Förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården

t.o.m. SFS 2020:95
SFS nr: 2007:1172
Departement/myndighet: Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad: 2007-11-29
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:95
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Kriminalvården ansvarar för att verkställa utdömda påföljder, bedriva häktesverksamhet samt utföra personutredningar i brottmål.

2 §   Kriminalvården ska verka för att
   1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,
   2. lagföring kan ske på ett effektivt sätt, och
   3. återfall i brott förebyggs.

Kriminalvården ska särskilt vidta åtgärder som syftar till att brottslighet under verkställigheten förhindras, frigivningen förbereds, narkotikamissbruket bekämpas och innehållet i verkställigheten anpassas efter varje individs behov.

Kriminalvården ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten. Förordning (2020:95).

3 §   Anstaltsorganisationen ska vara utformad så att den tillgodoser dels olika behov av övervakning och kontroll, dels de intagnas behov av sysselsättning samt främjar en ändamålsenlig planering av de intagnas frigivning.

Häktesorganisationen ska vara utformad på så sätt att den främjar ett effektivt samarbete med övriga myndigheter inom rättsväsendet. En lokalisering av häktena som underlättar detta samarbete ska eftersträvas. Innan beslut om större förändringar i häktesorganisationen fattas ska Kriminalvården samråda med Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och de tingsrätter och länsstyrelser som berörs av verksamheten.

Antalet platser inom häktes- och anstaltsorganisationen ska fortlöpande anpassas till behovet. Förordning (2014:1177).

4 §   Frivårdsorganisationen ska vara utformad så att den dels tillgodoser behovet av kontroll, stöd och andra åtgärder när det gäller klienterna, dels främjar ett effektivt samarbete med Kriminalvårdens övriga verksamheter och med övriga myndigheter.

5 §   Kriminalvården får mot avgift tillhandahålla sådana produkter och tjänster som produceras huvudsakligen av intagna som ett led i verksamheten i anstalt och häkte.

Kriminalvården får bestämma storleken på avgifterna enligt första stycket och disponera avgiftsintäkterna.
Förordning (2011:152).

6 §   Kriminalvården ska verkställa de transporter som Polismyndigheten och Säkerhetspolisen överlämnar enligt 29 a § polislagen (1984:387) samt lämna andra myndigheter den hjälp med transport som är särskilt föreskrivet.

För varje person som transporteras av Kriminalvården ska det föras journal. Förordning (2017:142).

Ledning

7 §   Kriminalvården leds av en myndighetschef.

8 §   Vid Kriminalvården ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Förordning (2020:95).

9 §   Har upphävts genom förordning (2011:152).

Anställningar och uppdrag

10 §   Generaldirektören är myndighetschef.

11 §   Vid Kriminalvården finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

12 §   Vid Kriminalvården ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 §   Kriminalvården ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Rätt att meddela föreskrifter

14 §   Kriminalvården får meddela de föreskrifter i organisatoriskt hänseende som behövs för att uppnå samordning, effektivitet, enhetlighet och följdriktighet inom kriminalvårdsverksamheten.