Förordning (1994:1235) om producentansvar för förpackningar

Svensk författningssamling 1994:1235

t.o.m. SFS 1996:1082
SFS nr: 1994:1235
Departement/myndighet: Miljödepartementet
Utfärdad: 1994-08-25
Ändrad: t.o.m. SFS 1996:1082
Upphävd: 1997-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1997:185
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 § I denna förordning regleras producenters skyldighet att ta hand om avfall av sådana förpackningar som anges i 2 §.

Denna förordning skall inte tillämpas på dryckesförpackningar av aluminium eller polyetylentereftalat (PET). För sådana förpackningar gäller lagen (1982:349) om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium eller lagen (1991:336) om vissa dryckesförpackningar.

2 § Syftet med förordningen är att förpackningar som används i Sverige senast den 1 januari 1997 skall återanvändas eller materialåtervinnas enligt följande:

Förpackningsslag     Återanvändning eller material-
         återvinning i viktprocent
Förpackningar av alu-     50 % återanvändning
minium, dock inte     eller material-
dryckesförpack-     återvinning
ningar

Förpackningar av papp,     30 % återanvändning
papper och kartong     eller material-
         återvinning
Förpackningar av     65 % återanvändning
wellpapp       eller material-
         återvinning
Förpackningar av     30 % återanvändning
plast, dock inte     eller material-
dryckesförpack-     återvinning
ningar av PET

Förpackningar av stål-     50 % återanvändning
plåt         eller material-
         återvinning
Standardiserade     95 % återanvändning
förpackningar av glas för öl och läsk

Förpackningar av glas     90 % återanvändning
för vin och sprit fyllda i Sverige

Övriga förpackningar     70 % återanvändning
av glas       eller material-
         återvinning

3 § Med förpackning avses i denna förordning alla konstruktioner av de förpackningsslag som anges i 2 § och som används för att innehålla, skydda eller leverera en vara.

Statens naturvårdsverk får meddela närmare föreskrifter om vad som avses med förpackningar.

4 § Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer en förpackning som avses i 2 § eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning.

5 § En producent skall se till att lämpliga insamlingssystem tillhandahålls för att underlätta för hushåll och andra att från hushållsavfall och annat avfall sortera ut förpackningar. Producenten skall samråda med kommunen i frågor som rör insamlingssystem för bortforsling av förpackningsavfall.

Producenten skall också informera hushåll och andra om sortering, insamling och bortforsling av använda förpackningar.

Statens naturvårdsverk får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första och andra stycket. Förordning (1996:1082).

6 § Hushåll och andra förbrukare skall sortera ut förpackningar från hushållsavfall och annat avfall och lämna dem för bortforsling i de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller.

7 § En producent skall se till att utsorterade förpackningar som lämnats i enlighet med 6 § forslas bort samt återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på ett annat miljömässigt godtagbart sätt.

Statens naturvårdsverk får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket.

8 § En producent skall till Statens naturvårdsverk lämna
1. uppgift om resultatet av insamlingsverksamheten, återanvändningen och materialåtervinningen samt andra förhållanden som rör det slutliga omhändertagandet av utsorterade förpackningar,
2. de uppgifter om tillverkning, import, försäljning och andra förhållanden som Naturvårdsverket behöver för att kontrollera att nivån för återanvändning eller materialåtervinning uppnås.

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om uppgiftsskyldigheterna som avses i första stycket.

9 § Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av denna förordning finns i 21-23 §§ renhållningslagen (1979:596). Förordning (1996:1082).

10 § Kommunen är inte skyldig att se till att sådana utsorterade förpackningar som lämnats av hushållen eller andra förbrukare för bortforsling enligt denna förordning forslas bort eller tas om hand slutligt.

11 § Denna förordning gäller inte förpackningar som är farligt avfall enligt förordningen (1996:971) om farligt avfall. Förordning (1996:977).

12 § Statens naturvårdsverk får meddela
1. föreskrifter om undantag från denna förordning i fråga om vissa slag av förpackningar om det finns särskilda skäl för det från miljö- och hälsoskyddssynpunkt,
2. ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

1994:1235

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994 då förordningen (1993:1154) om producentansvar för glasförpackningar och förpackningar av wellpapp skall upphöra att gälla.