Förordning (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

t.o.m. SFS 2017:1047
SFS nr: 1995:1145
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad: 1995-10-26
Omtryck: SFS 1997:865
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:1047
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelse

1 §   Enligt 3 kap. 2 § ellagen (1997:857) skall nätverksamhet ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet. Redovisningen skall, enligt 3 kap. 5 § första stycket ellagen, särskilt granskas av revisor. Denna förordning innehåller närmare föreskrifter om sådan redovisning och revision.

Med nätmyndighet avses i förordningen nätmyndigheten enligt 1 kap. 6 § ellagen. Förordning (1997:865).

Redovisning av nätverksamhet

Årsrapport

2 §   Den som bedriver nätverksamhet skall särskilt för nätverksamheten upprätta årsrapport för varje räkenskapsår.
Denna består av balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. I årsrapporten skall även ingå en finansieringsanalys om det krävs enligt 3 §. I årsrapporten skall balansräkning och resultaträkning från närmast föregående räkenskapsår ingå, sammanställda så att de är jämförbara med motsvarande redovisning för året. Årsrapporten skall i övrigt upprättas enligt god redovisningssed som den tilllämpas av aktiebolag.

I en bilaga till förvaltningsberättelsen skall en särskild rapport bifogas. Den särskilda rapporten skall innehålla uppgifter som behövs för att bedöma skäligheten i nättariffer samt för att kunna jämföra olika nätverksamheter. Förordning (1997:865).

3 §   Årsrapporten ska innehålla en finansieringsanalys om
   1. nettovärdet av nätverksamhetens tillgångar enligt balansräkningarna för de två senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår,
   2. antalet anställda i nätverksamheten under de två senaste räkenskapsåren i medeltal överstigit 200, eller
   3. nätverksamheten bedrivs i aktiebolag och bolagets aktier eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

I finansieringsanalysen ska nätverksamhetens investeringar och finansiering under räkenskapsåret redovisas.
Förordning (2010:1692).

4 §   I årsrapporten skall upplysning lämnas om koncernbidrag till eller från det företag som bedriver nätverksamheten samt uppgift om ägartillskott i den mån det berör nätverksamheten.

4 a §   I noter till årsrapporten ska upplysning lämnas om följande uppgifter om intresseföretag och sådana gemensamt styrda företag som det rapporterande företaget är delägare i:
   1. inköp och försäljning som avser intresseföretag och gemensamt styrda företag,
   2. intäkter från övriga värdepapper och fordringar som avser intresseföretag och gemensamt styrda företag som utgör anläggningstillgångar,
   3. övriga ränteintäkter och liknande intäkter som härrör från intresseföretag och gemensamt styrda företag,
   4. räntekostnader och liknande kostnader som avser intresseföretag och gemensamt styrda företag,
   5. andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag som avser kortfristiga placeringar, och
   6. ställda säkerheter och ansvarsförbindelser till förmån för intresseföretag och gemensamt styrda företag.

Uttrycken intresseföretag och gemensamt styrda företag har samma betydelse som i årsredovisningslagen (1995:1554).
Förordning (2015:828).

5 §   Har upphävts genom förordning (1997:865).

Årsrapportens utformning

6 §   Samtliga till nätverksamheten direkt hänförliga intäkter och kostnader skall redovisas i resultaträkningen. Om nätverksamhet bedrivs tillsammans med annan verksamhet, skall gemensamma intäkter och kostnader redovisas efter fördelning enligt adekvata och dokumenterade fördelningsgrunder på ett sätt som ger en rättvisande bild av nätverksamheten.

7 §   Samtliga till nätverksamheten direkt hänförliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital skall redovisas i balansräkningen. Tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital som är gemensamma för nätverksamheten och annan verksamhet skall fördelas enligt adekvata och dokumenterade fördelningsgrunder mellan rörelsegrenarna på ett sätt som ger en rättvisande bild av nätverksamheten. Förordning (1997:865).

7 a §   I de fall god redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag innebär andra värderingsprinciper i årsrapporten än vad som gäller i den officiella årsredovisningen skall uppgift lämnas om vilka justeringar som skett av värdena samt orsaken till justeringen. Förordning (1999:11).

8 §   I förvaltningsberättelsen skall upplysningar lämnas dels om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av nätverksamhetens ställning och resultat men som inte skall redovisas i resultaträkning eller balansräkning, dels om händelser som inträffat under räkenskapsåret eller därefter om de är av väsentlig betydelse för nätverksamheten. Förordning (1997:865).

Anläggningsregister

9 §   Ett anläggningsregister för nätverksamheten skall upprättas och hållas aktuellt. Registret skall upprättas enligt god redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag och för varje tillgång, som helt eller delvis är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i nätverksamheten, innehålla uppgift om anskaffningstidpunkt, anskaffningsvärde, avskrivningsplan, årets planenliga och ackumulerade planenliga avskrivningar.

Nätmyndigheten får i det enskilda fallet medge undantag från föreskriften i första stycket.

Särskilda bestämmelser för vissa former av nätverksamhet

9 a §   Årsrapport skall upprättas för varje nätkoncession för område. Om nätmyndigheten, enligt 3 kap. 3 § första stycket ellagen (1997:857), har beslutat att flera nätkoncessioner för område skall redovisas samlat skall dock en årsrapport upprättas för samtliga nätkoncessioner för område som omfattas av nätmyndighetens beslut. Förordning (2002:692).

10 §   Om en nätkoncessionshavare, som redovisar flera nätkoncessioner för område samlat med stöd av ett beslut enligt 3 kap. 3 § första stycket ellagen (1997:857), övergår till redovisning av ett eller flera koncessionsområden för sig, skall han på begäran av nätmyndigheten kunna visa dels hur anläggningstillgångarnas planenliga restvärde har fördelats på vart och ett av de berörda koncessionsområdena, dels hur kostnaderna för avskrivning och ränta har beräknats för vart och ett av de berörda koncessionsområdena.
Förordning (2002:692).

11 §   Har upphävts genom förordning (2015:261).

12 §   Vid redovisning av nätverksamhet som avser regionledningar skall av nätkoncessionshavarens redovisning framgå
   1. kostnader för varje anslutning till annan nätkoncessionshavares ledning, ställverk eller anslutning direkt till en transformator fördelade på varje region enligt 4 kap. 8 § andra stycket ellagen (1997:857),
   2. kostnader för varje nedtransformering, och
   3. övriga kostnader inom varje normalt spänningsintervall för nätkoncessionshavarens samtliga regionledningar.
Förordning (2002:692).

Särskild granskning av nätverksamhet

13 §   Revisor som granskar redovisning av nätverksamhet enligt 3 kap. 5 § ellagen (1997:857) skall vara auktoriserad eller godkänd. Om nätverksamhet bedrivs tillsammans med annan verksamhet och den samlade verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för associationsformen skall granskas av minst en auktoriserad revisor, skall den revisor som granskar nätverksamheten vara auktoriserad.

Nätmyndigheten får i det enskilda fallet medge undantag från föreskriften i första stycket, om inte företaget enligt annan lagstiftning är skyldigt att ha auktoriserad eller godkänd revisor. Förordning (1997:865).

14 §   Årsrapportshandlingarna för nätverksamheten skall senast fem månader efter räkenskapsårets utgång avlämnas till revisor för sådan granskning som avses i 15 §.

15 §   Revisorn skall i det intyg som skall ges in till nätmyndigheten enligt 3 kap. 5 § andra stycket ellagen (1997:857) ange om årsrapporten upprättats enligt gällande föreskrifter och i överensstämmelse med god redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag. Sedan revisorn slutfört sin granskning skall han teckna en hänvisning till intyget på årsrapporten. Revisorns granskning omfattar inte den särskilda rapport som enligt 2 § skall biläggas förvaltningsberättelsen.
Förordning (1997:865).

Insändande av årsrapportshandlingar m.m.

16 §   Bestyrkt kopia av årsrapporten samt revisorsintyg ska ha kommit in till nätmyndigheten senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Förordning (2014:137).

16 a §   Årsrapporten ska undertecknas i enlighet med vad som gäller för undertecknande av årsredovisningar enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

Om nätverksamheten bedrivs av en kommun, ska årsrapporten i stället beslutas av kommunfullmäktige eller av den som fullmäktige utsett.

Om någon årsredovisning enligt årsredovisningslagen eller kommunallagen (2017:725) inte upprättas, ska årsrapporten undertecknas av den som bedriver nätverksamheten eller av behöriga ställföreträdare för den som bedriver nätverksamheten.

Årsrapporten ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknades. Förordning (2017:1047).

Bemyndiganden

17 §   Nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
   1. hur anläggningstillgångar skall specificeras,
   2. kompletterande noter om fördelningsprinciper, principer för intern prissättning och metoder för gränsdragning mellan underhåll och investering,
   3. upprättande av nyckeltal för avkastningsmått och finansiella mått, och
   4. de uppgifter som skall ingå i den särskilda rapport som skall bifogas förvaltningsberättelsen, såsom ekonomiska uppgifter, uppgifter om leveranssäkerhet, nättäthet, personalresurser och de uppgifter i övrigt som behövs för att kunna jämföra olika nätverksamheter. Förordning (2002:692).

Överklagande

18 §   Nätmyndighetens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1998:1151).


Övergångsbestämmelser

1997:865

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången i fråga om årsrapport för nätverksamhet avseende det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1997.

1998:1151

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet

1999:11

Denna förordning träder i kraft den 3 februari 1999 och tillämpas första gången i fråga om årsrapport för nätverksamhet avseende det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1998.