Förordning (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen

t.o.m. SFS 2014:1210
SFS nr: 2006:527
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2006-05-24
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:1210
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Tullverket ska i enlighet med vad som föreskrivs i denna förordning lämna uppgifter till Polismyndigheten om skjutvapen som förs in i eller ut ur Sverige.
Förordning (2014:1210).

2 §   Uppgiftsskyldighet enligt 1 § föreligger då ett skjutvapen som omfattas av bestämmelserna i vapenlagen (1996:67) förs in i eller ut ur landet.

Uppgifter behöver inte lämnas om ändamålet med införseln eller utförseln av skjutvapnet är att det skall användas tillfälligt för jakt eller tävling.

3 §   Uppgiftsskyldigheten avser
   1. vapnets identifikationsnummer eller annan uppgift som gör det möjligt att identifiera vapnet och, i förekommande fall, märkning som visar att det har förts in till Sverige och året för införseln,
   2. vapentypen,
   3. införsel- eller utförselorten,
   4. datum för införseln eller utförseln, och
   5. uppgift om innehavstillståndet, vapenhandlartillståndet, utförseltillståndet eller annat motsvarande tillstånd. Förordning (2011:574).

4 §   Tullverket får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.