Förordning (2007:1121) med instruktion för Elsäkerhetsverket

t.o.m. SFS 2022:1662
SFS nr: 2007:1121
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2007-11-29
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1662
Övrig text: Rättelseblad 2016:179 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §    /Upphör att gälla U:2023-01-01/ Elsäkerhetsverket är förvaltningsmyndighet för tekniska säkerhetsfrågor på elområdet. De övergripande målen för verksamheten är att förebygga skador orsakade av elektricitet på person och egendom samt störningar på radiokommunikation och näringsverksamhet inom området elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Verket ska svara för att bygga upp, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och elektrisk materiel samt medverka till en tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet.

Verket ska också följa den internationella utvecklingen och främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde.

Verket ska se till att de regelverk och rutiner som verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordning (2008:1071).

1 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/ Elsäkerhetsverket är förvaltningsmyndighet för tekniska säkerhetsfrågor på elområdet. Myndigheten har till uppgift att förebygga skador orsakade av elektricitet på person och egendom samt störningar på radiokommunikation och näringsverksamhet inom området elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Myndigheten ska svara för att bygga upp, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och elektrisk utrustning. Myndigheten ska också verka för en tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet. Förordning (2022:1662).

2 §    /Upphör att gälla U:2023-01-01/ Med stöd av bestämmelser i lag eller förordning ger Elsäkerhetsverket auktorisation att utföra elinstallationsarbete samt är tillsynsmyndighet för personer med sådan auktorisation och för elinstallationsföretag, elektriska starkströmsanläggningar och elektrisk utrustning. Förordning (2017:219).

2 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/ Med stöd av bestämmelser i lag eller förordning ger myndigheten auktorisation att utföra elinstallationsarbete samt är tillsynsmyndighet för personer med sådan auktorisation och för elinstallationsföretag, elektriska anläggningar och elektrisk utrustning. Förordning (2022:1662).

3 §   Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2016:179).

3 a §   Myndigheten har till uppgift att utöva marknadskontroll inom sitt ansvarsområde. Förordning (2022:1166).

/Rubriken upphör att gälla U:2023-01-01/

Samverkan

4 §    /Upphör att gälla U:2023-01-01/ Verket ska samverka med berörda myndigheter och med näringslivs-, arbetstagar- och andra intresseorganisationer.

4 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/ Myndigheten ska
   1. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för medborgare och företag, och
   2. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Förordning (2022:1662).

Ledning

5 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

/Rubriken träder i kraft I:2023-01-01/

Särskilda organ

6 §    /Upphör att gälla U:2023-01-01/ Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd, Elsäkerhetsrådet, som utöver generaldirektören, består av högst nio ledamöter.

6 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/ Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns Elsäkerhetsrådet. Rådet ska bistå myndigheten i strategiska frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.

Elsäkerhetsrådet består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst nio andra ledamöter. Förordning (2022:1662).

/Rubriken träder i kraft I:2023-01-01/

Anställningar och uppdrag

7 §   /Upphör att gälla U:2023-01-01 genom förordning (2022:1662)./ Elsäkerhetsrådet har till uppgift att biträda verket i frågor om elsäkerhet och ska ha insyn i myndighetens verksamhet. Elsäkerhetsrådet ska höras över verkets förslag till föreskrifter.

7 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/ Generaldirektören är myndighetschef. Förordning (2022:1662).

/Rubriken upphör att gälla U:2023-01-01/

Anställningar och uppdrag

8 § /Ny beteckning 7 § U:2023-01-01/ Generaldirektören är myndighetschef.

8 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/ Ledamöterna i Elsäkerhetsrådet utses av myndighetschefen för en bestämd tid. Förordning (2022:1662).

9 §    /Upphör att gälla U:2023-01-01/ Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva anställning som chef inom verkets organisation för anläggningstillsyn.

9 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/ Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva anställning som chef inom myndighetens organisation för anläggningstillsyn. Förordning (2022:1662).

Personalansvarsnämnd

10 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

11 §    /Upphör att gälla U:2023-01-01/ Elsäkerhetsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

11 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/ Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2022:1662).