Förordning (1997:61) om ett sekretariat för genusforskning

t.o.m. SFS 2000:611
SFS nr: 1997:61
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1997-02-13
Ändrad: t.o.m. SFS 2000:611
Upphävd: 2010-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:1574
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande föreskrifter

1 §   Vid Göteborgs universitet finns det ett sekretariat för genusforskning. Sekretariatet är en sådan inrättning för särskilda uppgifter som avses i 3 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100). Förordning (1998:1013).

Uppgifter

2 §   Sekretariatet skall med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning.
Detta skall ske genom utredningsarbete, opinionsbildning och informationsspridning samt på de andra sätt som sekretariatet finner lämpliga. I sekretariatets uppgifter ingår bl.a. att
   - överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt främja spridningen av dess resultat,
   - analysera behovet av genusforskning inom alla vetenskapsområden, och
   - arbeta för ett ökat medvetande om genusforskningens och genusperspektivens betydelse.

Organisation

3 §   Sekretariatet leds av en styrelse som består av en ordförande och sex andra ledamöter. Samtliga utses av regeringen. En av ledamöterna utses efter förslag av Göteborgs universitet.

4 §   Under styrelsen leds sekretariatet av en föreståndare som utses av styrelsen.

Styrelsens uppgifter

5 §   Sekretariatets styrelse skall besluta i frågor som rör planeringen av sekretariatets verksamhet. Styrelsen skall också besluta om budgetering och användning av de medel som anslås för sekretariatets verksamhet eller annars ställs till sekretariatets förfogande.

Redovisning

6 §   Sekretariatets verksamhet skall redovisas särskilt i den redovisning som Göteborgs universitet lämnar till regeringen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Förordning (2000:611).