Förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

t.o.m. SFS 2022:276
SFS nr: 1991:1124
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1991-06-13
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:276
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Huvudmannen för utbildningen får ta ut en avgift av den som vill gå igenom
   1. särskilt anordnad prövning i grundskolan,
   2. särskilt anordnad prövning i gymnasieskolan, om inte annat är föreskrivet,
   3. särskilt anordnad prövning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå eller kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, och
   4. särskilt anordnad prövning inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800).

Avgift får dock inte tas ut för
   1. den som har gått ut grundskolan och inte uppfyllt de betygskriterier som minst ska ha uppfyllts i årskurs 9 i det ämne prövningen gäller,
   2. en elev i gymnasieskolan som
      a) har fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller inte har fått betyg på kursen eftersom något sådant inte har satts enligt 15 kap. 27 § skollagen, eller
      b) har fått betyget F i det grundskoleämne prövningen gäller eller inte har fått något betyg i ämnet eftersom något sådant inte har satts enligt 15 kap. 27 § skollagen,
   3. en elev inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå som har fått betyget Icke godkänt eller betyget F på den kurs prövningen gäller,
   4. den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning inte har nått upp till nivån för betyget Godkänt eller betyget E,
   5. den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen inte har nått upp till nivån för betyget Godkänt, eller
   6. en elev inom den kommunala vuxenutbildningen som inom ramen för en kurs går igenom prövning efter validering.
Förordning (2022:276).

2 §   Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. Förordning (2021:593).

3 §   Avgifterna för prövning tillfaller huvudmannen.
Förordning (2021:97).


Övergångsbestämmelser

2007:53

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för betyg som har satts före ikraftträdandet.

2011:535
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
   2. Vid tillämpningen av 1 och 3 §§ ska med utbildning i svenska för invandrare jämställas motsvarande utbildning enligt 13 kap.
skollagen (1985:1100). Vidare ska vid tillämpningen av 1 § betyget E jämställas med betyget Godkänt och betyget F jämställas med betyget Icke godkänt.

2021:593

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
Förordning (2021:1330).