Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning

t.o.m. SFS 2018:2067
SFS nr: 1994:1121
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1994-06-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:2067
Övrig text: Rättelseblad 2004:756 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning gäller vid läkarvård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Termer och begrepp som används i lagen har samma betydelse i förordningen.

2 §   Av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning följer att vissa läkare har rätt till förhöjda arvoden. I lagen finns också bestämmelser om patientavgift.

3 §   I denna förordning indelas de läkare med specialistkompetens som kan få läkarvårdsersättning i följande grupper av specialiteter.

Grupp av specialiteter         Motsvarande bas-,
                    gren- eller
                    tilläggsspecialitet
Allmänmedicin              Allmänmedicin
Anestesi och intensivvård m.m.     Anestesi och
                    intensivvård
Barnmedicinska specialiteter      Smärtlindring
Barn- och ungdomsmedicin        Barn- och
                    ungdomsallergologi
                    Barn- och
                    ungdomsneurologi med
                    habilitering
                    Neonatologi
                    Barnkardiologi
Hud- och könssjukdomar         Hud- och könssjukdomar
Invärtesmedicinska specialiteter m.m.  Internmedicin
                    Kardiologi
                    Medicinsk
                    gastroenterologi och
                    hepatologi
                    Endokrinologi och
                    diabetologi
                    Medicinska
                    njursjukdomar
                    Lungsjukdomar
                    Hematologi
                    Allergologi
                    Geriatrik
                    Klinisk fysiologi
                    Infektionsmedicin
                    Arbets- och
                    miljömedicin
Reumatologi               Reumatologi
Vissa opererande specialiteter     Kirurgi
                    Urologi
                    Barn- och
                    ungdomskirurgi
                    Plastikkirurgi
                    Thoraxkirurgi
                    Ortopedi
                    Handkirurgi
                    Neurokirurgi
Obstetrik och gynekologi        Obstetrik och
                    gynekologi
Psykiatriska specialiteter       Psykiatri
                    Rättspsykiatri
                    Barn- och
                    ungdomspsykiatri
Ögonsjukdomar              Ögonsjukdomar
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.   Öron-, näs- och
                    halssjukdomar
                    Hörsel- och
                    balansrubbningar
                    Röst- och talrubbningar
Onkologi m.m.              Onkologi
                    Gynekologisk onkologi
Neurologi                Neurologi
Förordning (2010:1372).

Normalarvode

4 §   För andra åtgärder inom den medicinska verksamhet som förekommer inom läkarens specialitet än sådana som anges i 7-10 §§ får läkaren tillgodoräkna sig normalarvode eller reducerat normalarvode enligt 5 eller 6 §.

För att normalarvode eller reducerat normalarvode skall lämnas skall läkarens vårdinsatser i direkt kontakt med patienterna i genomsnitt per kalendermånad uppgå till minst det antal minuter som anges i 5 §. Varje läkarbesök skall vidare omfatta
   1. anamnesupptagning innefattande psykosociala faktorer och undersökning med för specialiteten vedertagna undersökningsmetoder,
   2. bedömning och rådgivning eller information, eller
   3. behandling med för specialiteten vedertagna behandlingsmetoder.

För en läkare som saknar specialistkompetens gäller bestämmelserna i denna förordning på motsvarande sätt.
Undersökningar och behandlingar skall ske med vedertagna metoder.

5 §   Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

Läkare      Normal-  Tids-    Sammanlagt 
      arvode  åtgång     mottaget 
      kronor  minuter    arvode kronor
Allmänmedicin     839  25    2 664 000
Anestesi och
intensivvård     839  20    3 106 000
Barnmedicinska
specialiteter    1 013  30    2 549 000
Hud- och
könssjukdomar    839  20    3 040 000
Invärtesmedicinska
specialiteter m.m.   870  25    2 755 000
Reumatologi    1 273  35    2 541 000
Vissa opererande
specialiteter     870  20    3 220 000
Obstetrik och
gynekologi    1 080  25    3 115 000
Psykiatriska
specialiteter    1 494  50    2 087 000
Ögonsjukdomar     939  25    3 034 000
Öron-, näs- och
halssjukdomar m.m.  870  20    3 219 000
Onkologi     870  25    2 645 000
Neurologi    1 384  35    2 909 000
Läkare utan
specialistkompetens  494  20    1 706 000
Förordning (2018:2067).

6 §   Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare        Reducerat   Ersättningstak 
        normalarvode   kronor
        kronor
Allmänmedicin      419    3 294 000
Anestesi och intensivvård  419    4 860 000
Barnmedicinska specialiteter  505    3 381 000
Hud- och könssjukdomar    419    4 077 000
Invärtesmedicinska
specialiteter m.m.    439    3 646 000
Reumatologi      636    3 728 000
Vissa opererande specialiteter  440    4 984 000
Obstetrik och gynekologi  544    4 178 000
Psykiatriska specialiteter  746    2 770 000
Ögonsjukdomar      469    4 408 000
Öron-, näs- och
halssjukdomar m.m.    440    4 262 000
Onkologi      440    3 659 000
Neurologi      691    3 942 000
Läkare utan specialistkompetens  247    2 323 000
Förordning (2018:2067).

6 a §   Om en läkare och vikarie i dennes verksamhet inte bedriver verksamheten på heltid reduceras gränserna för sammanlagt uppburet arvode enligt 5 § och ersättningstaket enligt 6 § med 70 procent av den kvotdel som arbetstiden minskat i förhållande till heltidskravet i 8 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Förordning (1995:1220).

Enkelt arvode

7 §   För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 278 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 136 kronor.
Förordning (2018:2067).

7 a §   Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt arvode med 165 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 83 kronor. Förordning (2018:2067).

Särskilt arvode

8 §   För de särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder som anges i bilaga 1 lämnas särskilt arvode enligt vad som anges i bilagan.

Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppburet arvode enligt 5 §, lämnas reducerat särskilt arvode för åtgärd som avses i första stycket med högst de belopp som anges i bilaga 1. Reducerat särskilt arvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till läkaren och vikarien under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i 6 §.
Förordning (1997:94).

Samtalsbehandling

9 §   För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 964 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 485 kronor.
Förordning (2018:2067).

Rådgivning i födelsekontrollerande syfte m. m.

10 §   För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 852 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 428 kronor. Arvodet om 428 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i

6 §   har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 440 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 450 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt mottaget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §. Förordning (2018:2067).

Särskilda stödområden

10 a §   Med särskilda stödområden enligt 20 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning avses de kommuner och delar av kommuner som ingår i stödområde enligt 10 b §.
Förordning (2014:369).

10 b §   Med stödområde avses i denna förordning följande indelning.
   1. Norrbottens län: Arvidsjaurs, Arjeplogs, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyns, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Edefors och Gunnarsbyns församlingar i Bodens kommun och f.d. Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.
   2. Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun.
   3. Jämtlands län: Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Åre och Östersunds kommuner.
   4. Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner, Holms och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.
   5. Gävleborgs län: Ljusdals kommun.
   6. Dalarnas län: Malung-Sälens, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.
   7. Värmlands län: Torsby kommun.

Med församlingar avses de territoriella församlingar som fanns den 31 december 1999. Förordning (2014:369).

11 §   Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde lämnas tilläggsarvode med 278 kronor för medicinskt motiverade hem-besök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 21 kronor. Förordning (2018:2067).

Resekostnader

12 §   Ersättning för en läkares kostnader för resa med egen bil vid sjukbesök lämnas med det belopp som anges i 16 kap. 27 § inkomstskattelagen (1999:1229) om det på grund av patientens tillstånd är motiverat med hembesök. För varje resa lämnas dock en minsta ersättning om 10 kronor. Ersättning för resa med annat färdmedel lämnas om det finns särskilda skäl.

Ersättning för resa med egen bil lämnas även om kostnaden skulle ha blivit lägre om annat färdmedel hade använts. Endast om det finns särskilda skäl, får avståndet till patienten från läkarens mottagning beräknas överstiga avståndet från patienten till en allmän läkarmottagning som är inrättad för den ort där patienten vistas. Förordning (2000:930).

Remiss

13 §   För laboratorieundersökning som utförs av Folkhälsomyndigheten lämnas ersättning från landstinget om undersökningen utförs efter remiss från
   1. en läkare som har ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,
   2. en läkare som är anställd av studerandehälsovårdsorganisation, eller
   3. en läkare inom företagshälsovård som
   - är en rådgivande expertfunktion för arbetsgivare och arbetstagare,
   - arbetar förebyggande med arbetsmiljön och medverkar i arbets-, anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället,
   - aktivt medverkar i det lokala arbetsmiljöarbetet,
   - samverkar med berörda samhällsorgan, och
   - drivs med för ändamålet utbildad personal.

Ersättning lämnas med högst det belopp som finns angivet för sådan undersökning i den för Folkhälsomyndigheten gällande taxan. Förordning (2013:889).

Gemensamma bestämmelser om arvode

14 §   Landstinget ska till läkaren betala ut skillnaden mellan det arvode som följer av bestämmelserna i denna förordning och den patientavgift som läkaren fått ta ut.

Arvodet betalas dock helt genom läkarvårdsersättning
   1. för provtagning i syfte att ta reda på om en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) föreligger och för undersökning i samband med provtagningen,
   2. om patienten enligt 24 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning är befriad från att betala patientavgift,
   3. för rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller angående abort eller sterilisering,
   4. för läkarens resekostnader enligt 12 §,
   5. för sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5 förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.
Förordning (2012:965).

15 §   Vid utbetalning av ersättning till en mottagare som inte åberopar godkännande för F-skatt och inte är juridisk person minskas ersättningen med 10,3 procent eller, om mottagaren vid årets ingång är 65 år eller äldre, med 6,5 procent. Om mottagaren visar att minst 60 procent av ersättningen motsvarar kostnader i arbetet som ska täckas med ersättningen, ska ersättningen minskas med det lägre belopp som beräknas motsvara de arbetsgivaravgifter eller den särskilda löneskatt som landstinget ska betala.
Förordning (2011:1450).

16 §   Läkarvårdsersättningen utgör ersättning för samtliga åtgärder vid ett vårdtillfälle inräknat läkemedelsförskrivning och provtagning för klinisk laboratorieundersökning. I ersättningen ingår också betalning för läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning eller sjuklön samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial.

Läkarvårdsersättningen innefattar också betalning för de kliniska laboratorieundersökningar som anges i bilaga 2 och provtagning för sådan undersökning. Om undersökningen eller provtagningen utförs av någon annan skall läkaren stå för kostnaden.

Provtagningskostnaden för andra laboratorieundersökningar än som anges i bilaga 2 bekostas av läkaren om det inte är medicinskt motiverat att provtagning sker vid ett laboratorium som landstinget har anvisat. Förordning (1996:1360).

17 §   En läkare som har läkarvårdsersättning är skyldig att i fråga om all sådan vård visa läkarvårdsräkning för landstinget och redovisa arbetstid, antalet vidtagna åtgärder samt uppgift om patientens bosättningsort. Sådan provtagning och undersökning som avses i 14 § andra stycket 1 skall dock, utan uppgifter om patientens identitet, redovisas särskilt. Läkaren är även skyldig att rapportera till respektive landsting om han eller hon är verksam i två eller flera landstingsområden och skall därvid även ange beräknad omfattning i respektive landstingsområde. Därutöver är läkaren skyldig att själv bevaka när han eller hon når ersättningstak 1 eller ersättningstak 2 och att underrätta landstinget om detta.

Läkarvårdsersättning i motsvarande mån kan innehållas i avvaktan på att sådana uppgifter lämnas som avses i första stycket.
Förordning (1997:94).

18 §   Den som ger vård mot läkarvårdsersättning ska lämna kvitto på betalda patientavgifter och anteckna dessa på formulär för tillämpning av bestämmelserna om avgiftsbefrielse för patientavgifter. Förordning (2012:965).


Övergångsbestämmelser

1994:1121
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994 då förordningen (1993:1663) om läkarvårdsersättning skall upphöra att gälla.
   2. För läkarvård som givits före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser fortfarande.
   3. Beslut enligt 7 § läkarvårdstaxan (1974:699) om rätt för läkare som saknar viss specialistkompetens att tillgodoräkna sig arvode som om de hade sådan kompetens gäller fortfarande.
   4. Med läkare som är specialist i allmänmedicin jämställs i fråga om rätt att tillämpa arvoden dels läkare som har etablerat sig i allmän praktik före den 1 juli 1969, dels annan läkare som fått Sveriges läkarförbunds allmänläkardiplom och etablerat sig i allmän praktik före utgången av år 1973.

1995:850

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för åtgärder som utförts före ikraftträdandet.

1995:1220
   1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5 och 6 §§ den 1 januari 1997, och i övrigt den 1 januari 1996.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om läkarvårdsersättning som avser tid före ikraftträdandet.

1996:1360
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för läkarvårdsersättning som avser tid före ikraftträdandet.

1997:94
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

1997:197
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 april 1997.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före den 1 april 1997.

1997:891
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

1998:1542
   1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 7 a och 11 §§ den 1 januari 2000, och i övrigt den 1 januari 1999.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2000:1033
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2001.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2001:851
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2002:793
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2003.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2003:820
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2004.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2004:262

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.

2004:756
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2005.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2005:785
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2006.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2006:1261
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2007.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2007:1207
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2008:960
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2009.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2009:83
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.
   2. Äldre lydelse av 11 § gäller fortfarande för läkare som vid ikraftträdandet bedriver verksamhet i ett sådant område som anges i den äldre lydelsen.

2009:1381
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2010:1372
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
   2. Läkare som enligt äldre bestämmelser har rätt till läkarvårdsersättning ska även i fortsättningen kunna få sådan ersättning.

2010:1646
   1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2011.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2011:1186
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sjukgymnastisk behandling som har lämnats före ikraftträdandet.

2012:655
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2013:67
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2013.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före den 1 januari 2013.

2013:277
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.
Bestämmelsen i 6 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2013.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2013:889
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning för laboratorieundersökningar som har utförts av Smittskyddsinstitutet före ikraftträdandet.

2013:1101
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2014:1376
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2015:754
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2016:985
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2017:997
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

2018:2067


1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

Bilaga 1

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 §

Åtgärder          Arvode     Reducerat 
            kronor    arvode kronor
Anestesi och intensivvård m.m.
101   Intravenös anestesiologisk 
  läkemedelstillförsel (inkluderar 
  övervakning efter ingrepp)    2 598    2 091
102  Regional anestesi      2 228    1 779
103  Perioperativ anestesivård - 
  innefattande preoperativ bedömning, 
  inhalationsanestesi eller balanserad 
  intravenös anestesi samt tillsyn av 
  okomplicerat uppvakningsförlopp    4 702    3 754
104  Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad 
  (inkluderar övervakning efter ingrepp)  2 875    2 288
105  Ganglieblockad eller intravenös 
  sympaticusblockad. Anläggande av 
  DCS/ryggmärgsnära elstimulering    3 026    2 425
106  Smärtanalys. Förbehållet specialister i
  smärtlindring. Ersättning för åtgärden 
  lämnas högst en gång per år och patient  1 640    1 316
107  Nervblockad med ledning av 
  nervstimulator eller ultraljud    2 460    1 964
108  Triggerpunktsblockad      1 225    994
109  Algologisk känselundersökning, 
  kvantitativ (QST). 
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    1 640    1 316
Invärtesmedicinska specialiteter

202  Ultraljud, duplex carotis.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    1 953    1 570
203  Pacemakerkontroll med programmerare. 
  Funktionstestning innefattande mätning 
  och analys av stimulationströsklar och 
  sensitivitetsnivåer samt statistik. 
  Bedömning av batteristatus    1 953    1 570
207  Demensutredning som omfattar kognitiv 
  anamnes, kognitivt status (inklusive 
  Mini Mental Test tillsammans med 
  klocktest), laboratorietester för 
  uteslutande av sjukdom som ger 
  demensliknande symtom, samt initialt 
  EKG och remittering till CT eller MR 
  hjärna.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    1 697    1 361
208  Omfattande arteriell utredning.
  Utförlig anamnes inriktad på 
  cirkulationsstörning. BT-mätning i 
  båda armar och ben med manschett och 
  Doppler. Beräkning av ankle-brachial 
  index. Sammanfattande utlåtande och 
  riskbedömning.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    1 953    1 570
210  Insättande av insulinbehandling med 
  pump.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  en gång per år och patient    1 953    1 570
214  Eko-Doppler, färg-Doppler.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    2 621    2 091
215  Bandspelar-EKG (långtids-EKG).    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    2 102    1 686
217  Stress-eko.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    2 738    2 195
218  Datoriserat medicinskt arbetsprov.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    2 102    1 686
219  Digital monitorering av blodtryck 
  utanför mottagning under 24 timmars 
  blodtrycksregistrering.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    1 838    1 466
220  Dynamisk spirometri med 
  bronkodilatation vid utredningar och 
  vid uppföljning av astmapatient. 
  Dynamisk spirometri utan 
  bronkodilatation vid kontroll av 
  KOL-patient men med saturationsmätning.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    1 838    1 466
221  Omfattande allergologisk utredning. 
  Noggrann anamnes, provtagning med 
  pricktest, epicutantest eller 
  serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. 
  Noggrann rådgivning inklusive 
  behandlings- och saneringsåtgärder 
  utifrån vad utredningen visar.     
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  en gång per år och patient men om 
  behov av olika testserier uppkommer 
  högst två gånger per år och patient  1 838    1 466
222  Videocoloskopi        4 702    3 754
223  Videogastroskopi      3 315    2 657
224  Videosigmoideoskopi      3 660    2 933
225  Om polypektomi utförs vid coloskopi, 
  sigmoideoskopi eller gastroskopi 
  lämnas   ytterligare ersättning om  601     486
226  Inhalationsbehandling av akut 
  astma/KOL        1 953    1 570
Reumatologi
227  Behandling (inte intravenös) med 
  TNF-blockerare, immunmodulerande 
  preparat eller cytostatikapreparat. 
  Avser inte kortison eller metotrexat  1 737     867
228  Intravenös behandling med 
  TNF-blockerare, immunmodulerande 
  preparat eller cytostatikapreparat  2 483    1 986
229  Ledinjektion under sterila betingelser 
  med samtidig tappning av led eller 
  administration av kortison i tre eller 
  flera leder        2 484    1 986
Vissa opererande specialiteter    
301  Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. 
  analfissur eller kontraktur    2 621    2 091
302  Exstirpation av anal- eller rektalpolyp  1 838    1 466
303  Excision av pilonidalsinus    3 026    2 425
304  Operation av gynecomasti    3 026    2 425
  Tillägg för bilateral operation    2 268    1 825
305  Operation av tumör i ben, brosk eller 
  underhud        2 483    1 986
306  Exstirpation av mjukdelstumörer i head 
  and neckområdet       2 875    2 287
307  Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik  3 026    2 425
308  Operation av hydrocele      2 621    2 091
309  Sutur av collateralligament    2 621    2 091
312  Avlösning av muskelfäste (epikondylit)  3 315    2 657
313  Cystoskopi        2 355    1 882
314  Senskideklyvning      2 875    2 288
  För varje tillkommande senskideklyvning  2 160    1 721
315  Operation av analabscess eller fistel 
  eller båda, samt operation av 
  hemorrojder och slemhinneprolaps 
  (gäller inte gummiringsligatur)    3 026    2 425
318  Operation av varicer innebärande minst 
  fyra hudincisioner eller minst två 
  perforantligaturer, eller stripping av 
  saphena magna på underbenet    2 621    2 091
319  Vasectomi        2 738    2 195
320  Borttagande av osteosyntesmaterial  3 026    2 425
321  Exstirpation av ganglion, bursa    3 926    3 153
322  Synovectomi i smärre leder    3 143    2 517
324  Dorsal tenosynovectomi i handled samt 
  eventuell sentransferering    3 579    2 841
325  Excision av dupuytrens contractur,     
  ett finger        3 926    3 153
  För varje tillkommande finger    2 875    2 288
326  Sentransferering      3 579    2 841
327  Omfattande plastikkirurgisk 
  rekonstruktion. Hit ska hänföras t.ex. 
  lambåplastik, fri transplantation av 
  hudtransplantat eller sammansatt 
  transplantat och korrektion av medfödd 
  defekt av mer betydande omfattning hos 
  barn           4 459    3 579
328  Operation av malign hudtumör inklusive 
  basaliom och hudförändringar med 
  PAD-verifierade atypier. Vidgad 
  excision efter tidigare operation av 
  tumör enligt ovan      2 621    2 091
329  Hud- eller ärrplastik inklusive 
  fotodokumentation där tidigare 
  ärrbildning är omfattande och utgör 
  ett patologiskt tillstånd    3 315    2 657
330  Falangresektion vid hammartå,     
  avmejsling av exostos      3 315    2 657
  För varje tillkommande tå    2 506    1 998
332  Neurolys medelst kirurgisk intervention 
  av carpaltunnelsyndrom eller 
  exstirpation av Mortons neurom.    3 926    3 153
  Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurom 
  enligt åtgärd 332 utföres för två 
  Mortons neurom utgår 75 % av 
  ersättningen för den andra operationen. 
  Om neurolys medelst kirurgisk 
  intervention av carpaltunnelsyndrom 
  enligt åtgärd 332 utföres på både 
  medianus samt ulnaris utgår 75 % av 
  ersättningen för den andra operationen.  2 944    2 365
334  Exstirpation av tumör i munhåla och 
  svalg          2 621    2 091
335  Excision av tre eller flera hudtumörer 
  med hudsutur        1 838    1 466
336  Operation av varicer med hög 
  underbindning och resektion av saphena 
  magna och/eller ligatur och resektion 
  av saphena parva samt eventuella 
  exstirpationer        4 851    3 880
337  Urodynamisk undersökning. Härmed avses 
  en kombinerad urinflödesmätning med 
  hjälp av särskild apparatur och 
  ultraljudsmätning av residualurin.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    2 738    2 195
338  Artroskopi. Innefattar artroskopi och 
  vid behov adekvat åtgärd, t.ex. 
  partiell meniskresektion. Ändamålsenlig 
  utrustning ska finnas inklusive digital 
  lagring av operationsfynd    5 092    4 076
339  Cystostomi, dvs. anläggande av 
  suprapubisk kateter      1 697    1 361
340  TUR-B vid G1-tumörer      3 660    2 933
341  Endoskopisk strikturbehandling    3 026    2 425
342  Lithotripsi, blåsevakuering    3 026    2 425
343  Sondering av uretra hos man    2 102    1 686
345  Operation av uretracaruncel eller 
  skeneit          3 026    2 425
346  Operation av intrauretrala condylom  2 113    1 686
347  Operation av ljumskbråck    6 686    5 346
348  Operation av epigastricabråck    4 702    3 754
349  Operation av navelbråck      6 017    4 804
350  Excision med sutur av ögonlockstumör  2 621    2 091
351  Radikaloperation av nageltrång med 
  resektion av nagelroten      1 838    1 466
  För varje tillkommande tå    1 375    1 097
352  Provexcision från arteria temporalis  1 838    1 466
353  Videogastroskopi      3 315    2 657
354  Videocoloskopi        4 702    3 754
355  Videosigmoideoskopi      3 660    2 933
356  Hallux valgusoperation (inte enbart 
  avmejsling), hallux rigidusoperation 
  (debasering, cheilectomi), 
  korrektionsosteotomi metatarsalben,
  falang          4 459    3 569
  För varje tillkommande åtgärd    3 325    2 668
357  Led- och senkirurgi. Resektion av 
  metatarsalbenhuvud, tenolys eller 
  excision av partiell ruptur    4 066    3 247
  För varje tillkommande åtgärd    3 048    2 436
358  Operation av synstörande 
  dermatochaloasis      2 621    2 091
  Tillägg för bilateral operation    1 974    1 583
360  Om åtgärd inom gruppen opererande 
  specialiteter utförs genom regional 
  anestesi som lagts av den opererande 
  läkaren själv lämnas ytterligare 
  ersättning. Åtgärden kan inte 
  användas vid infiltrationsanestesi 
  eller vid ledningsanestesi av finger 
  och tå eller vid cystoskopi eller 
  prostatabiopsi        1 708    1 375
361  Om polypektomi utförs vid coloskopi, 
  sigmoideoskopi eller gastroskopi 
  lämnas ytterligare ersättning om  601     486
362  TRUL och prostatabiopsi      2 621    2 091
363  Blåshalsincision      4 459    3 569
364  Ablatio testis i lokal anestesi    4 459    3 569
366  Artrodes inklusive internfixation av 
  stortå          4 977    3 972
367  Artrodes inklusive internfixation av 
  fingerled och småtår      4 459    3 569
  För varje tillkommande tå/finger  3 336    2 668
368  CMC 1 interpositionsplastik    4 459    3 569
369  Transrektalt ultraljud.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    2 228    1 779
370  Testisbiopsi        2 621    2 091
371  Videocystoskopi        3 660    2 933
Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle.

380  När 330 är en tillkommande åtgärd  2 496    1 998
381  När 356 är en tillkommande åtgärd  3 348    2 668
382  När 357 är en tillkommande åtgärd  3 048    2 449
383  När 367 är en tillkommande åtgärd  3 349    2 668
Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle.

386  När 314 är en tillkommande åtgärd  2 160    1 721
387  När 332 är en tillkommande åtgärd  2 956    2 378
388  Om injektion av botulinumtoxin utförs 
  vid cystoskopi lämnas ytterligare 
  ersättning om         601     486
389  Behandling av analfissur med 
  botulinumtoxin. Läkemedlet ska 
  rekvireras och inte förskrivas på 
  recept          3 727    2 982
Obstetrik och gynekologi

401  Exeres eller vacuumaspiration av 
  spontanabort        2 621     2 091
402  Fraktioniserad abrasio      2 621    2 091
403  Hysteroskopi        2 621    2 091
404  Om polypektomi utförs vid hysteroskopi 
  lämnas ytterligare ersättning om  601     486
405  Diatermiloop-/laserkonisering    2 621    2 091
406  Abortingrepp        3 143    2 517
407  Cystoskopi        2 355    1 882
408  Medicinsk abort (inklusive läkemedel)  4 459    3 569
409  Om åtgärd inom gruppen obstetrik och 
  gynekologi utförs med PCB lämnas 
  ytterligare ersättning om    1 838    1 466
410  Kolposkopi med provexcision vid 
  utredning av precancerösa och andra 
  epitelförändringar cervix, i vagina 
  och vulva        1 838    1 466
412  Hydrosonografi av uterus    1 838    1 466
413  Operation av 
  Bartolinicystafenestrering/exstirpation  1 838    1 466
414  Inkontinensutredning, träning av 
  patient och tillhandahållande av 
  vaginalt inlägg.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    2 621    2 091
415  Endometriebiopsi      2 044    1 640
416  Tubarundersökning med ultraljud. 
  Innefattar genomspolning med särskild 
  kontrast        4 459    3 569
417  Om injektion av botulinumtoxin utförs 
  vid cystoskopi lämnas ytterligare 
  ersättning om         601     486
Ögonsjukdomar    
501  Pachymetri        1 513    1 213
502  Nedläggning av silikongummislang  2 738    2 195
503  Operation av pterygium      2 738    2 195
504  Excision av tumör i conj./ögonlock  2 228    1 779
505  Enklare tårvägsplastik      2 228    1 779
506  Operation av ektropion      2 738    2 195
507  Operation av entropion      2 738    2 195
508  Operation av ptos      4 702    3 754
510  Excision med sutur av ögonlockstumör  2 621    2 091
  Tillägg för bilateral operation    1 974    1 583
511  Operation av synstörande 
  dermatochalasis        2 621    2 091
  Tillägg för bilateral operation    1 974    1 583
512  Fotokoagulering/laserbehandling, 
  främre segmentet      2 102    1 686
513  Fotokoagulering/laserbehandling, bakre 
  segmentet        2 621    2 091
514  Synfältsundersökning bilateralt med 
  datorperimetri eller Goldman    1 513    1 213
515  Ögonbottenfotografering bilateralt med 
  fotodokumentation alternativt Optisk 
  Coherens Tomografi      1 513    1 213
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.    
601  Punktion och spolning av bihåla    1 697    1 361
602  Omfattande sömnapnéundersökning
  Detaljerad anamnes beträffande 
  snarkning, andningsuppehåll, sömnvanor, 
  dagtrötthet, alkoholvanor samt vikt. 
  Fiberskopi av övre luftvägar. 
  Tolkning av resultat av sömnregistrering. 
  Rådgivning och behandlingsförslag.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    2 102    1 686
604  nCPAP-inträning, standard (med 
  noninvasivbehandling)      2 102    1 686
605  FESS (funktionell endoskopisk kirurgi). 
  Modern näs- och bihålekirurgi som 
  kräver speciella kirurgiska instrument 
  samt optik med ljuskälla    3 143    2 517
606  Exstirpation av tumör i munhåla och 
  svalg          2 621    2 091
607  Permanent transmyringealt dränage  2 738    2 195
608  Larynxundersökning inkluderande 
  stroboskopi med videodokumentation  2 621    2 091
609  Exstirpation av mjukdelstumörer i head 
  and neckområdet        2 875    2 288
610  Otoneurologisk undersökning inklusive 
  videonystagmoskopi      3 026    2 425
611  Omfattande allergologisk utredning.
  Noggrann anamnes, provtagning med 
  pricktest, epicutantest eller 
  serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. 
  Noggrann rådgivning inklusive 
  behandlings- och saneringsåtgärder 
  utifrån vad utredningen visar.     
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  en gång per år och patient men om 
  behov av olika testserier uppkommer 
  högst två gånger per år och patient  1 838    1 466
612  Dynamisk spirometri med 
  bronkodilatation vid utredningar och 
  vid uppföljning av astmapatient. 
  Dynamisk spirometri utan 
  bronkodilatation vid kontroll av 
  KOL-patient men med saturationsmätning.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    1 838    1 466
613  Omfattande sväljfunktionsanalys.
  Funktionell undersökning av 
  sväljningen med fiberskop då patienten 
  sväljer 4 olika konsistenser från 
  tjockt till helt vattentunt.     
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    2 171    1 733
614  Omfattande plastikkirurgisk 
  rekonstruktion inom huvud-hals-området. 
  Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, 
  fri transplantation av hudtransplantat 
  eller sammansatt transplantat och 
  korrektion av medfödd defekt av mer 
  betydande omfattning hos barn    4 459    3 579
615  Operation inom huvud-hals-området av 
  malign hudtumör inkl. basaliom och 
  hudförändringar med PAD-verifierade 
  atypier. Vidgad excision efter tidigare 
  operation av tumör enligt ovan    2 621    2 091
616  Excision inom huvud-hals-området av tre 
  eller flera hudtumörer med hudsutur  1 838    1 466
Onkologi m.m.

701  Intravenös cytostatikabehandling  2 228    1 779
Neurologi    
801  EMG och ENeG med undersökning av 
  lämpligt antal muskler och nerver som 
  bedöms nödvändig för frågeställningen  3 143    2 517
802  Ultraljud, duplex carotis.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    1 953    1 570
803  Apomorfinbehandling.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  en gång per år och patient    2 692    2 148
804  Demensutredning som omfattar kognitiv 
  anamnes, kognitivt status (inkl. Mini 
  Mental Test tillsammans med klocktest), 
  laboratorietester för uteslutande av 
  sjukdom som ger demensliknande symtom, 
  samt initialt EKG och remittering till 
  CT eller MR hjärna.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    1 697    1 361
805  Digital monitorering av blodtryck 
  utanför mottagning under 24 timmars 
  blodtrycksregistrering.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    1 838    1 466
Hud- och könssjukdomar    
901  Fotokemoterapi med PUVA, behandling 
  med Bljus, Buckybehandling eller PDT, 
  avser första besöket      1 838    1 466
902  Omfattande kirurgisk behandling av 
  multipla hudtumörer med kryokirurgi 
  eller kombinationsteknik eller 
  excision/sutur av tre hudtumörer  2 621    2 091
903  Operation av malign hudtumör inklusive 
  basaliom och hudförändringar med 
  PAD-verifierade atypier. Vidgad 
  excision efter tidigare operation av 
  tumör enligt ovan      2 621    2 091
905  Omfattande allergologisk utredning.
  Noggrann anamnes, provtagning med 
  pricktest, epicutantest eller 
  serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. 
  Noggrann rådgivning inklusive 
  behandlings- och saneringsåtgärder 
  utifrån vad utredningen visar.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  en gång per år och patient men om 
  behov av olika testserier uppkommer 
  högst två gånger per år och patient  1 838    1 466
906  Behandling med TNF-blockerare, 
  immunmodulerande preparat, 
  cytostatikapreparat eller retinoider.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  en gång per år och patient    2 483    1 986
907  Operation av tumör i underhud    2 483    1 986
908  Exstirpation av mjukdelstumörer i head 
  and neckområdet        2 875    2 287
Psykiatriska specialiteter    
951  Gruppterapi/familjeterapi för högst 
  sex patienter        715/patient  578/patient
952  För ytterligare högst två 
  patienter        404/patient  335/patient
953  Besök överstigande 2 x 50 minuter  3 026    2 425
Barnmedicinska specialiteter    
961  Gastroskopi        2 102    1 686
962  Datoriserat medicinskt arbetsprov.     
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    2 102    1 686
963  Dynamisk spirometri med 
  bronkodilatation vid utredningar 
  och vid uppföljning av astmapatient, 
  eller dynamisk spirometri efter 
  ansträngningsprovokation.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    1 838    1 466
964  Omfattande allergologisk utredning.
  Noggrann anamnes, provtagning med 
  pricktest, epicutantest eller 
  serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. 
  Noggrann rådgivning inklusive 
  behandlings- och saneringsåtgärder 
  utifrån vad utredningen visar.     
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  en gång per år och patient men om 
  behov av olika testserier uppkommer 
  högst två gånger per år och patient  1 838    1 466
965  Inhalationsbehandling av akut 
  astma/obstruktiv bronchit    1 953    1 570
966  Initial bedömning av barn med befarad 
  neuropsykiatrisk 
  störning/utvecklingsstörning. 
  Tidsåtgång minst 90 minuter per besök.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    2 968    2 378
Allmänmedicin    
971  Demensutredning som omfattar kognitiv 
  anamnes, kognitivt status (inkl. Mini 
  Mental Test tillsammans med klocktest), 
  laboratorietester för uteslutande av 
  sjukdom som ger demensliknande symtom, 
  samt initialt EKG och remittering till 
  CT eller MR hjärna.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    1 697    1 361
972  Digital monitorering av blodtryck 
  utanför mottagning under 24 timmars 
  blodtrycksregistrering.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    1 838    1 466
973  Dynamisk spirometri med 
  bronkodilatation vid utredningar 
  och vid uppföljning av astmapatient. 
  Dynamisk spirometri utan 
  bronkodilatation vid kontroll av 
  KOL-patient men med 
  saturationsmätning.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    1 838    1 466
974  Omfattande allergologisk utredning.
  Noggrann anamnes, provtagning med 
  pricktest, epicutantest eller 
  serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. 
  Noggrann rådgivning inklusive 
  behandlings- och saneringsåtgärder 
  utifrån vad utredningen visar.     
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  en gång per år och patient men om 
  behov av olika testserier uppkommer 
  högst två gånger per år och patient  1 838    1 466
975  Excision av tre eller flera hudtumörer 
  med hudsutur        1 838    1 466
976  Radikaloperation av nageltrång med 
  resektion av nagelroten      1 838    1 466
977  Inhalationsbehandling av akut astma/KOL  1 953    1 570
978  Bandspelar-EKG (långtids-EKG).    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    2 102    1 686
979  Datoriserat medicinskt arbetsprov.    
  Ersättning för åtgärden lämnas högst 
  två gånger per år och patient    2 102    1 686
Förordning (2018:2067).

Bilaga 2

Förteckning över kliniska laboratorieundersökningar enligt 16 §

Vid tillämpning av 16 § andra stycket skall betalning för nedan angivna laboratorieundersökningar innefattas i arvode för läkarbesök.

U-Bakterier (typ dis-slide eller kemisk metod) B-C-reaktivt protein (CRP) B-Glukos (semikvantitativ eller kvantitativ) B-Hemoglobin F-Hemoglobin U-Koriongonadotropin (U-HCG, kvalitativ) S-Mononukleosreaktion (kvalitativ) Pt-Streptokocker (direkttest) B, Ery-Sänkningsreaktion (B-SR) U-Testremsa (kval. analys av albumin, glukos, hemoglobin, leukocyter m.fl.)

Teckenförklaring

U-urin B-blod F-feces S-serum Pt-patient P-plasma Ery-erytrosyter Förordning (1996:1360).