Förordning (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

t.o.m. SFS 2002:955
SFS nr: 1969:624
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1969-12-05
Ändrad: t.o.m. SFS 2002:955
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Sådana blodprov som avses i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap skall undersökas genom Rättsmedicinalverkets försorg. Annan undersökning rörande ärftliga egenskaper än blodundersökning skall utföras av sakkunnig som godkänns av Rättsmedicinalverket. Förordning (2002:955).

2 §   En domstol som har förordnat om blodundersökning skall inom en vecka underrätta Rättsmedicinalverket om detta. En socialnämnd har samma skyldighet, om nämnden tagit initiativ till blodundersökning.

Om en domstols förordnande avser någon annan undersökning rörande ärftliga egenskaper än blodundersökning, skall Rättsmedicinalverket underrättas. Förordning (2002:955).

3 §   Om en undersökning har gjorts på grund av domstols förordnande, skall utlåtandet över undersökningen sändas till domstolen. Utlåtande över undersökning som har utförts efter anmodan av socialnämnd tillställs nämnden.

Om ett insänt blodprov som tagits på grund av domstols förordnande inte är tillfyllest, skall Rättsmedicinalverket underrätta domstolen om att nytt blodprov behövs. Om blodprovet har tagits efter anmodan av socialnämnd, underrättas i stället nämnden. Förordning (2002:955).

4 §   Har upphävts genom kungörelse (1974:968).

5 §   Har upphävts genom förordning (1997:412).

6 §   Ytterligare föreskrifter för verkställighet av lagen (1958:642) om blodundersökning m. m. vid utredning av faderskap meddelas av Rättsmedicinalverket. Förordning (2002:955).