Förordning (1980:896) om viltvårdsområden

t.o.m. SFS 2002:727
SFS nr: 1980:896
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1980-12-04
Ändrad: t.o.m. SFS 2002:727
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Länsstyrelsen skall föra ett register över sina beslut enligt lagen (2000:592) om viltvårdsområden i enlighet med föreskrifter som meddelas av Naturvårdsverket.
Förordning (2000:1215).

2 §   Ur viltvårdsfonden kan bidrag lämnas för
   1. bildande av viltvårdsområden enligt lagen (2000:592) om viltvårdsområden,
   2. upplösning av viltvårdsområdesföreningar enligt 34 § nämnda lag,
   3. ombildning av, anslutning till eller uteslutning ur viltvårdsområden enligt 31-33 §§ nämnda lag,
   4. förande av markägarförteckningar för viltvårdsområden i Dalarnas län.

Bidrag enligt första stycket får lämnas även om en åtgärd som anges i 1-4 föranlett kostnader utan att kunna genomföras.
Förordning (2002:727).

3 §   Bidrag enligt 2 § får avse arvode till förrättningsman, kostnader för fastighetsutredning, kungörelsekostnader och andra kallelsekostnader.

Om det finns särskilda skäl, får för visst fall bidrag lämnas också för andra kostnader.

4 §   Bidrag som avser kostnader för fastighetsutredning lämnas inte om utredningen utan särskilt medgivande påbörjats innan frågan om bidrag har avgjorts.

5 §   Frågor om bidrag prövas av länsstyrelsen. I fall som avses i 3 § andra stycket skall länsstyrelsen samråda med Naturvårdsverket. Förordning (2000:1215).

6 §   Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Naturvårdsverket.
Naturvårdsverkets beslut får inte överklagas.
Förordning (2000:1215).

7 §   Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Naturvårdsverket. Förordning (2000:1215).