Förordning (2007:1121) med instruktion för Elsäkerhetsverket

t.o.m. SFS 2017:219
SFS nr: 2007:1121
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad: 2007-11-29
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:219
Övrig text: Rättelseblad 2016:179 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Elsäkerhetsverket är förvaltningsmyndighet för tekniska säkerhetsfrågor på elområdet. De övergripande målen för verksamheten är att förebygga skador orsakade av elektricitet på person och egendom samt störningar på radiokommunikation och näringsverksamhet inom området elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Verket ska svara för att bygga upp, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och elektrisk materiel samt medverka till en tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet.

Verket ska också följa den internationella utvecklingen och främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde.

Verket ska se till att de regelverk och rutiner som verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordning (2008:1071).

2 §   Med stöd av bestämmelser i lag eller förordning ger Elsäkerhetsverket auktorisation att utföra elinstallationsarbete samt är tillsynsmyndighet för personer med sådan auktorisation och för elinstallationsföretag, elektriska starkströmsanläggningar och elektrisk utrustning. Förordning (2017:219).

3 §   Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2016:179).

Samverkan

4 §   Verket ska samverka med berörda myndigheter och med näringslivs-, arbetstagar- och andra intresseorganisationer.

Ledning

5 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 §   Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd, Elsäkerhetsrådet, som utöver generaldirektören, består av högst nio ledamöter.

7 §   Elsäkerhetsrådet har till uppgift att biträda verket i frågor om elsäkerhet och ska ha insyn i myndighetens verksamhet. Elsäkerhetsrådet ska höras över verkets förslag till föreskrifter.

Anställningar och uppdrag

8 §   Generaldirektören är myndighetschef.

9 §   Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva anställning som chef inom verkets organisation för anläggningstillsyn.

Personalansvarsnämnd

10 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

11 §   Elsäkerhetsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).