Förordning (1993:31) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden

SFS nr: 1993:31
Departement/myndighet: Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad: 1993-01-14
Upphävd: 1996-09-15
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:880
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   För att främja den industriella tillväxten i Sverige får stiftelsen Industrifonden delta i finansieringen av företag enligt denna förordning.

Finansiering får ske i form av villkorslån, utvecklingskapital, kreditgaranti eller projektgaranti till små och medelstora företag för utveckling av nya produkter, processer och system samt för marknadssatsningar.

Om det finns synnerliga skäl får villkorslån, utvecklingskapital, kreditgaranti eller projektgaranti lämnas även till stora företag för utveckling av nya produkter, processer och system samt för marknadssatsningar. Förordning (1995:760).

2 §   Finansiering får endast avse utvecklingsprojekt som bedöms kunna ge företagsekonomisk lönsamhet. Förordning (1995:760).

3 §   Fonden får inte delta i finansieringen i den mån annan statlig finansiering används för samma ändamål eller i den mån finansieringen bedöms kunna ske
   1. på den allmänna kapitalmarknaden under normala marknadsmässiga villkor, eller
   2. med stöd enligt förordningen (1978:571) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet.

Fonden får dock lämna finansiering, om stöd enligt förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd, stöd enligt förordningen (1990:643) om glesbygdsstöd eller bidrag enligt förordningen (1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet har lämnats eller bedöms kunna lämnas för samma ändamål. Förordning (1993:192).

4 §   Fonden får inte delta i finansieringen av ett projekt med större belopp än som behövs för att syftet med finansieringen skall nås.

Särskilda bestämmelser om villkorslån

5 §   Villkorslån får inte lämnas med större belopp än som motsvarar 50 procent av den beräknade kostnaden för det projekt som lånet avser. Om det finns synnerliga skäl får dock lån lämnas med belopp, som motsvarar mer än 50 procent av den beräknade kostnaden.

6 §   Lånetid och återbetalningsvillkor skall bestämmas med hänsyn till projektets risk och beräknade ekonomiska utfall.

7 §   I den mån inte återbetalningen regleras enligt 8 § skall på ett lån utgå marknadsmässig ränta från dagen för utbetalningen. Anstånd med räntebetalningen får lämnas, varvid upplupen ränta läggs till lånebeloppet.

8 §   Om det bedöms lämpligt, får återbetalningen av ett lån helt eller delvis ersättas med royalty eller annan löpande avgift.

9 §   Ett lån skall i övrigt förenas med de villkor som behövs. Säkerhet behöver dock inte ställas.

10 §   Återbetalningsskyldigheten får helt eller delvis efterges, om förutsättningar uppenbarligen saknas att utnyttja projektets resultat lönsamt.

Särskilda bestämmelser om utvecklingskapital

11 §   Utvecklingskapital får inte lämnas med större belopp än som motsvarar 50 procent av den beräknade kostnaden för det projekt som utvecklingskapitalet avser. Om det finns synnerliga skäl får dock utvecklingskapital lämnas med belopp, som motsvarar mer än 50 procent av den beräknade kostnaden.

12 §   Utvecklingskapital lämnas med förbehåll att mottagaren förbinder sig att utge ersättning till fonden i form av ett engångsbelopp eller i form av royalty eller annan löpande avgift. Villkoren för sådan ersättning skall bestämmas med hänsyn till projektets risk och beräknade ekonomiska utfall.

Mottagaren kan befrias från sin ersättningsskyldighet, om förutsättningar uppenbarligen saknas för att utnyttja projektets resultat lönsamt.

13 §   Ett beslut om att lämna utvecklingskapital skall i övrigt förenas med de villkor som behövs. Säkerhet behöver dock inte ställas.

Särskilda bestämmelser om kreditgaranti

14 §   Kreditgaranti får lämnas för lån hos bankaktiebolag, sparbank, medlemsbank eller annan långivare som fonden godkänner.
Förordning (1995:1608).

15 §   Kreditgaranti får inte lämnas för större belopp än som motsvarar 70 procent av den beräknade kostnaden för det projekt som garantin avser.

Kreditgarantin får inte omfatta mer än 80 procent av det vid varje tidpunkt utestående lånebeloppet.

16 §   I fråga om kreditgaranti skall fonden svara gentemot långivaren som för egen skuld.

Till täckning av fondens kostnader för garantigivningen och dess förluster på grund av infriade garantiåtaganden skall den kreditinrättning som beviljar lånet eller låntagaren betala en årlig avgift till fonden. Avgiften, som skall utgöra lägst en procent av utestående belopp, fastställs av fonden.

17 §   Som villkor för kreditgaranti från fonden skall gälla att den kredit- inrättning som beviljar lånet beaktar fondens intresse som garantigivare och inhämtar anvisningar från fonden, när frågor av betydelse för fondens betal- ningsansvar på grund av garantiåtagandet uppkommer.

18 §   Beslut om kreditgaranti får ändras eller upphävas om kreditinrättningen inte följer föreskrifterna i 16 § andra stycket eller 17 §.

Särskilda bestämmelser om projektgaranti

19 §   Fonden får utfästa sig att, om det vid en senare tidpunkt visar sig att det uppenbarligen inte går att utnyttja ett projekts resultat lönsamt, täcka kostnaderna för projektet (projektgaranti).

En garanti skall förenas med de villkor som behövs.

20 §   Den som får garantin skall erlägga en avgift till fonden. Avgiften skall bestämmas med hänsyn till projektets risk och beräknade ekonomiska utfall samt de villkor som gäller för garantin.

21 §   har upphävts genom förordning (1995:760).

22 §   har upphävts genom förordning (1995:760).

23 §   har upphävts genom förordning (1995:760).

24 §   har upphävts genom förordning (1995:760).

25 §   har upphävts genom förordning (1995:760).

26 §   har upphävts genom förordning (1995:760).
I samband med att fonden beviljar ett nyföretagarlån får fonden avtala med låntagaren att denne, om han betalar tillbaka lånet i snabbare takt än den fastställda amorteringsplanen, skall utge viss ersättning för de uteblivna ränteintäkterna för fonden.

27 §   har upphävts genom förordning (1995:760).

28 §   har upphävts genom förordning (1995:760).

29 §   har upphävts genom förordning (1995:760).

Uppsägning och återkrav

30 §   Ett villkorslån kan sägas upp till omedelbar betalning, utvecklingskapital omedelbart krävas åter och en projektgaranti återtas, om
   1. mottagaren genom en oriktig eller vilseledande uppgift har föranlett att finansieringen har lämnats,
   2. mottagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt de föreskrifter och villkor som gäller för finansieringen, eller
   3. sådana förhållanden inträffat att mottagaren, med hänsyn till syftet med finansieringen, uppenbarligen inte längre bör få behålla den lämnade finansieringen. Förordning (1995:760).

Förfarandet m. m.

31 §   En ansökan om finansiering skall vara skriftlig och innehålla uppgift om
   1. det företag som ansökningen avser, dess verksamhet och ekonomiska ställning,
   2. ändamålet med finansieringen och de skäl i övrigt som åberopas för ansökningen,
   3. huruvida statligt stöd eller statlig finansiering i annan form har sökts eller beviljats för det utvecklingsprojekt som ansökningen avser.

Sökanden skall i övrigt förebringa den utredning som fonden anser behövas. Förordning (1995:760).

32 §   Fonden skall följa verksamheten hos de företag som har beviljats finansiering och därvid utöva tillsyn över att finansieringsvillkoren iakttas.


Övergångsbestämmelser

1993:31
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1993, då förordningen (1979:630) om stöd genom Fonden för industriellt utvecklingsarbete skall upphöra att gälla.
   2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om stöd som har beslutats enligt den förordningen.
   3. Uppgifter som enligt den upphävda förordningen åligger Fonden för industriellt utvecklingsarbete fullgörs av Industri- och nyföretagarfonden.

1995:760
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
   2. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas i fråga om nyföretagarlån som har beviljats före ikraftträdandet.
   3. Uppgifter i fråga om nyföretagarlån som enligt äldre bestämmelser åligger Industri- och nyföretagarfonden fullgörs av sådana regionala utvecklingsbolag som avses i lagen (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag.

1996:880

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om stöd som har beslutats enligt den förordningen.