Förordning (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

t.o.m. SFS 2023:29
SFS nr: 1996:93
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 1996-02-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:29
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Rubriken upphör att gälla U:2023-02-22/ Förordningens tillämpningsområde

/Rubriken träder i kraft I:2023-02-22/

Inledande bestämmelser

1 §   Stöd kan lämnas enligt denna förordning för att skapa bättre förutsättningar för jordbruk inom områden i norra Sverige där det med hänsyn till klimat och andra produktionsförutsättningar är särskilt svårt att driva sådan verksamhet.

1 a §    /Träder i kraft I:2023-02-22/ Stöd enligt denna förordning får lämnas i enlighet med kommissionens beslut (EU) 2022/2460 av den 13 december 2022 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige.
Förordning (2023:28).

Stödområden

2 §   Stöd lämnas inom de områden som framgår av bilaga 1 till denna förordning. Förordning (2015:1071).

Vem som är berättigad till stöd

3 §   Stöd kan lämnas till jordbrukare med produktion av mjölk, smågrisar, slaktsvin, getter, ägg, potatis, bär eller grönsaker och till företag som transporterar mjölk till mejeri.

Stöd lämnas dock inte till jordbrukare som brukar mindre än tre hektar jordbruksmark inom stödområdena.

4 §   Har upphävts genom förordning (2008:29).

Stödformer

5 §   Stöd lämnas i mån av tillgång på medel för
   1. produktion av mjölk med ett visst belopp per kg,
   2. produktion av smågrisar med ett visst belopp per modersugga,
   3. produktion av slaktsvin eller getter med ett visst belopp per djur,
   4. produktion av ägg med ett visst belopp per insatt höna,
   5. potatis-, bär- eller grönsaksodling med ett visst belopp per hektar,
   6. transport av mjölk med ett visst belopp per kg.

Stödets storlek

6 §   Stöd för mjölkproduktion lämnas med högst följande belopp.

Stödområde  öre/kg mjölk
1      164
2      133
3      108
4      73
5      48
Stödet lämnas för den mjölkmängd som företaget har levererat till mejeri eller för de mängder mjölk eller andra mjölkprodukter som företaget har sålt genom direktförsäljning.

Stödet lämnas bara till jordbruksföretag med minst två mjölkkor. Förordning (2022:1706).

6 a §   Utöver stödet för mjölkproduktion i 6 § lämnas ytterligare stöd för mjölkproduktion till jordbruksföretag inom de områden som framgår av bilaga 2 till denna förordning med högst följande belopp.

Tilläggsområde  öre/kg mjölk 
1      19
2      44
3      18
4      6
5        43
6      31
Förordning (2021:1053).

7 §   Stöd för smågrisproduktion lämnas årligen med högst följande belopp.

Stödområde  kr/sugga
1      930
2      930
3      930
4      860
5      850
Stödet lämnas till jordbruksföretag med minst två suggor.

För att berättiga till stöd ska suggorna hållas av den som ansöker om stödet under minst 60 dagar räknat från och med dagen efter den dag då ansökan kom in till länsstyrelsen.
Förordning (2022:1706).

8 §   Stöd för produktion av slaktsvin lämnas årligen med högst följande belopp.

Stödområde  kr/djur
1      200
2      200
3      190
4      180
5      160
Stödet lämnas till jordbruksföretag med minst 40 slaktsvin.

Stödet lämnas bara för djur som omedelbart före slakten har vistats inom ett och samma stödområde under minst tre månader och under förutsättning att köttet har godkänts vid besiktning enligt
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll), och
   - föreskrifter som har meddelats med stöd av livsmedelslagen (2006:804).

Inför slakten får dock djuren transporteras till ett slakteri inom ett annat stödområde eller utanför stödområdet.
Förordning (2022:1706).

9 §   Stöd för getproduktion lämnas årligen med högst följande belopp.

Stödområde  kr/get
1      690
2      690
3      690
4      610
5      610
Stöd för getter av honkön lämnas bara för djur som har satts in i avel eller som är äldre än ett år. Stödet lämnas bara till jordbruksföretag med minst fem getter som berättigar till stöd.

För att berättiga till stöd ska getterna hållas av den som ansöker om stödet under minst 60 dagar räknat från och med dagen efter den dag då ansökan kom in till länsstyrelsen.
Förordning (2022:1706).

10 §    /Upphör att gälla U:2023-02-22/ Stöd för äggproduktion lämnas med högst följande belopp.

Stödområde  kr/insatt höna
1      20,30
2      17,10
3      17,10
4      12,70
5      5,80
Stödet lämnas bara för det antal insatta hönor i ett företag som överstiger 1 000 per kalenderår. Förordning (2022:1706).

10 §    /Träder i kraft I:2023-02-22/ Stöd för äggproduktion lämnas med högst följande belopp.

Stödområde  kr/insatt höna
1      21,30
2      21,30
3      21,30
4      15,90
5      7,30
Stödet lämnas bara för det antal insatta hönor i ett företag som överstiger 1 000 per kalenderår. Förordning (2023:28).

10 §    /Träder i kraft I:2024-01-01/ Stöd för äggproduktion lämnas med högst följande belopp.

Stödområde  kr/insatt höna
1      20,30
2      17,10
3      17,10
4      12,70
5      5,80
Stödet lämnas bara för det antal insatta hönor i ett företag som överstiger 1 000 per kalenderår. Förordning (2023:29).

11 §   Stöd för potatisodling lämnas årligen med högst följande belopp.

Stödområde  kr/ha
1    4 400
2    4 100
3    3 900
4    3 200
5    2 100
Stödet lämnas bara om odlingen omfattar minst 0,5 hektar och om varje skifte inte understiger 0,1 hektar. Förordning (2018:194).

12 §   Stöd för bär- eller grönsaksodling lämnas årligen med högst följande belopp.

Stödområde  kr/ha 
1    4 000
2    4 000
3    4 000
4    3 500
5    2 900
Stödet lämnas bara om den sammanlagda odlingen omfattar minst 0,3 hektar och om varje enskilt skifte inte understiger 0,1 hektar.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om vilka bär och grönsaker som stöd får lämnas för enligt första stycket. Förordning (2018:194).

13 §   Stöd för transport av mjölk lämnas med högst följande belopp.

Stödområde  öre/kg mjölk
1      7,1
2      3,7
3      3,7
4      3,7
5      3,7
Förordning (2022:1706).

14 §   Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kr betalas inte ut. För stöd enligt 11 § gäller dock att stöd som är lägre än 500 kr inte betalas ut. Förordning (2008:29).

Förfarandet i stödärenden

15 §   Frågor om stöd enligt 6, 6 a, 8, 10 och 13 §§ prövas av Jordbruksverket. Frågor om övriga stöd enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen.

Stöden betalas ut av Jordbruksverket. Förordning (2016:332).

Villkor och kontroll 16 § /Upphör att gälla U:2023-02-22/ Som villkor för stöd enligt 7, 9, 11 och 12 §§ gäller att stödmottagaren godtar kontroll i enlighet med artikel 4.4 i kommissionens beslut K(2018) 1622 av den 20 mars 2018 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för stöd. Förordning (2018:194).

16 §    /Träder i kraft I:2023-02-22/ Som villkor för stöd enligt 7, 9, 11 och 12 §§ gäller att stödmottagaren godtar kontroll i enlighet med artikel 4.4 i kommissionens beslut (EU) 2022/2460 av den 13 december 2022 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för stöd. Förordning (2023:28).

17 §   Jordbruksverket samordnar kontrollen över att denna förordning följs.

Kontrollen ska i största möjliga mån samordnas med annan kontroll som utövas inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Förordning (2015:269).

18 §   Kontroll enligt 16 § utövas av länsstyrelsen.
Förordning (2018:194).

Upphävande av beslut

19 §   Om beslut om stöd har meddelats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av stödmottagaren eller om denne brutit mot villkor som gäller för stödet, får beslutet omedelbart hävas och lämnat stöd helt eller delvis krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut. Om det finns anledning att häva ett stödbeslut, får Jordbruksverket eller länsstyrelsen besluta att fortsatt stöd inte skall lämnas.

Återbetalningsskyldighet

20 §   Belopp som stödmottagaren inte är berättigad till skall betalas tillbaka. Om det kan anses oskäligt att återkräva hela beloppet, får detta sättas ned.

Jordbruksverket får besluta att återbetalning skall ske genom avdrag från det första förskott eller den första utbetalning som stödmottagaren är berättigad till efter det att beslutet om återbetalning fattades.

Ränta

21 §   Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp och detta skall återbetalas, skall ränta betalas till staten enligt räntelagen (1975:635).

Jordbruksverket eller länsstyrelsen får besluta att ränta inte skall betalas eller att räntekravet skall sättas ned, om det kan anses oskäligt att kräva ränta enligt räntelagen.

22 §   Har upphävts genom förordning (2015:1071).

Överklagande

23 §   Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos Jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas.

24 §   Jordbruksverkets beslut som första instans i frågor om stöd som avses i denna förordning får omprövas av verket. En begäran om omprövning ska ha kommit in till verket inom fyra veckor från det att stödmottagaren har fått del av beslut som rör stödet.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Jordbruksverkets omprövningsbeslut får dock inte överklagas. Förordning (2018:970).

Bemyndigande att meddela föreskrifter

25 §   Föreskrifter om avgränsning av delar av församlingar berättigade till stöd meddelas av Jordbruksverket. Verket får också meddela ytterligare föreskrifter om stöd enligt denna förordning.

25 a §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter
   1. om att ansökningsförfarandet ska vara elektroniskt för sådana ansökningar om stöd och utbetalningar av stöd som enligt 15 § ska prövas av länsstyrelsen, och
   2. om elektronisk underskrift vid sådant ansökningsförfarande.

Jordbruksverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för ett sådant ansökningsförfarande. Förordning (2017:11).

Rapportering

26 §    /Upphör att gälla U:2023-07-01/ Jordbruksverket ska ta fram underlag för rapportering enligt artikel 4 i kommissionens beslut K(2018) 1622 av den 20 mars 2018 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige.

Underlaget ska lämnas till regeringen senast den 12 maj varje år. Förordning (2018:194).

26 §    /Träder i kraft I:2023-07-01/ Jordbruksverket ska ta fram underlag för rapportering enligt artikel 4 i kommissionens beslut (EU) 2022/2460 av den 13 december 2022 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige.

Underlaget ska lämnas till regeringen senast den 12 maj varje år. Förordning (2023:28).

It-system för ärenden om stöd

27 §   Hos Jordbruksverket ska det finnas it-system för elektronisk behandling av uppgifter i ärenden om stöd enligt denna förordning.

Jordbruksverket och länsstyrelserna ska lämna de uppgifter till it-systemen som behövs för att pröva ett ärende om stöd. Förordning (2017:11).

28 §   Uppgifter som länsstyrelserna lämnat till it-systemen ska på begäran lämnas ut till Jordbruksverket.

Jordbruksverket får ha direktåtkomst till uppgifter som länsstyrelserna har lämnat till it-systemen.
Förordning (2017:11).

Samlad information till enskilda

29 §   Jordbruksverket och länsstyrelserna ska tillhandahålla samlad information om enskilda ärenden som handläggs av dessa myndigheter enligt denna förordning.

Uppgifter i it-systemen som registrerats av Jordbruksverket och länsstyrelserna ska på begäran lämnas ut till en länsstyrelse.

För att kunna tillhandahålla information enligt första stycket får Jordbruksverket och länsstyrelserna ha direktåtkomst till uppgifterna i it-systemen.
Förordning (2017:11).

30 §   Jordbruksverket får meddela föreskrifter om en organisatorisk funktion som är gemensam för Jordbruksverket och länsstyrelserna och som ska utföra uppgiften enligt 29 § första stycket. Förordning (2017:11).


Övergångsbestämmelser

1996:93

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 6 § den 1 maj 1996, då förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige skall upphöra att gälla, och i övrigt den 15 mars 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som avser tid före ikraftträdandet.

Förordningen skall i fråga om 6 §, såvitt avser företag med direktförsäljningskvot för mjölk, tillämpas från och med den 1 april 1995 och i övrigt från och med den 1 juli 1995, med undantag för 6 §, såvitt avser företag med leveranskvot för mjölk, och 8 §. Vid den tillämpningen skall, i stället för 10 § andra stycket, gälla att stöd lämnas för det antal insatta hönor i ett företag som överstiger 1 000 under perioden den 1 juli 1995-den 31 december 1996. Stöd som efter den 1 juli 1995 lämnats enligt förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige skall avräknas från stöd enligt denna förordning. Förordning (1996:300).

1997:660

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1997.
Förordningen skall dock i fråga om 8 och 10 §§ tillämpas från och med den 1 januari 1995 och i fråga om 6 § från och med den 1 april 1996.

2004:287

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2004. Förordningen skall dock i fråga om 6-8 och 12 §§ tillämpas från och med den 1 januari 2003.

2005:24
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.
Bestämmelserna i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2005.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som avser tid före den 1 januari 2005.

2008:29
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.
   2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2007 om inte annat sägs under 3.
   3. Ändringarna i bilagan ska tillämpas från och med den 1 januari 2008.

2010:1152
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 i fråga om 12 § och i övrigt den 15 november 2010.
   2. Bestämmelserna i 6 §, 7 § första stycket, 8 § första stycket, 10 och 11 §§ i sin nya lydelse tillämpas dock från den 1 juli 2010.

2015:269
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som avser perioden före ikraftträdandet.

2016:332
   1. Denna förordning träder i kraft den 20 april 2016.
   2. Bilaga 2 i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 19 januari 2016.

2018:194
   1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2018.
   2. Stöd enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 januari 2018.

2022:1364
   1. Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2022.
   2. Stöd enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 juli 2022.

2022:1706
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som avser perioden före ikraftträdandet.

2023:28
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023 i fråga om 26 § och i övrigt den 22 februari 2023.
   2. Stöd enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 januari 2023.

Bilaga 1

Förteckning över stödområden

Län           Kommun         Församling
Stödområde 1

Norrbotten       Arvidsjaur       Arvidsjaur
            Arjeplog        Arjeplog
            Jokkmokk        Jokkmokk
                        Porjus
            Pajala         Muonionalusta
                        Junosuando
            Gällivare        Gällivare
                        Nilivaara
                        Malmberget
            Kiruna         Jukkasjärvi
                        Vittangi
                        Karesuando
Västerbotten      Storuman        Tärna
            Sorsele         Sorsele
            Dorotea         Risbäck
            Vilhelmina       Vilhelmina
Jämtland        Krokom         Hotagen
            Strömsund        Frostviken
            Åre           Åre
                        Kall
                        Undersåker
            Berg          Storsjö
            Härjedalen       Linsell
                        Hede
                        Ljusnedal
                        Tännäs
Dalarna         Älvdalen        Idre
Stödområde 2

Norrbotten       Jokkmokk        Vuollerim
            Övertorneå       Svanstein
            Pajala         Pajala
                        Korpilombolo
                        Tärendö
            Gällivare        Hakkas
Västerbotten      Vindeln         Vindeln
                        Åmsele
            Norsjö         Norsjö
            Malå          Malå
            Storuman        Stensele
            Sorsele         Gargnäs
            Dorotea         Dorotea
            Åsele          Åsele
                        Fredrika
            Lycksele        Lycksele
                        Björksele
                        Örträsk
            Skellefteå       Boliden
                        Fällfors
                        Jörn
                        Kalvträsk
Jämtland        Ragunda         Borgvattnet
                        Stugun
            Bräcke         Bräcke
                        Nyhem
                        Håsjö
                        Sundsjö
                        Revsund
                        Bodsjö
            Krokom         Näskott
                        Aspås
                        Ås
                        Laxsjö
                        Föllinge
                        Offerdal
                        Alsen
            Strömsund        Ström
                        Alanäs
                        Gåxsjö
                        Hammerdal
                        Bodum
                        Tåsjö
            Åre           Mattmar
                        Mörsil
                        Hallen
            Berg          Berg
                        Hackås
                        Oviken
                        Myssjö
                        Åsarne
                        Klövsjö
                        Rätan
            Härjedalen       Sveg
                        Vemdalen
                        Ängersjö
                        Lillhärdal
            Östersund        Östersund
                        Frösö
                        Sunne
                        Näs
                        Lockne
                        Marieby
                        Brunflo
                        Kyrkås
                        Lit
                        Häggenås
Västernorrland     Örnsköldsvik      Trehörningsjö
Dalarna         Malung         Lima
                        Transtrand
            Älvdalen        Särna
Stödområde 3

Norrbotten       Överkalix        Överkalix
            Kalix          Nederkalix
                        Töre
            Övertorneå       Övertorneå
                        Hietaniemi
            Älvsbyn         Älvsbyn
            Luleå          Luleå
                        Domkyrkoförsamling
                        Örnäset
                        Nederluleå
                        Råneå
            Piteå          Piteå
                        Stadsförsamling
                        Hortlax
                        Piteå
                        Landsförsamling
                        Norrfjärden
            Boden          Överluleå
                        Gunnarsbyn
                        Edefors
                        Sävast
            Haparanda        Nedertorneå-
                        Haparanda
                        Karl Gustav
Västerbotten      Nordmaling       Nordmaling
            Bjurholm        Bjurholm
            Robertsfors       Bygdeå
                        Nysätra
            Vännäs         Vännäs
            Umeå          Umeå
                        Landsförsamling
                        Tavelsjö
                        Sävar
            Skellefteå       Skellefteå
                        Landsförsamling
                        Kågedalen
                        Byske
                        Lövånger
                        Burträsk
Jämtland        Ragunda         Ragunda
            Bräcke         Hällesjö
            Krokom         Rödön
            Strömsund        Fjällsjö
            Åre           Marby
            Härjedalen       Älvros
                        Överhogdal
                        Ytterhogdal
            Östersund        Norderö
Västernorrland     Ånge          Haverö
            Timrå          Ljustorp
            Härnösand        Stigsjö
                        Viksjö
            Sundsvall        Indal
                        Holm
                        Liden
            Kramfors        Nordingrå
                        Vibyggerå
                        Ullånger
                        Torsåker
            Sollefteå        Graninge
                        Junsele
                        Edsele
                        Ramsele
            Örnsköldsvik      Örnsköldsvik
                        Anundsjö
                        Skorped
                        Sidensjö
                        Nätra
                        Själevad
                        Mo
                        Gideå
                        Björna
Gävleborg        Nordanstig       Hassela
            Ljusdal         Hamra
                        Los
                        Kårböle
Dalarna         Älvdalen        Älvdalen
Värmland        Torsby         Södra Finnskoga
Stödområde 4

Västerbotten      Umeå          Umeå
                        Stadsförsamling
                        Teg
                        Ålidhem
                        Holmsund
                        Hörnefors
                        Holmön
                        Umeå Maria
            Skellefteå       Skellefteå
                        Sankt Olov
                        Skellefteå
                        Sankt Örjan
                        Bureå
Jämtland        Ragunda         Fors
Västernorrland     Ånge          Borgsjö
                        Torp
            Timrå          Timrå
                        Hässjö
                        Tynderö
            Härnösand        Härnösands
                        Domkyrkoförsamling
                        Högsjö
                        Häggdånger
                        Säbrå
                        Hemsö
            Sundsvall        Sundsvalls
                        Gustav Adolf
                        Skönsmon
                        Skön
                        Alnö
                        Sättna
                        Selånger
                        Stöde
                        Tuna
                        Attmar
                        Njurunda
            Kramfors        Gudmundrå
                        Nora
                        Skog
                        Bjärtrå
                        Styrnäs
                        Dal
                        Ytterlännäs
            Sollefteå        Sollefteå
                        Multrå
                        Långsele
                        Ed
                        Resele
                        Helgum
                        Ådals-Liden
                        Boteå
                        Överlännäs
                        Sånga
            Örnsköldsvik      Arnäs
                        Grundsunda
Gävleborg        Ovanåker        Ovanåker
                        Voxna
            Nordanstig       Ilsbo
                        Harmånger
                        Jättendal
                        Gnarp
                        Bergsjö
            Ljusdal         Ljusdal
                        Färila
                        Ramsjö
                        Järvsö
            Bollnäs         Rengsjö
                        Undersvik
                        Arbrå
            Hudiksvall       Bjuråker
Dalarna         Vansbro         Järna
                        Nås
                        Äppelbo
            Malung         Malung
            Rättvik         Boda
                        Ore
            Orsa          Orsa
            Mora          Våmhus
                        Venjan
            Falun          Bjursås
            Ludvika         Säfsnäs
Värmland        Torsby         Lekvattnet
                        Nyskoga
                        Norra Finnskoga
                        Dalby
                        Norra Ny
            Filipstad        Rämmen
            Hagfors         Gustav Adolf
Stödområde 5

Gävleborg        Ockelbo         Ockelbo
            Ovanåker        Alfta
            Gävle          Hamrånge
            Söderhamn        Söderhamn
                        Sandarne
                        Skog
                        Ljusne
                        Söderala
                        Bergvik
                        Mo
                        Trönö
                        Norrala
            Bollnäs         Bollnäs
                        Segersta
                        Hanebo
            Hudiksvall       Hudiksvall
                        Idenor
                        Hälsingtuna
                        Rogsta
                        Njutånger
                        Enånger
                        Delsbo
                        Norrbo
                        Forsa
                        Hög
Dalarna         Gagnef         Mockfjärd
                        Gagnef
                        Floda
            Leksand         Leksand
                        Djura
                        Ål
                        Siljansnäs
            Rättvik         Rättvik
            Mora          Mora
                        Sollerön
            Falun          Svärdsjö
                        Enviken
Värmland        Kil           Boda
            Eda           Eda
                        Järnskog
                        Skillingmark
                        Köla
            Torsby         Fryksände
                        Vitsand
                        Östmark
            Grums          Värmskog
            Årjäng         Silbodal
                        Sillerud
                        Karlanda
                        Holmedal
                        Blomskog
                        Trankil
                        Västra Fågelvik
                        Töcksmark
                        Östervallskog
            Sunne          Gräsmark
                        Lysvik
            Filipstad        Gåsborn
            Hagfors         Hagfors
                        Ekshärad
                        Norra Råda
                        Sunnemo
            Arvika         Arvika Östra
                        Arvika Västra
                        Stavnäs
                        Högerud
                        Glava
                        Bogen
                        Gunnarskog
                        Ny
                        Älgå
                        Mangskog
                        Brunskog
            Säffle         Svanskog
                        Långserud
Förordning (2015:1071).

Bilaga 2

Förteckning över tilläggsområden

Län  Kommun  Församling
Tilläggsområde 1    
Norrbotten    Jokkmokk    Vuollerim
          Övertorneå      Svanstein
          Pajala          Pajala
                    Korpilombolo
                    Tärendö
          Gällivare      Hakkas
Västerbotten    Vindeln      Åmsele
      Norsjö      Norsjö
      Malå      Malå
      Storuman    Stensele
      Sorsele      Gargnäs
      Dorotea      Dorotea
      Åsele      Åsele
            Fredrika
      Lycksele    Lycksele
            Björksele
            Örträsk
      Skellefteå    Jörn
            Kalvträsk
Jämtland    Krokom      Laxsjö
            Föllinge
            Offerdal
      Strömsund    Ström
            Alanäs
            Gåxsjö
            Bodum
            Tåsjö
      Åre      Mörsil
      Berg      Åsarne
            Klövsjö
            Rätan
      Härjedalen    Sveg
            Vemdalen
            Ängersjö
            Lillhärdal
Dalarna      Älvdalen    Särna
Tilläggsområde 2    
Norrbotten    Överkalix    Överkalix
      Övertorneå    Övertorneå
            Hietaniemi
      Boden      Gunnarsbyn
            Edefors
Jämtland    Strömsund    Fjällsjö
      Härjedalen    Älvros
            Överhogdal
            Ytterhogdal
Västernorrland    Ånge      Haverö
      Sollefteå    Junsele
            Ramsele
Gävleborg    Ljusdal      Kårböle
Tilläggsområde 3    
Västerbotten    Umeå      Umeå 
            Stadsförsamling
            Teg
            Ålidhem
            Holmsund
            Hörnefors
            Holmön
            Umeå Maria
      Skellefteå    Skellefteå 
            Sankt Olov
            Skellefteå 
            Sankt Örjan
            Bureå
Jämtland    Ragunda      Fors
Västernorrland    Sollefteå    Ådals-Liden
            Resele
            Helgum
Dalarna      Malung      Malung
      Mora      Våmhus
            Venjan
Värmland    Torsby      Lekvattnet
            Nyskoga
            Norra Finnskoga
            Dalby
            Norra Ny
Tilläggsområde 4    
Västernorrland    Ånge      Borgsjö
            Torp
      Timrå      Timrå
            Hässjö
            Tynderö
      Härnösand    Härnösands 
            Domkyrkoförsamling
            Högsjö
            Häggdånger
            Säbrå
            Hemsö
      Sundsvall    Sundsvalls 
            Gustav Adolf
            Skönsmon
            Skön
            Alnö
            Sättna
            Selånger
            Stöde
            Tuna
            Attmar
            Njurunda
      Kramfors    Gudmundrå
            Nora
            Skog
            Bjärtrå
            Styrnäs
            Dal
            Ytterlännäs
      Sollefteå    Sollefteå
            Multrå
            Långsele
            Ed
            Boteå
            Överlännäs
            Sånga
      Örnsköldsvik    Arnäs
            Grundsunda
Gävleborg    Nordanstig    Ilsbo
            Harmånger
            Jättendal
            Gnarp
            Bergsjö
      Ljusdal      Ljusdal
            Färila
            Ramsjö
            Järvsö
      Hudiksvall    Bjuråker
Tilläggsområde 5    
Värmland    Torsby      Vitsand
            Östmark
      Arvika      Bogen
Övergångsområde 6    
Gävleborg    Hudiksvall    Hudiksvall
            Idenor
            Hälsingtuna
            Rogsta
            Njutånger
            Enånger
            Delsbo
            Norrbo
            Forsa
            Hög
Förordning (2021:1053).