Förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

t.o.m. SFS 2019:1305
SFS nr: 2007:1119
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad: 2007-11-29
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1305
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssystemet.

2 §   Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857) och 1 § förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el. Svenska kraftnät är även elberedskapsmyndighet enligt elberedskapslagen (1997:288).
Förordning (2013:211).

3 §   Svenska kraftnät ska också
   1. bygga ut ett transmissionsnät för el i Sverige och förbin- delser med elnät i andra länder baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar,
   2. svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det nation- ella elsystemet enligt ellagen (1997:857) och förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el,
   3. främja konkurrensen på elmarknaden,
   4. främja forskning, utveckling och demonstration av ny teknik av betydelse för verksamheten,
   5. svara för beredskapsplaneringen inom sitt verksamhetsområde under kris- eller krigsförhållanden,
   6. bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde,
   7. främja dammsäkerheten i landet,
   8. bygga ut, installera och förvalta ledningar för elektronisk kommunikation, främst på transmissionsnätet, samt upplåta nät- kapacitet i dessa,
   9. bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska elsy- stemet och löpande förmedla information om effekttillgång till marknadens aktörer samt i enlighet med artikel 20.1 i Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el övervaka och utföra bedöm- ningar av resurstillräckligheten,
   10. inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att bygga ut förnybar elproduktion och nya användningsområden för el tas tillvara i omställningen av elsystemet,
   11. inom sitt område inkassera kapacitetsavgifter och betal- ningar i enlighet med artikel 49 i förordning (EU) 2019/943,
   12. även i övrigt inom sitt verksamhetsområde fullgöra uppgif- ter som följer av förordning (EU) 2019/943,
   13. se till att de regelverk och rutiner som affärsverket dis- ponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,
   14. vartannat år genomföra och, efter att ha hört Statens energimyndighet, till Myndigheten för samhällsskydd och bered- skap redovisa ett identifieringsarbete av potentiella europe- iska kritiska infrastrukturer inom undersektorn el enligt rå- dets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifie- ring av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruk- tur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna,
   15. senast den 31 maj varje år i en särskild rapport till re- geringen redovisa
      a) hur kraftbalansen under den senaste vintern har upprätthål- lits,
      b) en prognos för kraftbalansen under den kommande vintern, där även omgivande länders exportmöjligheter beaktas för att inkludera en bedömning av hur mycket import Sverige kan räkna med vid topplasttimmen,
      c) en bedömning av förutsättningarna för att långsiktigt upp- rätthålla kraftbalansen, där även omgivande länders exportmöj- ligheter beaktas för att inkludera en bedömning av hur mycket import Sverige kan räkna med vid topplasttimmen, och
      d) vilka informationsinsatser som har riktats till aktörerna på elmarknaden i fråga om kraftbalansen,
   16. inom sitt verksamhetsområde verka för att de energipoli- tiska mål som riksdagen har godkänt uppnås, och
   17. vid tillämpningen av förordning (EU) 2019/941 av den 5 juni 2019 om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG
      a) ta fram underlag enligt artiklarna 7, 10, 14 och 17 i för- ordningen, och
      b) särskilt samverka med Statens energimyndighet när denna fullgör sina uppgifter i egenskap av behörig myndighet enligt förordningen, i syfte att säkerställa ett effektivt utarbe- tande och korrekt genomförande av riskberedskapsplaner samt att underlätta förebyggande och utvärdering av elkriser och informationsutbyte om sådana. Förordning (2019:1305).

4 §   I krig eller när regeringen annars bestämmer är det Svenska kraftnäts uppgift att i samverkan med övriga totalförsvarsmyndigheter tillgodose samhällets behov av elkraft genom att planera, leda och samordna elförsörjningens resurser.

När förbrukningsreglering av el införts har Svenska kraftnät till uppgift att, i den utsträckning regeringen föreskriver, svara för långsiktig planering och inriktning av elproduktionen.

5 §   Svenska kraftnät ska i fråga om dammsäkerhet
   1. följa klimatförändringarnas påverkan samt följa och medverka i utvecklingen i landet,
   2. verka för att riskerna för en allvarlig störning på samhället genom dammhaveri eller höga flöden i reglerade vattendrag minskar,
   3. årligen rapportera till regeringen om utvecklingen och vid behov föreslå åtgärder,
   4. främja forskning och utveckling samt kunskapsförmedling, och
   5. svara för tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) och samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete. Förordning (2014:215).

Affärsverkskoncernen

6 §   Svenska kraftnät och de företag där staten genom Svenska kraftnät direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande bildar tillsammans en affärsverkskoncern.

Ledning

7 §   Myndigheten leds av en styrelse.

8 §   Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter. I styrelsen ingår dessutom myndighetschefen och personalföreträdarna vid verket.

9 §   Styrelsen ansvarar för att statens intressen som ägare tas till vara i affärsverkskoncernens företag och i andra företag där Svenska kraftnät förvaltar statens aktier eller andelar.

10 §   Styrelsen ska särskilt
   1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen inom koncernen,
   2. bestämma hur rapportering och samordning mellan Svenska kraftnät och koncernens företag ska ske,
   3. svara för att de krav beaktas som ställs på verksamheten med hänsyn till totalförsvaret, energipolitiken, regionalpolitiken och miljöpolitiken, och
   4. se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika delar.

Organisation

11 §   Det ingår i generaldirektörens uppgifter att inom verksamheten Elberedskap själv avgöra ärenden om föreskrifter, ålägganden och övriga ärenden som rör delfunktionen Elförsörjning.

12 §   Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Särskilda organ

13 §   Vid Svenska kraftnät ska det finnas ett rådgivande organ som benämns Elberedskapsrådet. Rådet har till uppgift att be- vaka elföretagens och det övriga totalförsvarets intressen i frågor om elberedskap. Rådet ska ges tillfälle att yttra sig i frågor av principiell eller större betydelse som rör inrikt- ning på beredskapsåtgärder eller föreskrifter och ålägganden om beredskapsåtgärder. Myndighetschefen ska vara ordförande i Elberedskapsrådet.

Rådet ska bestå av högst tolv ledamöter.
Förordning (2019:1305).

14 §   Vid Svenska kraftnät ska det finnas ett råd som ska biträda affärsverket i arbetet med dammsäkerhetsfrågor (Dammsäkerhetsrådet). Rådet är ett informations- och samrådsorgan för frågor relaterade till dammsäkerhet.
Förordning (2014:215).

Medelsförvaltning

15 §   Svenska kraftnäts medel får användas för de ändamål som regeringen har fastställt i investeringsplanen och de övriga föreskrifter som avser Svenska kraftnäts verksamhet.

16 §   Svenska kraftnäts medel får inte lånas ut till företag i affärsverkskoncernen utan regeringens medgivande i varje särskilt fall.

Extern revision

17 §   Styrelsen ska se till att Riksrevisionen får de uppgifter som behövs för revisionen av affärsverkskoncernen.

Anställningar och uppdrag

18 §   Generaldirektören är myndighetschef.

19 §   Regeringen utser ordförande och vice ordförande i styrelsen.

19 a §   Regeringen utser ledamöterna i Elberedskapsrådet för en bestämd tid. Förordning (2019:1305).

20 §   Svenska kraftnät ska bestämma antalet ledamöter samt utse ledamöterna och ordföranden i Dammsäkerhetsrådet.

Personalansvarsnämnd

21 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

22 §   Svenska kraftnät ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

23 §   När Svenska kraftnät avser att söka personal från företag inom affärsverkskoncernen tillämpas inte förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar.

Avgifter

24 §   Svenska kraftnät får i affärsverksamheten ta ut avgifter, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna.
Verket får även disponera inkomster från offentligrättsliga avgifter.

Undantag från myndighetsförordningen

25 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

12 § om vem som ska avgöra brådskande ärenden,
29 § om ärendeförteckning.


Övergångsbestämmelser

2012:513
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012.
   2. Redovisning enligt 3 § 18 ska ske första gången före utgången av 2012.