Förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

t.o.m. SFS 2018:1465
SFS nr: 2005:220
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2005-04-14
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1465
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Definitioner

1 §   I denna förordning avses med

plastflaska: förpackning som är tillverkad av huvudsakligen polymera material, och

metallburk: förpackning som är tillverkad av metall.

Krav på godkänt retursystem

2 §   Den som yrkesmässigt tappar konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk eller yrkesmässigt till Sverige för in konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk ska se till att flaskan eller burken ingår i ett godkänt retursystem, om flaskan eller burken är avsedd för den svenska marknaden.

Första stycket gäller inte dryck som huvudsakligen består av mejeriprodukter eller grönsaks-, frukt- eller bärjuice.
Förordning (2008:26).

3 §   Frågor om godkännande av retursystem prövas av Statens jordbruksverk.

4 §   En ansökan om godkännande skall vara skriftlig. Den skall innehålla uppgift om
   1. retursystemet,
   2. vilka näringsidkare som avser att vara anslutna till systemet,
   3. villkoren för anslutning till systemet,
   4. vilken märkning som skall användas, och
   5. vilka åtgärder mot nedskräpning som avses att bli vidtagna.

5 §   Ett retursystem skall godkännas om sökanden visar att den som driver eller avser att driva systemet har personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att göra det på ett sätt som är godtagbart både från miljöskyddssynpunkt och konsumentsynpunkt.

Om ett retursystem har en dominerande ställning på marknaden skall systemet vara utformat så att
   1. de villkor som gäller för anslutning inte är diskriminerande,
   2. de krav som ställs på flaskornas och burkarnas utformning och egenskaper är skäliga.

6 §   Ett godkännande skall förenas med
   1. villkor om att retursystemet skall innebära att en pant eller premie utbetalas i syfte att uppmuntra att förpackningar lämnas tillbaka till systemet,
   2. villkor om att sökanden för varje kalenderår lämnar uppgift till Statens jordbruksverk om vilka näringsidkare som är anslutna till systemet, och
   3. de villkor i övrigt som behövs från miljöskyddssynpunkt och konsumentsynpunkt.

Ett godkännande får begränsas till viss tid.

7 §   Om det med hänsyn till metallburkens eller plastflaskans utformning eller material finns särskilda skäl, får Statens jordbruksverk i det enskilda fallet under en begränsad tid ge dispens från kravet i 2 §.

Märkning

8 §   En plastflaska eller metallburk, som ingår i ett retursystem i enlighet med 2 §, skall vara märkt med uppgift om detta. Av märkningen skall det framgå vilket retursystem flaskan eller burken ingår i samt vilket belopp som utbetalas som pant eller premie när flaskan eller burken lämnas tillbaka till retursystemet.

Information till allmänheten

9 §   Statens jordbruksverk skall informera allmänheten om godkända retursystem och vilken märkning som används inom det godkända systemet. Information skall även lämnas om dispenser som beviljats enligt 7 §.

Överlåtelseförbud

10 §   Konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk får yrkesmässigt överlåtas eller saluhållas endast om plastflaskan eller burken ingår i ett sådant retursystem som avses i 2 §.

Första stycket gäller inte dryck som huvudsakligen består av mejeriprodukter eller grönsaks-, frukt- eller bärjuice.

Återvinning

11 §   Bestämmelser om mål för materialutnyttjande finns i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. Förordning (2018:1465).

Tillsyn och ansvar

12 §   Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken och 2 kap. 25 § miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken.
Förordning (2011:41).

Överklagande

13 §   Bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna förordning finns i 19 kap. 1 § och 23 kap. 1 § miljöbalken.