Förordning (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

t.o.m. SFS 2015:292
SFS nr: 1991:931
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1991-06-13
Ändrad: t.o.m. SFS 2015:292
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande föreskrifter

1 §   En huvudman inom skolväsendet kan enligt denna förordning få statsbidrag till kostnader för insatser av regional art som huvudmannen vidtar för
   1. elever med funktionsnedsättning eller med andra särskilda behov i grundskolan och gymnasieskolan,
2 elever med flera funktionsnedsättningar i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, och

3 elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för vilka särskild undervisning anordnas på ett sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus enligt 24 kap. 17 § skollagen (2010:800). Förordning (2015:292).

2 §   I denna förordning avses med
   - huvudman: huvudman inom skolväsendet,
   - insatser av regional art: samordnade utbildningsinsatser för elever med funktionsnedsättning eller med andra särskilda behov, som i stor utsträckning kommer även sådana elever till del vilka har en annan hemkommun än den kommun där utbildningen bedrivs, och
   - bidragsår: det kalenderår för vilket bidrag lämnas.
Förordning (2011:675).

Fördelning och användning av bidraget

3 §   Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar om fördelningen av de medel som regeringen anvisar för statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (2008:394).

4 §   En huvudman som vidtar sådana insatser som avses i 1 § 1 eller 2 får tilldelas bidrag till
   1. merkostnader för undervisningen, och
   2. kostnader för elevhälsa och andra elevstödjande åtgärder, om kostnaderna är särskilt stora. Förordning (2011:675).

5 §   En huvudman som vidtar sådana insatser som avses i 1 § 3 får tilldelas bidrag till verksamheten.
Förordning (2011:675).

6 §   Det bidrag som en huvudman tilldelas ska användas för det ändamål som anges av Specialpedagogiska skolmyndigheten i beslutet om fördelning. Förordning (2011:675).

Ansökan om bidrag och utbetalning

7 §   Ansökan om bidrag görs hos Specialpedagogiska skolmyndigheten. Förordning (2008:394).

8 §   Specialpedagogiska skolmyndigheten ska besluta om fördelningen av medlen i så god tid som möjligt inför det bidragsår som resurserna avser.

För huvudmännens planering bör myndigheten så snart det kan ske göra en preliminär fördelning av de medel som regeringen väntas anvisa för det kommande bidragsåret. En sådan preliminär fördelning är inte bindande när myndigheten slutligt fördelar medlen. Myndigheten får hålla inne en mindre del av medlen för fördelning senare under bidragsåret.
Förordning (2011:675).

9 §   Det bidrag som Specialpedagogiska skolmyndigheten har beslutat om för en huvudman ska betalas ut av myndigheten med en fjärdedel under var och en av månaderna mars, juni, september och december. Förordning (2011:675).

Övriga föreskrifter

10 §   En huvudman är skyldig att på begäran av Specialpedagogiska skolmyndigheten eller Riksrevisionen lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning. Förordning (2011:675).

11 §   Om en huvudman åsidosätter sina skyldigheter enligt lag eller andra författningar i fråga om en skolform som avses i denna förordning, får Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta att högst tio procent av ett statsbidrag enligt förordningen ska hållas inne i avvaktan på rättelse. Om rättelse inte sker, får myndigheten besluta att det innehållna beloppet ska dras av från statsbidraget.
Förordning (2011:675).

12 §   Specialpedagogiska skolmyndighetens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2008:394).

13 §   Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:394).


Övergångsbestämmelser

1991:931
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (1987:738) om statsbidrag till särskilda insatser inom skolområdet.
   3. I fråga om fördelning av medel för redovisningsåret 1991/92 gäller följande i stället för vad som föreskrivs i 7 och 8 §§.

SIH-utredningen beslutar om en preliminär fördelning av de medel som regeringen anvisar för ändamålet. Fördelningen skall i huvudsak ske utifrån det planeringsunderlag som lämnats av planeringsberedningarna och länsskolnämnderna under våren 1991.

1995:769
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
   2. Det första bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande skall omfatta perioden den 1 juli 1995 -- den 31 december 1996. Under detta bidragsår skall bidrag betalas ut med en sjättedel under var och en av månaderna september och december 1995 och mars, juni, september och december 1996.

2008:394

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.