Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter

t.o.m. SFS 2023:4
SFS nr: 1998:1388
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 1998-11-05
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:4
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Anmälan och samråd

1 §   Om det i ett mål eller ärende är fråga om tillstånd till vattenverksamhet vars tillåtlighet enligt Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten eller länsstyrelsen bör prövas av regeringen enligt 17 kap. 3 § miljöbalken, ska myndigheten i god tid innan målet eller ärendet sätts ut till huvudförhandling eller sammanträde eller tillståndsbeslut meddelas anmäla saken till regeringen. Förordning (2011:630).

2 §   Om ett mål eller ärende rör sådan vattenverksamhet som avses i 4 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken, ska Kammarkollegiet och Havs- och vattenmyndigheten samråda med varandra samt med länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten.
Samråd ska också ske i andra mål och ärenden som är av sådant slag som anges i 1 § denna förordning. Förordning (2011:630).

3 §   Om Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten eller en länsstyrelse för talan för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen och en kommun samtidigt för talan för att tillvarata allmänna intressen inom kommunen, ska myndigheten samråda med kommunen. Sådant samråd ska ske även i andra fall när en fråga som är av allmänt intresse för en ort förekommer i målet eller ärendet. Förordning (2011:630).

Förbud mot markavvattning

4 §   Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markavvattning gäller i Blekinge, Gotlands, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västra Götalands och Östergötlands län samt i Hallands län utom Hylte kommun. Förordning (2013:1173).

4 a §   Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markavvattning gäller i Aneby, Arboga, Askersunds, Eksjö, Grums, Habo, Hallsbergs, Hallstahammars, Hammarö, Jönköpings, Kristinehamns, Kumla, Kungsörs, Köpings, Laxå, Mullsjö, Säffle, Tranås, Vetlanda, Västerås och Örebro kommuner samt i Karlstads kommun utom Älvsbacka och Nyeds distrikt.
Förordning (2016:725).

4 b §   Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markavvattning gäller i områdena
   1. Färnebofjärden i Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län,
   2. Nittälven i Dalarnas och Örebro län, och
   3. Vattenån i Jämtlands och Västernorrlands län.

En förteckning över områdena och deras geografiska avgränsningar finns tillgänglig hos Naturvårdsverket enligt 15 § andra stycket 4 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Förordning (2016:725).

4 c §   Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markavvattning gäller i områdena
   1. Hovranområdet, Koppången och Storkölen i Dalarnas län,
   2. Gustavsmurarna-Tröskens rikkärr och Mellanljusnan i Gävleborgs län,
   3. Aloppkölen, Gullhög-Tönningfloarna, Oldflån-Flån, Sikåsvågarna, Tysjöarna och Ånnsjön i Jämtlands län,
   4. Store mosse i Jönköpings län,
   5. Gammelstadsviken, Laidaure, Mannavuoma, Mellerstön, Persöfjärden, Pirttimysvuoma, Päivävuoma, Rappomyran, Sjaunja, Tavvavuoma (Dávvavuopmi), Tjålmejaure (Tjålmejávrrie)-Laisdalen och Vasikkavuoma i Norrbottens län,
   6. Blaikfjället, Tärnasjön, Umeälvens delta och Vindelälven i Västerbottens län,
   7. Mossaträsk-Stormyran och Övre sulån i Västernorrlands län,
   8. Svartådalen i Västmanlands län, och
   9. Getapulien-Grönbo i Örebro län.

En förteckning över områdena och deras geografiska avgränsningar finns tillgänglig hos Naturvårdsverket enligt 15 § andra stycket 4 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Förordning (2016:725).

Tillståndsprövning av markavvattning

5 §   En ansökan om tillstånd till markavvattning enligt 11 kap. 9 § miljöbalken som prövas av en länsstyrelse ska vara skriftlig. Bestämmelserna i 22 kap. 1 § första stycket 1-5 och andra stycket 1 samt 2 § miljöbalken ska tillämpas i fråga om ansökningen. Det som sägs där om mark- och miljödomstol ska gälla länsstyrelsen.

Kungörelse av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska ske enligt 6 kap. 39-41 §§ miljöbalken samt 20 § miljöbedömningsförordningen (2017:966). Tiden för skriftliga synpunkter får inte sättas till kortare tid än fyra veckor efter kungörelsen.

Bestämmelser om kungörelse då mark- och miljödomstolen prövar en ansökan finns i 22 kap. 3 § miljöbalken.
Förordning (2017:975).

Markavvattningssakkunnig

6 §   Föreskrifter om behörighet att vara markavvattningssakkunnig enligt 7 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet meddelas av Statens jordbruksverk eller, då det endast är fråga om avvattning av skogsmark, av Skogsstyrelsen.

7 §   När en markavvattningssakkunnig förordnas, ska mark- och miljödomstolen underrätta Statens jordbruksverk om förordnandet. Om det endast är fråga om avvattning av skogsmark, ska i stället Skogsstyrelsen underrättas.
Förordning (2010:961).

Miljöbok

8 §   En mark- och miljödomstol ska föra en miljöbok. I den ska en förteckning över avgöranden om vattenverksamhet inom domsområdet (vattenbok) ingå.

Domstolsverket får meddela föreskrifter om förteckningen.
Förordning (2018:253).

Översändande av vissa domar och beslut m.m.

9 §   En kopia av domstolens dom eller slutliga beslut i ett ansökningsmål ska skickas till
   1. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kammarkollegiet,
   2. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, om målet rör en vattenverksamhet som anges i 11 kap. 2 § 1 miljöbalken,
   3. länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs,
   4. den kommun inom vars område verksamheten bedrivs eller som har fört talan i målet, och
   5. den eller de myndigheter i övrigt som har yttrat sig i målet. Förordning (2011:630).

10 §   När en domstol i ett mål om vattenverksamhet har meddelat en dom som innefattar bestämmelser till skydd för eller främjande av fisket, ska domstolen, när tiden för överklagande av domen har gått ut, skyndsamt skicka en kopia av de delar av domen som innehåller sådana bestämmelser till Havs- och vattenmyndigheten. Kopian ska vara försedd med ett bevis som anger om domen har överklagats eller inte.
Förordning (2011:630).

11 §   När ett mål eller ärende om markavvattning har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, ska domstolen respektive länsstyrelsen skyndsamt skicka en kopia av domen eller beslutet till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, i förekommande fall med en förteckning över deltagarna och deras andelstal i markavvattningssamfälligheten. En kopia ska också skickas till Skogsstyrelsen i fråga om verksamhet som rör avvattning av skogsmark, till Statens jordbruksverk i fråga om verksamhet som rör avvattning av jordbruksmark och till länsstyrelsen när det gäller andra verksamheter. Förordning (2011:630).

Underrättelser m.m. till lantmäterimyndigheten och Fideikommissnämnden

12 §   När domstolen vid tillstånd till vattenverksamhet har beslutat om inlösen av en del av fastighet och beslutet har vunnit laga kraft, skall domstolen utan dröjsmål till lantmäterimyndigheten sända dels en karta med beskrivning som avses i 22 kap. 24 § miljöbalken, dels ett utdrag av beslutet där det framgår vilket område som löses in. På kartan skall det intygas att den har utgjort grund för beslutet om inlösen.

När inlösen som avses i första stycket är fullbordad, skall länsstyrelsen genast underrätta lantmäterimyndigheten om detta.

13 §   Domstolen skall för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del skriftligen underrätta lantmäterimyndigheten om det förordnande som avses i 11 kap. 20 § första stycket miljöbalken.
Förordning (2000:332).

14 §   Domstolen och länsstyrelsen skall för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del skriftligen underrätta lantmäterimyndigheten om ett förordnande enligt 1 kap. 3 § expropriationslagen (1972:719) att en inskriven särskild rättighet skall bestå eller upphöra. Förordning (2000:332).

15 §   Länsstyrelsen skall för anteckning i fastighetsregistret allmänna del skriftligen underrätta lantmäterimyndigheten om att inlösen av mark vid tillstånd till vattenverksamhet är fullbordad.
Förordning (2000:332).

16 §   Har löseskilling eller intrångsersättning som en innehavare av fideikommissegendom har rätt till nedsatts enligt punkt 6 i övergångsbestämmelserna till expropriationslagen (1972:719), skall länsstyrelsen underrätta fideikommissnämnden om det. Förordnande som avses i nämnda bestämmelse meddelas av nämnden.

Kungörelse enligt 6 kap. 19 § expropriationslagen (1972:719)

17 §   Besväras en fastighet av en inteckning som ursprungligen har beviljats i en fastighet med en annan registerbeteckning, skall den kungörelse som avses i 6 kap. 19 § expropriationslagen (1972:719) innehålla uppgifter om varje tidigare registerbeteckning på den fastighet vari inteckningen har gällt, dock inte beteckningen på en fastighet från vilken inteckningen har avlyfts eller en avstyckad del av fastigheten.

Underrättelse om besiktning

18 §   När tillsynsmyndigheten har fått uppgift om att en besiktning enligt 22 kap. 25 § första stycket 3 miljöbalken har utförts, ska myndigheten underrätta mark- och miljödomstolen om detta. Förordning (2010:961).

Anmälningsplikt i stället för tillståndsplikt

19 §   I stället för tillståndsplikt enligt 11 kap. 9 § miljöbalken gäller att en vattenverksamhet inte får påbörjas innan den har anmälts hos tillsynsmyndigheten, om verksamheten innebär
   1. anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 hektar,
   2. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter,
   3. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter,
   4. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter,
   5. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter,
   6. byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund,
   7. omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är att hänföra till markavvattning,
   8. nedläggning eller byte av en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde,
   9. bortledande av högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar för detta,
   10. bortledande av högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar för detta,
   11. utrivning av en vattenanläggning som tillkommit till följd av en verksamhet enligt 1-10,
   12. ändring av en anmäld vattenverksamhet enligt 1-10, eller
   13. ändring av en tillståndsprövad vattenverksamhet, om ändringen är en anmälningspliktig verksamhet enligt 1-10.
Förordning (2007:168).

20 §   En anmälan enligt 19 § ska vara skriftlig. Den får göras elektroniskt. Om den endast görs i pappersform, ska den ges in i två exemplar. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar, kartor och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma verksamhetens art, omfattning, miljöeffekter och påverkan på närliggande fastigheter. Förordning (2017:975).

21 §   Tillsynsmyndigheten ska genast skicka en kopia av anmälan till
   1. den kommunala nämnden, och
   2. Havs- och vattenmyndigheten, om det kan antas att det allmänna fiskeintresset berörs av verksamheten.
Förordning (2011:630).

22 §   Tillsynsmyndigheten skall ge de statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken tillfälle att yttra sig i anmälningsärendet. Förordning (2007:168).

23 §   När anmälningsärendet är tillräckligt utrett, skall tillsynsmyndigheten
   1. besluta om de förbud för verksamhetsutövaren som behövs enligt miljöbalken,
   2. förelägga verksamhetsutövaren att
      a) vidta de försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken, eller
      b) ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken, om det behövs med hänsyn till verksamhetens påverkan på miljön eller enskilda intressen, eller
   3. om det inte behövs något förbud eller föreläggande enligt 1 och 2, underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

Vid bedömningen av verksamhetens påverkan på enskilda intressen skall tillsynsmyndigheten särskilt beakta om det i ärendet finns ett yrkande om
   1. särskild tvångsrätt enligt 28 kap. 10 § miljöbalken,
   2. ersättning enligt 31 kap. 16 § miljöbalken, eller
   3. inlösen enligt 31 kap. 17 § miljöbalken.
Förordning (2007:168).

Nationell plan för moderna miljövillkor

24 §   Havs- och vattenmyndigheten ska tillsammans med Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät ta fram ett förslag till den nationella plan för moderna miljövillkor som avses i 11 kap. 28 § miljöbalken och ta fram förslag till de ändringar i planen som behövs för att hålla den uppdaterad.

Förslagen ska utformas så att planen inte äventyrar möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnet ska ha enligt miljökvalitetsnormer som är meddelade när förslagen lämnas till regeringen och så att den kan uppfylla det som i övrigt gäller för planen enligt 11 kap. 28 § miljöbalken och denna förordning. Förordning (2018:2102).

25 §   Planen ska ge vägledning för de myndigheter som
   1. för talan eller yttrar sig i prövningarna, eller
   2. arbetar med eller fattar beslut om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Förordning (2018:2102).

26 §   Planen ska främja att
   1. arbetet med klassificering och kvalitetskrav enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) bedrivs med den prioriteringsordning som behövs för att genomföra planen, och
   2. det vid prövning av enskilda vattenverksamheter tas hänsyn till möjligheter att vidta åtgärder inom ramen för andra vattenverksamheter i samma vattenförekomst, vattendrag eller avrinningsområde eller i ett annat vattendrag eller avrinningsområde. Förordning (2018:2102).

27 §   I fråga om inverkan på en effektiv tillgång till vattenkraftsel ska planen främja
   1. största möjliga reglerförmåga i elproduktionen,
   2. att behov av ökad effekt främst kan tillgodoses i befintliga vattenkraftverk,
   3. elberedskap och nationell, regional och lokal stabilitet i elsystemet, och
   4. största möjliga utrymme för att det vid prövning av enskilda vattenverksamheter ska kunna tas hänsyn till kulturmiljö, industri, infrastruktur, bostäder, jordbruk och andra samhällsintressen. Förordning (2018:2102).

28 §   För att främja sådana samordnade prioriteringar och hänsynstaganden som avses i 26 § ska planen ange
   1. prövningsgrupper för verksamheter som kan påverka en och samma vattenförekomst, vattendrag eller avrinningsområde på ett sådant sätt att verksamheterna bör prövas i ett sammanhang, och
   2. när ansökan om prövning i de olika prövningsgrupperna senast bör ha getts in.

En prövningsgrupp ska anges som ett geografiskt avgränsat område inom ett huvudavrinningsområde. Den geografiska avgränsningen av ett huvudavrinningsområde framgår av bilaga 2 till vattenförvaltningsförordningen (2004:660).
Förordning (2020:664).

29 §   Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna ska medverka i arbetet med förslagen enligt 24 § så att de blir ändamålsenliga med hänsyn till
   1. syftet att nå de mål och främja de samordnade prioriteringar och hänsynstaganden som avses i 26 §, och
   2. behovet av att vattenverksamheterna så snart som möjligt får moderna miljövillkor.

Om en länsstyrelse är vattenmyndighet ska också vattenmyndigheten medverka i arbetet. Förordning (2018:2102).

30 §   Länsstyrelsen ska se till att frågor som rör skydd och vård av kulturmiljöer förs in i arbetet med förslagen.
Förordning (2018:2102).

31 §   Havs- och vattenmyndigheten ska
   1. samordna arbetet med förslagen, och
   2. fortlöpande följa genomförandet av planen och vid behov se till att de förslag tas fram som behövs för att hålla planen aktuell med hänsyn till hur arbetet fortskrider.

I samordningen ska Havs- och vattenmyndigheten verka för att berörda myndigheter, kommuner och intresseorganisationer ges möjlighet att på lämpligt sätt medverka i arbetet med förslagen. Förordning (2018:2102).

32 §   Havs- och vattenmyndigheten, Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät ska bedriva förslagsarbetet så att det ges förutsättningar för myndigheterna att komma överens om förslagen. Förordning (2018:2102).

33 §   När ett förslag är färdigt, ska Havs- och vattenmyndigheten lämna förslaget till regeringen.

Om Havs- och vattenmyndigheten, Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät inte är överens om förslaget, ska Havs- och vattenmyndigheten redovisa myndigheternas olika uppfattningar i de frågor som oenigheten avser.

Om någon av de övriga medverkande myndigheterna har haft synpunkter som inte har tillgodosetts i förslaget, ska Havs- och vattenmyndigheten redovisa de synpunkterna och skälen för att de inte har tillgodosetts. Förordning (2018:2102).

34 §   Ett förslag till nationell plan för moderna miljövillkor ska lämnas till regeringen senast den 1 oktober 2019. Därefter ska förslag till ändringar i planen lämnas till regeringen i takt med att de behöver bli färdiga enligt 31 § första stycket 2. Förordning (2018:2102).

35 §   När regeringen har beslutat planen eller en ändring i den, ska Havs- och vattenmyndigheten underrätta de andra berörda myndigheterna och göra den aktuella planen tillgänglig för dem och för allmänheten.
Förordning (2018:2102).

Anmälan för att omfattas av den nationella planen

36 §   En vattenverksamhet ska omfattas av den nationella planen för moderna miljövillkor, om verksamheten
   1. är en sådan verksamhet som avses i 11 kap. 6 § miljöbalken,
   2. har påbörjats före utgången av 2018,
   3. inte har tillståndsprövats eller omprövats enligt miljöbalken efter utgången av 1998, och
   4. senast den 1 juli 2019 är anmäld till länsstyrelsen för att omfattas av planen. Förordning (2018:2102).

37 §   En anmälan enligt 36 § ska göras skriftligt till länsstyrelsen av den som bedriver vattenverksamheten. Anmälan ska ges in elektroniskt enligt ett formulär som Havs- och vattenmyndigheten beslutar. Anmälan ska innehålla
   1. uppgift om vem som är verksamhetsutövare eller innehavare av anläggningen,
   2. en kortfattad beskrivning av verksamheten eller anläggningen, var den bedrivs eller finns och de omständigheter som gör att den är eller har tillkommit för produktion av vattenkraftsel,
   3. uppgift om vem som äger den fastighet där verksamheten eller anläggningen bedrivs eller finns, och
   4. en kopia av det dokument som visar tillståndet eller stödet för att bedriva verksamheten, om det finns ett sådant dokument. Förordning (2018:2102).

38 §   Länsstyrelsen ska informera Havs- och vattenmyndigheten om en anmälan som görs enligt 37 §, om verksamheten uppfyller förutsättningarna för att omfattas av den nationella planen.

Om verksamheten inte uppfyller förutsättningarna för att omfattas av planen, ska länsstyrelsen med ett särskilt beslut underrätta verksamhetsutövaren om det. Förordning (2018:2102).

Indelning i prövningsgrupper och tid för ansökan

39 §   Prövningsgrupp och den tidpunkt när en ansökan om prövning för moderna miljövillkor senast ska ha getts in för en verksamhet inom en prövningsgrupp framgår av bilagan till denna förordning.

En verksamhet som omfattas av den nationella planen tillhör den prövningsgrupp inom vars geografiskt avgränsade område den är belägen. Förordning (2020:664).

39 a §   Havs- och vattenmyndigheten ska föra en förteckning över de prövningsgrupper som avses i 39 §. Förteckningen ska kungöras på det sätt som gäller för författningar som meddelas av Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten ska se till att det finns kartor som visar prövningsgruppernas geografiska avgränsningar. Dessa kartor ska hållas tillgängliga hos myndigheten.
Förordning (2020:664).

39 b §   Länsstyrelsen ska informera de verksamhetsutövare vars verksamhet omfattas av planen, om prövningsgrupp och tidpunkt enligt 39 §. Förordning (2020:664).

40 §   I 11 kap. 27 § andra stycket 2 miljöbalken finns en bestämmelse om att en verksamhet som omfattas av den nationella planen får bedrivas trots kravet att ha moderna miljövillkor så länge verksamhetsutövaren inte är försenad med att ansöka om prövning enligt planen.

En verksamhet som har anmälts enligt 36 § denna förordning och uppfyller förutsättningarna för att omfattas av planen ska anses omfattas av planen även om planen inte är beslutad. Verksamhetsutövaren ska inte anses vara försenad med att ansöka om prövning för tid som inträffar innan planen är beslutad eller innan den tidpunkt som avses i 39 §.
Förordning (2020:664).

Tillfälligt undantag från tillståndsplikt

41 §   En verksamhet som omfattas av den nationella planen enligt 36 § får bedrivas till dess prövningen för moderna miljövillkor är klar trots att verksamheten saknar tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken, om
   1. verksamheten omfattas av 5 a § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken,
   2. verksamheten bedrevs vid utgången av 2015, och
   3. verksamhetsutövaren har ansökt om prövning eller inte enligt 40 § är försenad med att ansöka om prövning. Förordning (2018:2102).

Genomförandet av den nationella planen

42 §   Länsstyrelsen ska bevaka att de verksamheter som omfattas av den nationella planen för moderna miljövillkor blir föremål för prövning enligt planen. Om en verksamhetsutövare är försenad med att ansöka om prövning enligt planen, ska länsstyrelsen vidta de åtgärder som behövs för att initiera prövningen. Förordning (2018:2102).

42 a §   Länsstyrelserna ska, i god tid före det att verksamhetsutövaren senast ska ha gett in en ansökan om prövning enligt 39 §, samverka kring det underlag som behövs för att säkerställa en effektiv prövning.

Samverkan ska ske med de verksamhetsutövare vars verksamheter omfattas av planen, samt med berörda kommuner, myndigheter och intresseorganisationer. Förordning (2020:664).

42 b §   Syftet med samverkan enligt 42 a § är att inför de individuella prövningarna av berörda verksamheter sammanställa det underlag som behövs för att
   1. alla verksamheter inom en prövningsgrupp ska kunna förses med moderna miljövillkor på ett sätt som, i enlighet med 11 kap. 28 § miljöbalken, innebär största möjliga nytta för vattenmiljön och en effektiv tillgång till vattenkraftsel, och
   2. tillgodose krav på en ansökans innehåll enligt 22 kap. 1 § 4 miljöbalken.

Samverkan ska ske i den omfattning som länsstyrelsen bedömer vara lämplig med hänsyn till syftet med samverkan, antalet verksamheter som berörs, den eller de berörda prövningsgruppernas storlek och förutsättningarna i övrigt.
Förordning (2020:664).

43 §   Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, Naturvårdsverket och länsstyrelserna ska i de prövningar som görs enligt planen samverka med varandra och fördela åtgärder mellan sig så att genomförandet av planen blir effektivt och dubbelarbete undviks. Förordning (2018:2102).

44 §   Havs- och vattenmyndigheten ska hålla regeringen informerad om genomförandet av planen.
Förordning (2018:2102).

Tillsyn och avgifter

45 §   Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 29 och 31 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Förordning (2020:641).

Överklagande

46 §   I 19 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken samt 1 kap. 2 § första stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar finns det bestämmelser om överklagande i särskilda fall.

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kammarkollegiet får överklaga länsstyrelsens beslut som rör frågor om markavvattning. Förordning (2018:2102).

Straff och förverkande

47 §   I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Förordning (2018:2102).


Övergångsbestämmelser

2007:168
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2007.
   2. Äldre föreskrifter gäller i mål och ärenden om vattenverksamhet som inletts före ikraftträdandet.

2017:975
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

Bilaga /Upphör att gälla U:2023-01-30/

Tid för ansökan om prövning för moderna miljövillkor

Huvudav-  Prövningsgrupp  Tidpunkt för   
rinningsområde      ansökan  

Torneälven  Torneälven  1 september 2022
Sangisälven  Sangisälven  1 februari 2023
Luleälven  Bodån    1 februari 2025
Luleälven  Bodträskån  1 februari 2025
Luleälven  Luleälven  1 september 2031
Alterälven  Alterälven  1 februari 2024
Piteälven  Piteälven  1 september 2023
Åbyälven  Åbyälven  1 februari 2023
Kågeälven  Kågeälven  1 september 2022
Skellefteälven  Skellefteälven  1 februari 2028
Bureälven  Bureälven  1 februari 2030
Rickleån  Rickleån  1 februari 2022
Sävarån    Sävarån    1 februari 2024
Tavelån    Tavelån    1 februari 2023
Umeälven  Vindelälven  1 februari 2026
Umeälven  Stornorrfors  1 februari 2026
Umeälven  Umeälven  1 februari 2027
Öreälven  Öreälven  1 september 2024
Husån    Husån    1 september 2024
Gideälven  Gideälven  1 september 2025
Kustavrinnings-  Idbyån    1 februari 2023
område 20

Moälven    Moälven    1 september 2024
Nätraån    Nätraån    1 februari 2030
Kustavrinnings-  Mellan Nätraån   1 februari 2022
område 10  och   
    Ångermanälven
Ångermanälven  Vojmån    1 september 2027
Ångermanälven  Ångermanälven  1 februari 2026
Ångermanälven  Faxälven  1 februari 2027
Ångermanälven  Fjällsjöälven  1 februari 2028
Kustavrinnings-  Mellan     1 februari 2022
område 1  Ångermanälven 
    och Gådeån  
Indalsälven  Storbodströmmen  1 september 2033
Indalsälven  Dammån    1 september 2033
Indalsälven  Ytterån   1 februari 2033
    uppströms 
    Storsjön  
Indalsälven  Långan    1 februari 2033
Indalsälven  Indalsälven   1 februari 2034
    uppströms 
    Ockeströmmen  
Indalsälven  Hårkan     1 september 2032
Indalsälven  Indalsälven  1 februari 2032
Indalsälven  Åreälven  1 september 2034
Indalsälven  Storsjön  1 september 2033
Ljungan    Gimån    1 februari 2024
Ljungan    Ljungan    1 februari 2023
Gnarpsån  Gnarpsån  1 september 2031
Harmångersån  Harmångersån  1 september 2024
Delångersån  Delångersån  1 februari 2025
Ljusnan    Ljusnan   1 september 2028
    nedströms 
    Orsjön  
Ljusnan    Ljusnan   1 september 2030
    uppströms 
    Laforsen
Ljusnan   Ljusnan   1 februari 2030
    uppströms 
    Orsjön
Ljusnan    Voxnan    1 februari 2029
Hamrångeån  Hamrångeån  1 februari 2022
Testeboån  Testeboån  1 september 2022
Gavleån    Gavleån    1 februari 2036
Gavleån    Gavleån   1 februari 2035
    nedströms 
    Storsjön
Dalälven  Dalälven mellan  1 februari 2033
Dalälven  Dalälven nedre  1 februari 2024
Dalälven  Lillälven   1 februari 2036
    uppströms 
    Dalälven
Dalälven  Västerdalälven  1 september 2028
Dalälven  Oreälven  1 september 2025
Dalälven   Siljan     1 februari 2025
    mindre biflöden
Dalälven  Österdalälven  1 februari 2031
Tämnarån  Tämnarån  1 februari 2022
Norrström  Sverkestaån  1 september 2034
Norrström  Hedströmmen  1 september 2024
Norrström  Teen uppströms  1 februari 2037
Norrström  Dyltaån    1 februari 2030
Norrström  Borsån    1 februari 2032
Norrström  Svartån till   1 februari 2035
    Hjälmaren
Norrström  Hjälmaren   1 september 2035
Norrström  Eksågsån  1 september 2036
Norrström  Fyrisån    1 september 2023
Norrström  Kolbäcksån   1 september 2026
    nedre
Norrström  Kolbäcksån övre  1 september 2027
Norrström  Örsundaån  1 september 2023
Norrström  Svartån   1 september 2023
    till Mälaren
Norrström  Sagån     1 september 2023
Norrström  Nedre Arbogaån  1 februari 2034
Tyrisöån  Tyrisöån  1 februari 2022
Trosaån    Trosaån    1 februari 2022
Nyköpingsån  Nyköpingsån  1 februari 2023
Kilaån    Kilaån    1 februari 2022
Kustavrinnings-  Norr Bråviken  1 februari 2023
område 16

Motalaström  Stångån    1 september 2029
Motalaström  Huskvarnaån  1 februari 2031
Motalaström  Motalaströms   1 februari 2029
    huvudfåra
Motalaström  Svartån   1 februari 2030
    uppströms 
    Roxen
Motalaström  Hällestadsån   1 september 2030
    uppströms 
    Glan
Motalaström  Vättern norra  1 februari 2025
Motalaström  Vättern södra  1 februari 2025
Söderköpingsån  Söderköpingsån  1 februari 2023
Kustavrinnings-  Mellan     1 februari 2023
område 14  Söderköpingsån 
    och Vindån
Vindån    Vindån     1 februari 2023
Storån     Storån    1 februari 2034
Kustavrinnings-  Mellan Storån   1 februari 2034
område 18  och 
    Botorpsströmmen
Botorpsströmmen  Botorpsströmmen  1 september 2035
Marströmmen  Marströmmen  1 februari 2034
Virån    Virån    1 september 2033
Emån    Silverån  1 september 2026
Emån    Emån nedströms   1 februari 2026
    Gårdvedaån
Emån    Gårdvedaån  1 februari 2026
Emån     Emån uppströms   1 september 2026
    Gårdvedaån
Alsterån  Alsterån  1 september 2025
Ljunbyån  Ljunbyån  1 februari 2034
Hagbyån    Hagbyån    1 februari 2035
Bruatorpsån  Bruatorpsån  1 februari 2035
Lyckebyån  Lyckebyån  1 september 2033
Kustavrinning-  Fylletorpsån  1 februari 2036
område 9

Nättrabyån  Nättrabyån  1 februari 2036
Kustavrinnings-  Listerbyån  1 februari 2036
område 2

Ronnebyån  Ronnebyån  1 september 2034
Vierydsån  Vierydsån  1 september 2031
Bräkneån  Bräkneån  1 februari 2023
Kustavrinnings-  Hällarydsån  1 februari 2023
område 15

Mieån    Mieån    1 september 2022
Mörrumsån  Mörrumsån   1 september 2024
    uppströms 
    Helgasjön
Mörrumsån  Mörrumsån   1 februari 2024
    mellan Åsnen 
    och Helgasjön
Mörrumsån  Mörrumsån   1 februari 2024
    nedströms 
    Åsnen
Skräbeån  Skräbeån  1 september 2023
Helge å    Vramsån   1 september 2027
Helge å    Almaån    1 september 2027
Helge å    Helge å    1 februari 2027
Kustavrinnings-  Österlen  1 september 2023
område 13

Kävlingeån  Kävlingeån  1 september 2023
Vege å    Vege å    1 september 2023
Rönne å    Rönne å    1 februari 2022
Stensån    Stensån    1 februari 2022
Lagan    Härån    1 februari 2033
Lagan    Lagan nedströms 1 februari 2030
    Ängabäck
Lagan    Lagan uppströms 1 september 2031
    Ängabäck
Lagan    Toftaån    1 september 2032
Lagan     Krokån och   1 september 2030
    Vänneån
Lagan    Lagan biflöde   1 september 2030
    nedströms 
    Ängabäck
Lagan    Bolmån    1 februari 2032
Genevadsån  Genevadsån  1 september 2022
Fylleån    Fylleån    1 september 2022
Nissan    Kilan     1 februari 2028
Nissan    Nissan     1 september 2028
    uppströms
    Färgaryd
Nissan    Nissan     1 februari 2028
    nedströms 
    Färgaryd
Suseån    Suseån    1 september 2022
Ätran    Ätran samt   1 september 2024
    Högvadsån
Ätran    Ätran biflöden   1 september 2027
    från Fegen
Ätran    Ätran uppströms 1 februari 2027
    Högvadsån
Ätran    Assman     1 februari 2028
    uppströms
    Ätran
Kustavrinnings-  Tvååkersån   1 februari 2022
område 11  m.fl.
Viskan    Viskan    1 september 2029
Kustavrinnings-  Mellan Viskan   1 februari 2027
område 19  och Rolfsån
Rolfsån    Rolfsån    1 september 2022
Kungsbackaån  Kungsbackaån  1 september 2023
Kustavrinnings-  Mellan   1 februari 2023
område 8  Onsalahalvön 
    och Göta älv
Göta älv  Alsterälven  1 februari 2030
Göta älv  Visman    1 september 2030
Göta älv  Forsnäsån  1 februari 2033
Göta älv  Åmålsån    1 september 2033
Göta älv  Råmmån och   1 februari 2033
    Sjöråsån
Göta älv  Borgvikeälven  1 september 2033
Göta älv  Mölndalsån  1 februari 2024
Göta älv  Nossan    1 september 2032
Göta älv  Vänern mindre   1 februari 2033
    tillflöden
Göta älv  Dalbergsån  1 februari 2033
Kustavrinnings-  Mellan Göta älv 1 februari 2022
område 6  och Bäveån
Upperudsälven  Upperudsälven 1  1 februari 2031
Upperudsälven  Upperudsälven 2  1 september 2031
Upperudsälven  Upperudsälven 3  1 september 2031
Upperudsälven  Upperudsälven 4  1 september 2031
Byälven    Byälven 2  1 september 2035
Byälven    Byälven 3  1 februari 2036
Byälven    Byälven 4  1 september 2036
Byälven    Byälven 1  1 februari 2035
Norsälven  Norsälven   1 februari 2034
    nedströms 
    Övre Fryken
Norsälven  Norsälven   1 september 2034
    uppströms Övre 
    Fryken
Klarälven  Kvarntorpsån  1 februari 2027
Klarälven  Årosälven  1 september 2027
Klarälven  Tjärnsälven  1 februari 2027
Klarälven  Klarälven  1 september 2026
Gullspångsälven  Svartälven   1 september 2025
    biflöden
Gullspångsälven  Storforsälven  1 februari 2026
Gullspångsälven  Lungälven och   1 september 2023
    Bjurbäcksälven
Gullspångsälven  Svartälven övre  1 februari 2024
Gullspångsälven  Sikforsån  1 september 2024
Gullspångsälven  Gullspångsälven 1 februari 2023
    nedre
Tidan    Ösan uppströms   1 februari 2029
    Östen
Tidan    Tidan uppströms 1 februari 2029
    Östen
Tidan    Tidan biflöden   1 februari 2029
    till Stråken
Tidan    Tidan nedströms 1 februari 2029
    Östen
Lidan    Lidan    1 september 2032
Säveån    Säveån    1 september 2028
Göta älv   Göta älvs   1 februari 2032
nedströms   huvudfåra
Vänern

Bäveån    Bäveån    1 februari 2023
Örekilsälven  Örekilsälven  1 februari 2022
Enningdalsälven  Enningdalsälven  1 februari 2022
Nea    Nea    1 februari 2025
Kustavrinnings-  Gotland nordost  1 februari 2022
område 5

Fjällav-  Avrinning till   1 februari 2023
rinningsområde   Norge inom 
3    domsområdet
    för Mark- och 
    miljödomstolen 
    vid Umeå 
    tingsrätt   
Kustavrinnings-  Avrinning till  1 februari 2024
område 17  Östersjön inom 
    domsområdet för 
    Mark- och 
    miljödomstolen 
    vid Umeå 
    tingsrätt   
Fjällav-  Avrinning till  1 februari 2027
rinningsområde  Norge inom
2    domsområdet för 
    Mark- och 
    miljödomstolen 
    vid Östersund 
    tingsrätt  
Kustavrinnings-  Avrinning till 1 februari 2023
område 4  Östersjön inom
    domsområdet för 
    Mark- och 
    miljödomstolen 
    vid Östersund 
    tingsrätt  
Fjällav    Avrinning till 1 februari 2026
rinningsområde  Norge inom
1    domsområdet för
     Mark- och 
    miljödomstolen 
    vid Vänersborgs 
    tingsrätt  
Kustavrinnings-  Avrinning till  1 februari 2022
område 7  Östersjön inom
    domsområdet för
     Mark- och 
    miljödomstolen 
    vid Nacka 
    tingsrätt
Kustavrinnings-  Avrinning till 1 februari 2022
område 12  Västerhavet 
    inom 
    domsområdet för 
    Mark- och 
    miljödomstolen 
    vid Vänersborg 
    tingsrätt  
Kustavrinnings  Avrinning till  1 februari 2023
område 3  Östersjön och
    Västerhavet 
    inom 
    domsområdet för 
    Mark- och 
    miljödomstolen 
    vid Växjö 
    tingsrätt   
Förordning (2020:664).

Bilaga /Träder i kraft I:2023-01-30/

Tid för ansökan om prövning för moderna miljövillkor

Huvudav-  Prövningsgrupp  Tidpunkt för   
rinningsområde      ansökan
Torneälven  Torneälven  1 september 2022
Sangisälven  Sangisälven  1 februari 2024
Luleälven  Bodån      1 februari 2026
Luleälven  Bodträskån  1 februari 2026
Luleälven  Luleälven  1 september 2032
Alterälven  Alterälven  1 februari 2025
Piteälven  Piteälven  1 september 2024
Åbyälven  Åbyälven  1 februari 2024
Kågeälven  Kågeälven  1 september 2022
Skellefteälven  Skellefteälven  1 februari 2029
Bureälven  Bureälven  1 februari 2031
Rickleån  Rickleån  1 februari 2022
Sävarån      Sävarån      1 februari 2025
Tavelån      Tavelån      1 februari 2024
Umeälven  Vindelälven  1 februari 2027
Umeälven  Stornorrfors  1 februari 2027
Umeälven  Umeälven  1 februari 2028
Öreälven  Öreälven  1 september 2025
Husån      Husån      1 september 2025
Gideälven  Gideälven  1 september 2026
Kustavrinnings- Idbyån     1 februari 2024
område 20    
Moälven      Moälven      1 september 2025
Nätraån      Nätraån      1 februari 2031
Kustavrinnings- Mellan Nätraån 1 februari 2022
område 10  och 
        Ångermanälven
Ångermanälven  Vojmån      1 september 2028
Ångermanälven  Ångermanälven  1 februari 2027
Ångermanälven  Faxälven  1 februari 2028
Ångermanälven  Fjällsjöälven  1 februari 2029
Kustavrinnings- Mellan     1 februari 2022
område 1  Ångermanälven 
        och Gådeån
Indalsälven  Storbodströmmen  1 september 2034
Indalsälven  Dammån      1 september 2034
Indalsälven  Ytterån     1 februari 2034
        uppströms 
        Storsjön  
Indalsälven  Långan      1 februari 2034
Indalsälven  Indalsälven   1 februari 2035
        uppströms 
        Ockeströmmen  
Indalsälven  Hårkan      1 september 2033
Indalsälven  Indalsälven  1 februari 2033
Indalsälven  Åreälven  1 september 2035
Indalsälven  Storsjön  1 september 2034
Ljungan      Gimån      1 februari 2025
Ljungan      Ljungan      1 februari 2024
Gnarpsån  Gnarpsån  1 september 2032
Harmångersån  Harmångersån  1 september 2025
Delångersån  Delångersån  1 februari 2026
Ljusnan      Ljusnan     1 september 2029
        nedströms 
        Orsjön  
Ljusnan      Ljusnan     1 september 2031
        uppströms 
        Laforsen  
Ljusnan      Ljusnan     1 februari 2031
        uppströms 
        Orsjön  
Ljusnan      Voxnan      1 februari 2030
Hamrångeån  Hamrångeån  1 februari 2022
Testeboån  Testeboån  1 september 2022
Gavleån      Gavleån      1 februari 2037
Gavleån      Gavleån     1 februari 2036
        uppströms 
        Storsjön  
Dalälven  Dalälven mellan  1 februari 2034
Dalälven  Dalälven nedre  1 februari 2025
Dalälven  Lillälven    1 februari 2037
        uppströms 
        Dalälven  
Dalälven  Västerdalälven  1 september 2029
Dalälven  Oreälven  1 september 2026
Dalälven  Siljan     1 februari 2026
        mindre biflöden  
Dalälven  Österdalälven  1 februari 2032
Tämnarån  Tämnarån  1 februari 2022
Norrström  Sverkestaån  1 september 2035
Norrström  Hedströmmen  1 september 2025
Norrström  Teen uppströms  1 februari 2038
Norrström  Dyltaån      1 februari 2031
Norrström  Borsån      1 februari 2033
Norrström  Svartån till  1 februari 2036
        Hjälmaren  
Norrström  Hjälmaren  1 september 2036
Norrström  Eksågsån  1 september 2037
Norrström  Fyrisån      1 september 2024
Norrström  Kolbäcksån   1 september 2027
        nedre  
Norrström  Kolbäcksån övre  1 september 2028
Norrström  Örsundaån  1 september 2024
Norrström  Svartån till  1 september 2024
        Mälaren  
Norrström  Sagån      1 september 2024
Norrström  Nedre Arbogaån  1 februari 2035
Tyresån      Tyresån      1 februari 2022
Trosaån      Trosaån      1 februari 2022
Nyköpingsån  Nyköpingsån  1 februari 2024
Kilaån      Kilaån      1 februari 2022
Kustavrinnings- Norr Bråviken  1 februari 2024
område 16  
Motala ström  Stångån  1 september 2030
Motala ström  Huskvarnaån  1 februari 2032
Motala ström  Motala ströms huvudfåra  1 februari 2030
Motala ström  Svartån uppströms Roxen  1 februari 2031
Motala ström  Hällestadsån uppströms Glan  1 september 2031
Motala ström  Vättern norra  1 februari 2026
Motala ström  Vättern södra  1 februari 2026
Söderköpingsån  Söderköpingsån  1 februari 2024
Kustavrinnings- Mellan     1 februari 2024
område 14  Söderköpingsån 
        och Vindån
Vindån      Vindån      1 februari 2024
Storån      Storån      1 februari 2035
Kustavrinnings- Mellan Storån  1 februari 2035
område 18  och 
        Botorpsströmmen
Botorpsströmmen  Botorpsströmmen  1 september 2036
Marströmmen  Marströmmen  1 februari 2035
Virån      Virån      1 september 2034
Emån      Silverån  1 september 2027
Emån      Emån nedströms 1 februari 2027
        Gårdvedaån  
Emån      Gårdvedaån  1 februari 2027
Emån      Emån uppströms 1 september 2027 
        Gårdvedaån  
Alsterån  Alsterån  1 september 2026
Ljungbyån  Ljungbyån  1 februari 2035
Hagbyån      Hagbyån      1 februari 2036
Bruatorpsån  Bruatorpsån  1 februari 2036
Lyckebyån  Lyckebyån  1 september 2034
Kustavrinning- Fylletorpsån  1 februari 2037
område 9  
Nättrabyån  Nättrabyån  1 februari 2037
Kustavrinnings- Listerbyån  1 februari 2037
område 2  
Ronnebyån  Ronnebyån  1 september 2035
Vierydsån  Vierydsån  1 september 2032
Bräkneån  Bräkneån  1 februari 2024
Kustavrinnings- Hällarydsån  1 februari 2024
område 15  
Mieån      Mieån      1 september 2022
Mörrumsån  Mörrumsån    1 september 2025
        uppströms 
        Helgasjön  
Mörrumsån  Mörrumsån    1 februari 2025
        mellan Åsnen 
        och Helgasjön  
Mörrumsån  Mörrumsån    1 februari 2025 
        nedströms 
        Åsnen   
Skräbeån  Skräbeån  1 september 2024
Helge å      Vramsån      1 september 2028
Helge å      Almaån      1 september 2028
Helge å      Helge å      1 februari 2028
Kustavrinnings- Österlen  1 september 2024
område 13  
Kävlingeån  Kävlingeån  1 september 2024
Vege å      Vege å      1 september 2024
Rönne å      Rönne å      1 februari 2022
Stensån      Stensån      1 februari 2022
Lagan      Härån      1 februari 2034
Lagan      Lagan nedströms 1 februari 2031
        Ängabäck  
Lagan      Lagan uppströms 1 september 2032
        Ängabäck  
Lagan      Toftaån      1 september 2033
Lagan      Krokån och   1 september 2031
        Vänneån  
Lagan      Lagan biflöden 1 september 2031
        nedströms 
        Ängabäck  
Lagan      Bolmån      1 februari 2033
Genevadsån  Genevadsån  1 september 2022
Fylleån      Fylleån      1 september 2022
Nissan      Kilan      1 februari 2029
Nissan      Nissan     1 september 2029
        uppströms 
        Färgaryd  
Nissan      Nissan     1 februari 2029
        nedströms 
        Färgaryd  
Suseån      Suseån      1 september 2022
Ätran      Ätran samt   1 september 2025
        Högvadsån  
Ätran      Ätran biflöden 1 september 2028 
        från Fegen  
Ätran      Ätran uppströms 1 februari 2028
        Högvadsån  
Ätran      Assman     1 februari 2029
        uppströms
        Ätran  
Kustavrinnings- Tvååkersån   1 februari 2022
område 11  m.fl.  
Viskan      Viskan      1 september 2030
Kustavrinnings- Mellan Viskan  1 februari 2028
område 19  och Rolfsån  
Rolfsån      Rolfsån      1 september 2022
Kungsbackaån  Kungsbackaån  1 september 2024
Kustavrinnings- Mellan     1 februari 2024
område 8  Onsalahalvön 
        och Göta älv
Göta älv  Alsterälven  1 februari 2031
Göta älv  Visman      1 september 2031
Göta älv  Forsnäsån  1 februari 2034
Göta älv  Åmålsån      1 september 2034
Göta älv  Råmmån och   1 februari 2034
        Sjöråsån  
Göta älv  Borgvikeälven  1 september 2034
Göta älv  Mölndalsån  1 februari 2025
Göta älv  Nossan      1 september 2033
Göta älv  Vänern mindre  1 februari 2034
        tillflöden  
Göta älv  Dalbergsån  1 februari 2034
Kustavrinnings- Mellan     1 februari 2022
område 6  Göta älv och 
        Bäveån  
Upperudsälven  Upperudsälven 1  1 februari 2032
Upperudsälven  Upperudsälven 2  1 september 2032
Upperudsälven  Upperudsälven 3  1 september 2032
Upperudsälven  Upperudsälven 4  1 september 2032
Byälven      Byälven 2  1 september 2036
Byälven      Byälven 3  1 februari 2037
Byälven      Byälven 4  1 september 2037
Byälven      Byälven 1  1 februari 2036
Norsälven  Norsälven    1 februari 2035
        nedströms 
        Övre Fryken  
Norsälven  Norsälven    1 september 2035
        uppströms 
        Övre Fryken  
Klarälven  Kvarntorpsån  1 februari 2028
Klarälven  Årosälven  1 september 2028
Klarälven  Tjärnsälven  1 februari 2028
Klarälven  Klarälven  1 september 2027
Gullspångsälven  Svartälven   1 september 2026
        biflöden  
Gullspångsälven  Storforsälven  1 februari 2027
Gullspångsälven  Lungälven och  1 september 2024
        Bjurbäcksälven  
Gullspångsälven  Svartälven övre  1 februari 2025
Gullspångsälven  Sikforsån  1 september 2025
Gullspångsälven  Gullspångsälven 1 februari 2024
        nedre  
Tidan      Ösan uppströms 1 februari 2030
        Östen  
Tidan      Tidan uppströms 1 februari 2030 
        Östen  
Tidan      Tidan biflöden 1 februari 2030
        till Stråken  
Tidan      Tidan nedströms 1 februari 2030
        Östen  
Lidan      Lidan      1 september 2033
Säveån      Säveån      1 september 2029
Göta älv    Göta älvs    1 februari 2033
nedströms    huvudfåra
Vänern     
Bäveån      Bäveån      1 februari 2024
Örekilsälven  Örekilsälven  1 februari 2022
Enningdalsälven  Enningdalsälven  1 februari 2022
Nea      Nea      1 februari 2026
Kustavrinnings- Gotland nordost  1 februari 2022
område 5  
Fjällav-    Avrinning till 1 februari 2024
rinningsområde Norge inom
3        domsområdet    
        för Mark- och 
        miljödomstolen 
        vid Umeå 
        tingsrätt

Kustavrinnings- Avrinning till 1 februari 2025
område 17  Östersjön inom 
        domsområdet för 
        Mark- och 
        miljödomstolen 
        vid Umeå 
        tingsrätt
Fjällav-    Avrinning till 1 februari 2028
rinningsområde Norge inom
2        domsområdet för   
        Mark- och 
        miljödomstolen 
        vid Östersunds 
        tingsrätt  
Kustavrinnings- Avrinning till 1 februari 2024
område 4  Östersjön inom 
        domsområdet för
        Mark- och 
        miljödomstolen 
        vid Östersunds 
        tingsrätt  
Fjällav-    Avrinning till 1 februari 2027
rinningsområde Norge inom
1        domsområdet för 
        Mark- och 
        miljödomstolen 
        vid Vänersborgs 
        tingsrätt  
Kustavrinnings- Avrinning till 1 februari 2022
område 7  Östersjön inom 
        domsområdet för 
        Mark- och 
        miljödomstolen 
        vid Nacka 
        tingsrätt

Kustavrinnings- Avrinning till 1 februari 2022
område 12  Västerhavet 
        inom 
        domsområdet för 
        Mark- och 
        miljödomstolen 
        vid Vänersborgs 
        tingsrätt  
Kustavrinnings- Avrinning till 1 februari 2024
område 3  Östersjön och 
        Västerhavet inom 
        domsområdet för 
        Mark- och 
        miljödomstolen 
        vid Växjö 
        tingsrätt  
Förordning (2023:4).