Förordning (1991:339) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

t.o.m. SFS 2020:90
SFS nr: 1991:339
Departement/myndighet: Miljödepartementet
Utfärdad: 1991-05-08
Omtryck: SFS1991:1425
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:90
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om miljöavgift enligt lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion och om förfarandet vid tillgodoföring av avgiftsmedel enligt 15 § samma lag.
Förordning (2002:817).

2 §   Naturvårdsverket meddelar föreskrifter om krav på mätutrustning enligt 5 § andra stycket lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion.

Naturvårdsverket meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion och denna förordning.
Förordning (2002:817).

3 §   Till en sådan deklaration som avses i 9 § lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion skall fogas en ansökan om tillgodoföring enligt 15 § samma lag.
Av ansökan skall den sökandes energiproduktion under redovisningsperioden framgå. Förordning (2002:817).

4 §   Naturvårdsverket skall senast den 28 februari året efter redovisningsperiodens utgång till regeringen lämna förslag om den del av avgiftsmedlen som skall tas i anspråk för verkets verksamhet under redovisningsperioden enligt lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller förordningen.

Naturvårdsverket skall senast den 30 juni året efter redovisningsperiodens utgång till regeringen lämna förslag om den tillgodoföring till de avgiftsskyldiga som skall gälla för redovisningsperioden. Förslaget skall utgå från de ansökningar som ges in enligt 3 §. Förordning (1998:1294).

5 §   När miljöavgift debiteras skall avräkning ske för vad som skall tillgodoföras den avgiftsskyldige. Överskjutande belopp betalas ut till den avgiftsskyldige senast två månader efter den dag då avgiften skall betalas in. Förordning (2002:817).

6 §   Den som skall vara registrerad hos Naturvårdsverket enligt 8 § lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion skall göra anmälan till Naturvårdsverket senast två veckor innan verksamheten påbörjas, om inte verket föreskriver annat. Den avgiftsskyldige skall underrätta Naturvårdsverket om ändringar av förhållanden som uppgetts i anmälan. Förordning (2002:817).

7 §   Belopp som avser miljöavgift enligt lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.
Förordning (2011:1445).

8 §   Har upphävts genom förordning (2011:1445).

9 §   Har upphävts genom förordning (2011:1445).

10 §   Ett föreläggande om vite ska delges den som föreläggandet gäller.

Ett beslut enligt lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion som har meddelats efter den 30 juni sjätte året efter redovisningsperiodens utgång, ska delges den som beslutet gäller, om
   1. beslutet innebär att en begäran om omprövning har avslagits helt eller delvis, eller
   2. Naturvårdsverket på eget initiativ har omprövat ett beslut till nackdel för den som beslutet gäller.

Delgivning ska även användas i andra fall där det behövs bevis om att någon har fått del av en handling. Förordning (2020:90).

10 a §   Om delgivning inte ska användas bestämmer Naturvårdsverket på vilket sätt underrättelse ska ske.
Förordning (2020:90).

11 §   Naturvårdsverket fastställer sådant formulär till deklaration som avses i 10 § lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion.
Förordning (2002:817).


Övergångsbestämmelser

2002:817

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Den äldre lydelsen av 7 § skall dock fortfarande tillämpas i fråga om sådan miljöavgift som lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall tillämpas på.

2011:1445
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.