragning,
   - 22 §, 23 § första stycket och 24 § om anställningar och uppdrag,
   - 25 och 26 §§ om personalansvarsnämnd, och
   - 28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse.

Ledning

4 §   Ansvarsnämnden leds av en nämnd.

Kansliuppgifter

5 §   Vid ansvarsnämnden finns sekreterare som hjälper till vid beredningen av ärenden enligt vad nämnden bestämmer i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Jordbruksverket tillhandahåller administrativt stöd samt upplåter lokaler åt ansvarsnämnden enligt överenskommelse mellan myndigheterna.


7 kap. Övriga frågor

Avgifter

1 §   Avgift tas ut för prövning av ansökan om legitimation eller annan behörighet enligt 3 kap. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård i de fall som framgår av andra stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Då ska följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag        Avgiftsklass
Ansökan om legitimation som

veterinär eller djursjukskötare    3
Ansökan om godkännande som hovslagare  3
Ansökan om godkännande för verksamhet
inom djurens hälso- och sjukvård  2
Ansökan om godkännande av
specialistkompetens      2
Ansökan om särskilt tillstånd    1
Förordning (2016:172).

Verkställighetsföreskrifter

2 §   Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård eller denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2009:1386
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010, då förordningen (1994:845) om behörighet att utöva veterinäryrket, m.m. och förordningen (1993:1486) om godkännande av hovslagare ska upphöra att gälla.
   2. Jordbruksverket får i fråga om ansökningar om legitimation som djursjukskötare som görs före utgången av 2014 meddela föreskrifter om vilka yrkeskvalifikationer som ska anses vara likvärdiga med sådan examen som avses i 3 kap. 1 § första stycket 2 lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Då ska avgiftsklass 3 tillämpas.
   3. Hovslagare som har godkänts i enlighet med förordningen (1993:1486) om godkännande av hovslagare har rätt att godkännas som hovslagare enligt 3 kap. 5 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, om ansökan om godkännande görs senast den 31 december 2010. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Då ska avgiftsklass 1 tillämpas.