Förordning (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering

t.o.m. SFS 2008:1224
SFS nr: 1975:929
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 1975-10-16
Ändrad: t.o.m. SFS 2008:1224
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 kap. Inledande bestämmelse

1 §   Denna förordning gäller registrering i fartygsregistret.
Förordning (2001:809).


2 kap. Fartygs igenkänningssignal

1 §   När fartyg registreras eller förses med tillfällig nationalitetsbeteckning, tilldelar Transportstyrelsen fartyget igenkänningssignal.

Statsägt fartyg tilldelas vid behov igenkänningssignal även om fartyget icke registreras. Sådan signal upptages i särskild förteckning som Transportstyrelsen för på lämpligt sätt.
Förordning (2008:1224).

2 §   Igenkänningssignal väljs ur de för identifiering av svenska fartyg internationellt reserverade serierna SAA-SMZ, 7SA-7SZ och 8SA-8SZ. Transportstyrelsen skall för detta ändamål samråda med Post- och telestyrelsen.

För skepp skall igenkänningssignalen bestå av en fyrställig bokstavsgrupp. För båt skall den bestå av en treställig bokstavsgrupp eller siffer- och bokstavsgrupp, åtföljd av fyra siffror av vilka den första skall vara 2 eller högre.
Förordning (2008:1224).


3 kap. Distriktsbeteckning för fiskefartyg

1 §   Bestämmelserna om fiskefartyg i denna förordning gäller sådana fartyg som är avsedda att yrkesmässigt användas till fiske eller annan fångst i saltsjön eller till beredning av vad som fiskas eller fångas där. Utländsk båt, som är registrerad såsom fiskefartyg i främmande stat, omfattas dock icke av dessa bestämmelser. Förordning (1979:381).

2 §   Transportstyrelsen tilldelar registrerat fiskefartyg distriktsbeteckning efter det registreringsdistrikt till vilket fartyget hänförts enligt 1 kap. 7 § fartygsregisterförordningen (1975:927). Förordning (2008:1224).

3 §   Distriktsbeteckning består av en bokstavsgrupp för distriktet, åtföljd av en eller flera siffror. Bokstavsgruppen bildas genom sammanställning av begynnelsebokstaven och slutbokstaven i distriktets namn. För Härnösands registreringsdistrikt skall dock användas bokstavsgruppen HND, för Norrköpings registreringsdistrikt bokstavsgruppen NRG och för Simrishamns registreringsdistrikt bokstavsgruppen SIN.

Transportstyrelsen för särskild förteckning över samtliga bokstavsgrupper med angivande av dessas innebörd.
Förordning (2008:1224).

4 §   Får fartyg hemmahamn i annat distrikt skall det tilldelas ny distriktsbeteckning.

Distriktsbeteckning får tilldelas fartyg utan hinder av att samma beteckning förut burits av annat fartyg.


4 kap. Fartygs märkning

1 §   Registrerat fartyg skall ha registerbeteckningen varaktigt anbragt på lätt tillgänglig plats på skrovets insida. På skepp skall beteckningens bokstäver vara minst sex centimeter höga och ha en stapelbredd av minst en centimeter. På båt skall beteckningens karaktärer vara minst två centimeter höga och fem millimeter breda.

2 §   Kan märkning icke lämpligen anbringas varaktigt, får den utföras på platta i korrosions- och brandbeständigt material, vilken skall plomberas av fartygsinspektör, tulltjänsteman eller tjänsteman vid kustbevakningen. Transportstyrelsen kan bemyndiga annan att utföra sådan plombering. Förordning (2008:1224).

3 §   På registrerat skepp skall namn och hemort vara angivna genom väl synlig märkning på skrovets utsida. På registrerad båt, för vilken nationalitetsbevis har utfärdats eller som används till uthyrning skall registerbeteckningen vara anbragt väl synlig på ömse sidor av skrovet.

Märkning skall utföras med karaktärer som är minst sjuttiofem millimeter höga och har en stapelbredd av minst femton millimeter.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller icke fiskefartyg. Förordning (1987:1144).

4 §   Registrerat fiskefartyg skall ha distriktsbeteckningen anbragt väl synlig på ömse sidor av förstäven.

Märkning skall utföras med karaktärer i svart färg på ljus botten eller i vit färg på mörk botten. De skall på fiskeskepp vara minst fyrtiofem centimeter höga och ha en stapelbredd av minst sex centimeter. På fiskebåtar skall de ha en höjd av minst tjugofem centimeter och en stapelbredd av minst fyra centimeter eller, om båten är för liten för att sådan märkning skall vara lämplig, en höjd av minst femton centimeter och en stapelbredd av minst tre centimeter.

5 §   har upphävts genom förordning (1999:363).

6 §   På registrerat fiskefartyg skall hemmahamnen vara angiven genom väl synlig märkning antingen på akterspegeln eller på ömse sidor vid akterstäven. På samma sätt skall fartygets namn vara utmärkt, om det har sådant.

Märkning skall utföras med karaktärer i svart färg på ljus botten eller i vit färg på mörk botten. De skall vara minst sjuttiofem millimeter höga och ha en stapelbredd av minst femton millimeter.

7 §   Märkning enligt 3, 4 och 6 §§ får icke göras otydlig eller döljas.

8 §   På registrerat fartyg får ej anbringas beteckning, som kan förväxlas med föreskriven märkning.

9 §   Registrerat fartyg får ej hållas i drift utan att vara märkt enligt detta kapitel.

10 §   Avregistreras fartyg, skall ägaren såvitt möjligt avlägsna märkning med registerbeteckning och, i förekommande fall, distriktsbeteckning.

11 §   Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 7-10 §§ döms till böter. Förordning (1999:363).


Övergångsbestämmelser

Till 1975:929.
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976.
   2. Genom förordningen upphäves kungörelsen (1933:27) angående signalbokstäver för svenska fartyg.
   3. Utan hinder av bestämmelserna i denna förordning behåller fiskefartyg, som överförts till skepps- eller båtregistret från fiskefartygsregister, den beteckning varunder det var registrerat i fiskefartygsregistret, såvida fartyget ej får hemmahamn i annat registreringsdistrikt än tidigare.
   4. Bestämmelserna i 3 kap. 1 § gäller icke skepp vari dess tidigare registreringsnummer i fartygsregistret huggits in. Bestämmelserna i 3 kap. 7--11 §§ har motsvarande tillämpning på sådan märkning.
   5. Har fiskefartyg märkts utvändigt enligt tidigare gällande bestämmelser behöver sådan märkning enligt denna förordning ej ske så länge den tidigare märkningen är tydlig och väl synlig.