Författningssamlingsförordning (1976:725)

t.o.m. SFS 2021:150
SFS nr: 1976:725
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1976-09-02
Omtryck: SFS 2006:66
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:150
Övrig text: Rättelseblad 2008:354 och 2009:1538 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning förstås med

författningar: lagar, förordningar och andra rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter,
allmänna råd: sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Förordning (1984:212).

2 §   Denna förordning gäller ej för riksdagen och dess myndigheter. Förordning (1982:1256).

Svensk författningssamling

3 §   I förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet finns bestämmelser om vem som är utgivare av Svensk författningssamling (SFS).

Frågor om kungörande av författningar i SFS i fall som avses i 6 § tredje stycket lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar avgörs av utgivaren av SFS.
Förordning (2011:433).

3 a §   En författning som ska kungöras i SFS ska föras in i den författningssamlingen i ett elektroniskt dokumentformat som innebär att författningen till form och innehåll stämmer överens med vad som har beslutats. Förordning (2018:98).

3 b §   Regeringskansliet ska ansvara för säkerheten på den särskilda webbplats som avses i 5 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar och i det elektroniska system som används för kungörande i SFS.
Förordning (2018:98).

4 §   Författningar kan kungöras i SFS alla dagar på året.
Förordning (2018:98).

5 §   Har en författning som regeringen utfärdat kungjorts i någon annan författningssamling än SFS eller i någon annan publikation, skall en notis om detta införas i SFS så snart det lämpligen kan ske.

I en notis enligt första stycket anges
   1. författningens rubrik,
   2. när författningen har utfärdats,
   3. i vilken författningssamling eller annan publikation kungörandet har skett och
   4. för en författning som har kungjorts i en författningssamling dess löpnummer och eventuell sakbeteckning.
Förordning (1980:154).

6 §   Webbplatsen för SFS ska, utöver sådana notiser som avses i 5 §, även innehålla uppgifter om
   1. vilka centrala myndigheter under regeringen som under året har låtit ge ut en författningssamling,
   2. vilka andra myndigheter under regeringen som under året har låtit föra in författningar eller allmänna råd i en sådan författningssamling,
   3. vilka centrala myndigheter under regeringen som under året har kungjort författningar på något annat sätt än i en författningssamling eller publicerat allmänna råd enligt 28 §,
   4. vilka författningssamlingar som under året har getts ut av riksdagsförvaltningen och av förvaltningsmyndigheter under riksdagen, samt
   5. vilka andra myndigheter under riksdagen som under året har låtit föra in författningar i en sådan författningssamling.

På webbplatsen ska det också anges att det finns en författningssamling för varje län.

En myndighet som avses i första stycket 1-3 ska senast den 15 januari varje år lämna utgivaren de uppgifter som ska framgå av informationen på webbplatsen. Förordning (2018:98).

7 §   Statliga myndigheter ska se till att de har tillgång till SFS i den utsträckning som behövs. Förordning (2018:98).

8 §   Har upphävts genom förordning (1996:1307).

8 a §   Har upphävts genom förordning (1999:908).

Författningssamlingar för centrala myndigheter under regeringen

9 §   De centrala myndigheter som anges i bilaga 1 till denna förordning skall låta utge författningssamling. I den utsträckning som framgår av bilagan skall författningssamlingen vara gemensam för den myndighet som låter utge författningssamlingen och en eller flera andra myndigheter.

Författningssamling som avses i första stycket skall, om ej annat följer av lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar, utnyttjas av annan central myndighet i enlighet med vad som anges i bilaga 1.

De centrala myndigheter som är upptagna i bilaga 2 till denna förordning får under tid som anges i bilagan kungöra författningar på annat sätt än i författningssamling som avses i denna förordning. Hur kungörandet sker framgår av bilagan.
Regeringskansliet och chefen för Utrikesdepartementet får tills vidare kungöra författningar i publikationen Föreskrifter för utrikesförvaltningen. Förordning (1996:1516).

10 §   Det åligger central myndighet som låter utge författningssamling enligt denna förordning att utse utgivare för författningssamlingen.

11 §   En författningssamling som en central myndighet låter ge ut ska ha samma format och likartad typografisk utformning som SFS senast hade när den gavs ut i tryckt form.

Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta om avvikelser från första stycket. En underrättelse om beslutet ska lämnas till regeringen. Förordning (2018:98).

12 §   Brukar central myndighet kungöra sina författningar i central myndighets författningssamling men har viss författning kungjorts i SFS, författningssamling för län eller på annat sätt än i författningssamling, skall en notis om kungörandet införas i förstnämnda författningssamling så snart det lämpligen kan ske.

I notis enligt första stycket anges
   1. författningens rubrik,
   2. när och av vilken myndighet författningen har utfärdats,
   3. hur kungörandet har skett och
   4. för författning som har kungjorts i författningssamling dess löpnummer och eventuell sakbeteckning.

Första stycket gäller ej, om författningen bekantgöres i andra hand genom införande i den författningssamling där myndighetens författningar i allmänhet kungöres.

13 §   Statliga myndigheter ska se till att de har tillgång till andra myndigheters författningssamlingar i den utsträckning som behövs. Till varje kommun, region och kommunbibliotek som begär det ska det kostnadsfritt sändas ett exemplar av en författningssamling som en central myndighet låter ge ut.
Förordning (2019:1001).

14 §   Kostnaden för gemensam författningssamling skall fördelas mellan myndigheterna.

Myndighet som utnyttjar en annan myndighets författningssamling skall svara för därav uppkommande trycknings- och distributionskostnader.

Länens författningssamlingar

15 §   Det åligger länsstyrelse att utse utgivare för länets författningssamling.

16 §   Länets författningssamling ska ha samma format och likartad typografisk utformning som SFS senast hade när den gavs ut i tryckt form.

Om det finns särskilda skäl för det, får länsstyrelsen besluta om avvikelser från första stycket. En underrättelse om beslutet ska lämnas till regeringen. Förordning (2018:98).

17 §   Statliga myndigheter ska se till att de har tillgång till länens författningssamling i den utsträckning som behövs. Till varje kommun, region och kommunbibliotek inom länet ska det kostnadsfritt sändas ett exemplar av länets författningssamling. Förordning (2019:1001).

18 §   Kostnaden för tryckning och distribution av länets författningssamling betalas av länsstyrelsen, om ej annat är särskilt föreskrivet.

Övriga bestämmelser

18 a §   Om en ny eller ändrad författning helt eller delvis genomför ett EU-direktiv, ska en hänvisning till direktivet göras i den författningssamling där författningen kungörs.

Om en ny eller ändrad författning har anmälts till kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, ska en hänvisning till detta direktiv göras i den författningssamling där författningen kungörs. Förordning (2015:678).

18 b §   När en myndighet under regeringen beslutar en författning skall rubriken till denna innehålla myndighetens namn och ordet "föreskrifter". I ingressen till författningen skall uppgift lämnas om det bemyndigande på vilket myndighetens beslutanderätt grundar sig.

Termen anvisningar får inte användas i rubriken till en författning. Förordning (1985:819).

18 c §   Hos varje myndighet under regeringen skall det finnas en förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av myndigheten eller någon föregångare till denna. Detta gäller oavsett vilken rubrik författningarna eller råden har. I fråga om författningar eller råd som förtecknas enligt särskilda bestämmelser räcker det dock med en hänvisning till den särskilda förteckningen. Myndighetens arbetsordning behöver inte tas med i förteckningen.

Förteckningen skall i skilda delar ange de regler som har publicerats i en författningssamling och andra regler. Den del av förteckningen som avser regler av det förra slaget skall utformas i enlighet med föreskrifterna i bilaga 3.

Förteckningen skall vid lämpliga tidpunkter tryckas eller mångfaldigas på annat sätt och tillhandahållas allmänheten. Ett exemplar av förteckningen skall varje år lämnas till regeringen i samband med att myndigheten lämnar sitt budgetunderlag. Om förteckningen förs med hjälp av automatiserad behandling skall den lämnas också på diskett eller annat datorläsbart medium.
Förordning (2002:32).

19 §   Tillstånd till tryckning av en författning som ska tas in i en författningssamling meddelas av utgivaren eller den som han eller hon bestämmer. Tillstånd till elektronisk publicering av SFS meddelas av utgivaren eller den som han eller hon bestämmer.

I fråga om författning som utfärdas av regeringen får tillstånd som avses i första stycket meddelas sedan en chefstjänsteman inom det departement där ärendet har handlagts, eller den som han eller hon bestämmer, har godkänt att författningen trycks eller publiceras.

I fråga om författning som utfärdas av någon annan än regeringen får tillstånd som avses i första stycket meddelas, sedan den som är behörig har godkänt att författningen trycks eller publiceras. Förordning (2018:98).

20 §   I SFS ska varje författning kungöras för sig. Det ska för varje författning framgå vilken dag den har publicerats i SFS.

I fråga om andra författningssamlingar får endast en författning tryckas på samma blad. Detta gäller dock inte när författningarna förs samman i bokband. För varje författning anges på bladets första sida dagen då den har kommit ut från trycket.

Varje författning i en författningssamling ska tilldelas ett löpnummer, som består av årtal och ett nummer som är löpande för kalenderår och åtskiljs från årtalet genom kolon. En författning kan dessutom ges en sakbeteckning som visar dess ämnestillhörighet.

Tredje stycket ska tillämpas även på en sådan notis som avses i 5 eller 12 §. Notisnumreringen ska utgöra en serie för sig. Förordning (2018:98).

21 §   När en författning i en författningssamling kan bli svåröverskådlig till följd av ändringar, bör den föras in i sin helhet i författningssamlingen. Ett sådant införande kan ske
   1. i samband med en ändring av författningen, och
   2. i fråga om författningar i andra författningssamlingar än SFS även vid något annat lämpligt tillfälle. Förordning (2018:98).

22 §   En författning som kungörs i en tryckt författningssamling ska om möjligt ges ut så att den är författningssamlingens abonnenter till handa i god tid innan den träder i kraft. Förordning (2018:98).

23 §   Införes i författningssamling författning, som med stöd av lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar har kungjorts i annan författningssamling eller på annat sätt än i författningssamling eller som har bekantgjorts på annat sätt än genom kungörande, skall det vid införandet anges att fråga är om ett bekantgörande i andra hand.

Om en författning som har kungjorts i en författningssamling ändras eller upphävs, skall ändringen eller upphävandet om möjligt kungöras i den författningssamling där författningen ursprungligen kungjordes. Förordning (1984:212).

24 §   Författningssamling skall förses med register.

För underlättande av registerframställningen kan sakord utsättas i anslutning till rubriken till författning.

24 a §   Bestämmelser om skyldigheten att göra författningar tillgängliga elektroniskt i ett offentligt rättsinformationssystem finns i rättsinformationsförordningen (1999:175). Förordning (2018:98).

24 b §   Har upphävts genom förordning (1999:182).

25 §   Författningar som ingår i en tryckt författningssamling ska kunna köpas såväl årgångsvis som var och en för sig. Årsabonnemang bör om möjligt kunna begränsas till en viss ämnesgrupp av författningar. Förordning (2018:98).

26 §   I fråga om författningar som med stöd av 4, 7 eller 9 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar kungörs i någon annan publikation än den som avses i denna förordning ska 17, 18, 19, 21, 22 och, om det inte finns något hinder mot det, 25 §§ tillämpas.
Förordning (2018:98).

27 §   Allmänna råd ska tryckas eller på annat sätt mångfaldigas och tillhandahållas allmänheten. Oavsett om de är sammanförda med en författning eller upprättas fristående kan de tas in i en författningssamling. Är de sammanförda med en författning, ska det tydligt märkas ut vilka regler som är författningsföreskrifter och vilka regler som är allmänna råd.

I fråga om allmänna råd som har tagits in i en författningssamling ska det som sägs om författning i 13 §, 19 § första och tredje styckena, 20 § andra och tredje styckena samt 21, 24 och 25 §§ tillämpas. Förordning (2018:98).

28 §   Allmänna råd som ej intages i författningssamling bör numreras löpande för kalenderår i en serie som är gemensam för myndigheten. De kan dessutom ges sakbeteckning som visar deras ämnestillhörighet. Serien bör förses med register.

I fråga om allmänna råd som avses i första stycket äger 19 § första och tredje styckena samt 21 § och, i den mån ej hinder däremot möter, 25 § motsvarande tillämpning.

Första stycket gäller ej för myndighet som anges i bilaga 2.

29 §   I en författningssamling får det inte föras in något annat än
   1. sådana författningar som ska kungöras i författningssamlingen,
   2. sådana notiser som avses i 5 § första stycket och 12 § första stycket,
   3. sådana bekantgöranden i andra hand som avses i 12 § tredje stycket,
   4. bekantgöranden i andra hand av sådana författningar som har kungjorts enligt 4 § tredje stycket lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar,
   5. sådant införande av en författning i sin helhet som avses i 21 §,
   6. allmänna råd,
   7. sådant som ska föras in i författningssamlingen enligt särskilda bestämmelser.

Trots första stycket får det i en författningssamling föras in kortare meddelanden som bör komma till allmän kännedom och som inte lämpligen kan lämnas i någon annan form, förutsatt att författningssamlingen inte därigenom upphör att vara huvudsakligen en regelsamling. En myndighet som har utfärdat en sådan författning som avses i 2 § första stycket 2 lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar får också föra in författningen i den författningssamling där myndighetens författningar i allmänhet kungörs.

Rättsfallsreferat får inte tas in i en författningssamling.
Förordning (2018:98).

30 §   Mot beslut enligt denna förordning får talan ej föras.

Bilaga 1

Författningssamlingar för centrala myndigheter

Utgivande myndighet

Benämning            Förkortning   Särskild föreskrift
Affärsverket svenska kraftnät

Svenska kraftnäts        SvKF
författningssamling

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens

författningssamling       AFFS
Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverkets

författningssamling       AGVFS      Utnyttjas också
                        av Statens
                        tjänstepensionsverk
Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets

författningssamling       AFS
Bolagsverket

Bolagsverkets

författningssamling       BOLFS      Utnyttjas också av
                        Patentombudsnämnden
Boverket

Boverkets            BFS
författningssamling
Centrala studiestödsnämnden  
Centrala studiestödsnämndens  CSNFS 
författningssamling    
Domstolsverket

Domstolsverkets     DVFS    Utnyttjas också av
författningssamling        Notarienämnden
Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverkets       ELSÄK-FS
författningssamling

Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionens

författningssamling       EIFS
Finansinspektionen

Finansinspektionens       FFFS
författningssamling

Försvarsmakten

Försvarets

författningssamling       FFS       Utnyttjas också av
                        Fortifikationsverket,
                        Totalförsvarets
                        forskningsinstitut och
                        Försvarets materielverk
Försäkringskassan

Försäkringskassans

författningssamling       FKFS      
Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndighetens

författningssamling       HVMFS

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för        IAFFS
arbetslöshetsförsäkringens författningssamling

Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndighetens   IMYFS
författningssamling

Kammarkollegiet

Kammarkollegiets

författningssamling       KAMFS      Utnyttjas också av
                        Fastighetsmäklarinspektionen
                        och Trafikanalys
Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionens     KIFS
författningssamling

Kommerskollegium

Kommerskollegiums        KFS
författningssamling

Konkurrensverket

Konkurrensverkets        KKVFS
författningssamling

Konsumentverket

Konsumentverkets        KOVFS      Utnyttjas också av
författningssamling               Allmänna
                        reklamationsnämnden
Kriminalvården

Kriminalvårdens         KVFS
författningssamling

Kronofogdemyndigheten  
Kronofogdemyndighetens     KFMFS
författningssamling  
Kustbevakningen

Kustbevakningens     KBVFS
författningssamling  
Lantmäteriet

Lantmäteriets       LMFS
författningssamling  
Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets        LIVSFS
författningssamling

Migrationsverket

Migrationsverkets        MIGRFS
författningssamling

Myndigheten för digital

förvaltning  
Myndigheten för digital förvaltnings
författningssamling    MDFFS  
Myndigheten för press,
radio och tv  
Myndigheten för press, radio och tv:s
författningssamling    MPRTFS   
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för         MSBFS      Utnyttjas också av
samhällsskydd och                Riksvärderingsnämnden
beredskaps författningssamling

Myndigheten för tillväxtpolitiska uvärderingar och analyser

Myndigheten för         MTFS
tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för         MYHFS
yrkeshögskolans författningssamling

Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets        NFS       Utnyttjas också av
författningssamling               Kustbevakningen
Patent- och registreringsverket

Patent- och

registreringsverkets      PRVFS
författningssamling

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndighetens

författningssamling       PFS
Polismyndigheten

Polismyndighetens

författningssamling       PMFS      Utnyttjas också av
                        Säkerhetspolisen
Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsens    PTFS
författningssamling

Revisorsinspektionen

Revisorsinspektionens     RIFS
författningssamling    
Riksarkivet

Riksarkivets          RA-FS
författningssamling

Riksgäldskontoret

Riksgäldskontorets       RGKFS
författningssamling

Sametinget

Sametingets

författningssamling       STFS
Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets         SJÖFS      Utnyttjas också av
författningssamling               Rederinämnden
Skatteverket

Skatteverkets          SKVFS
författningssamling

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens         SKSFS
författningssamling

Socialstyrelsen

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst,

läkemedel, folkhälsa m.m.    HSLF-FS     Utnyttjas av
                        E-hälsomyndigheten,
                        Folkhälsomyndigheten,
                        Inspektionen för vård
                        och omsorg,
                        Läkemedelsverket,
            Myndigheten för 
            familjerätt och 
            föräldraskapsstöd,
                        Rättsmedicinalverket,
                        Socialstyrelsen och
                        Tandvårds- och
                        läkemedelsförmånsverket
Spelinspektionen

Spelinspektionens

författningssamling    SIFS
Statens energimyndighet

Statens energimyndighets

författningssamling     STEMFS
Statens institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelses

författningssamling       SiSFS
Statens jordbruksverk

Statens jordbruksverks 
författningssamling    SJVFS    Utnyttjas också av 
            Centrala 
            försöksdjursnämnden
Statens kulturråd  
Statens kulturråds
författningssamling    KRFS    Utnyttjas också av 
            Institutet för språk 
            och folkminnen, 
            Konstnärsnämnden, Kungl. 
            biblioteket, Myndigheten 
            för tillgängliga medier, 
            Riksantikvarieämbetet, 
            Statens försvarshistoriska 
            museer, Statens maritima 
            och transporthistoriska 
            museer, Statens musikverk 
            och styrelsen för Sveriges 
            författarfond
Statens skolverk  
Statens skolverks
författningssamling    SKOLFS    Utnyttjas också av 
            Myndigheten för ungdoms- 
            och civilsamhällesfrågor, 
            Statens skolinspektion 
            och Specialpedagogiska 
            skolmyndigheten
Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyråns  SCB-FS    Utnyttjas också av 
författningssamling        Konjunkturinstitutet,
            Medlingsinstitutet och 
            Myndigheten för 
            kulturanalys
Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndighetens  SSMFS
författningssamling    
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Styrelsens för         STAFS
ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Sveriges geologiska undersökning

Sveriges geologiska       SGU-FS
undersöknings författningssamling

Tillväxtverket

Tillväxtverkets         TVFS      Utnyttjas också av
författningssamling               Verket för
                        innovationssystem och
                        Rådet för Europeiska
                        socialfonden i Sverige
Totalförsvarets plikt-
och prövningsverk  
Totalförsvarets plikt- och prövningsverks
författningssamling    TPPVFS
Trafikverket

Trafikverkets

författningssamling    TRVFS  
Transportstyrelsen

Transportstyrelsens       TSFS      Utnyttjas också av
författningssamling               Luftfartsverket och
                        Sveriges meteorologiska
                        och hydrologiska
                        institut
Tullverket

Tullverkets           TFS       Utnyttjas också av
författningssamling               Inspektionen för
                        strategiska produkter
Universitets- och högskolerådet

Universitets- och        UHRFS
högskolerådets författningssamling
Upphandlingsmyndigheten  
Upphandlingsmyndighetens   UFS 
författningssamling    
Valmyndigheten

Valmyndighetens         VALFS
författningssamling

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets        VRFS    Utnyttjas också av 
författningssamling        Etikprövningsmyndigheten
Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndighetens       ÅFS
författningssamling Förordning (2021:150).

Bilaga 2

Centrala myndigheter som får kungöra författningar på annat sätt än i författningssamling som avses i författningssamlingsförordningen

Myndighet        Hur kungörande får ske Särskild föreskrift
Arbetsgivarverket    AGV cirkulär      Medgivandet gäller t.v.
Finansinspektionen  Föreskrifterna     Medgivandet gäller 
      publiceras elektroniskt  t.v. och endast 
      och hålls tillgängliga   bilagor till 
      hos myndigheten    föreskrifter om 
            kapitaltäckning och 
            stora exponeringar 
            samt föreskrifter 
            om positionslimiter
Havs- och        Föreskrifterna     Medgivandet gäller
vattenmyndigheten    publiceras elektroniskt t.v. och endast
            och hålls tillgängliga föreskrifter om
            hos myndigheten     realtidsstängning
                        av fiskevatten och
                        fiskeförbud vid
                        uppfiskad fiskekvot
Konsumentverket     Konsumentverkets    Medgivandet gäller t.v.
            tekniska föreskrifter  och endast föreskrifter
                        om analysmetoder
Riksarkivet       Riksarkivets      Medgivandet gäller t.v.
            myndighetsspecifika   och endast föreskrifter
            föreskrifter om     om gallring och annan
            gallring och annan   arkivhantering som
            arkivhantering     avser en viss myndighet
                        eller myndighetskategori
Skatteverket      Föreskrifterna hålls  Medgivandet gäller t.v.
            tillgängliga hos    och endast föreskrifter
            Skatteverket      om indelning i
                        värdeområden och
                        provvärderingsområden
                        samt föreskrifter om
                        indelning i
                        prisutvecklingsområden
                        och omräkningstal
Socialstyrelsen     Läkarnas        Medgivandet gäller t.v.
            specialiserings-    och endast föreskrifter
            tjänstgöring      om kunskaper, färdigheter
            Målbeskrivningar    och förhållningssätt för
                        specialistkompetens
                        (målbeskrivningar)
Styrelsen för      Utbildningsplaner    Medgivandet gäller t.v.
Sveriges                    och endast för
lantbruksuniversitet              utbildningsplaner
Förordning (2017:709).

Bilaga 3

Utformningen av myndigheternas regelförteckningar enligt 18 c §

I denna bilaga anges vilka uppgifter som ska tas in i myndigheternas regelförteckningar. Vad som sägs om författningar gäller också allmänna råd.

1 Grundförfattningar och ändringsförfattningar

I sina förteckningar ska myndigheterna skilja mellan grundförfattningar och ändringsförfattningar.

En ändringsförfattning är en författning genom vilken en annan författning ändras, ges utsträckt giltighet i tiden, sätts i kraft eller upphävs. Andra författningar är grundförfattningar. En ny författning som innehåller övergångsbestämmelser enligt vilka en äldre författning upphävs ska förtecknas både som en grundförfattning och en ändringsförfattning.

Grundförfattningarna ska tas upp i löpnummerordning. I förteckningen får de delas upp på skilda serier.

Varje ändringsförfattning ska redovisas i anslutning till den grundförfattning som den hör till.

2 Förteckningar över grundförfattningar

Förteckningar över grundförfattningar  Exempel på redaktionell
ska innehålla följande uppgifter:    utformning:
- Fullständig rubrik i senaste     Sjöfartsverkets föreskrifter 
lydelse med årtal och       (2007:1) om hamnskydd
löpnummer i författningssamlingen.  
- För författningar vars ingress   Bemyndigande: 
ska innehålla en sådan uppgift om   6 § förordningen (2006:1213)
bemyndigande som avses i 18 b §:  om hamnskydd
bemyndigandet.
- För författningar som genomför   32005L0065
EU-direktiv eller kompletterar EU-förordningar: EU-reglernas
Celexnummer.  
3 Förteckningar över ändringsförfattningar

Förteckningar över           Exempel på redaktionell
ändringsförfattningar ska innehålla   utformning:
följande uppgifter:

- Förkortningen för           DIFS 1998:3
författningssamlingens namn samt årtal och löpnummer i författningssamlingen.

- Vilka bestämmelser i         Upph. 6-8 §§;
grundförfattningen som upphävs,     nuvarande 2 § betecknas 6 §;
ändrar beteckning, ändrar lydelse    ändr. 1, 3 §§; nya 4, 5, 9 §§
eller införs.

- För författningar vars ingress    Bemyndigande:
ska innehålla en sådan uppgift om    8 § personuppgiftsförordningen
bemyndigande som avses i 18 b §:    (1998:1191)
bemyndigandet.

- För författningar som genomför    388L0576
EU-direktiv eller kompletterar EU-förordningar: EU-reglernas Celexnummer.
Förordning (2020:1113).


Övergångsbestämmelser

1984:212
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.
   2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   3. Förteckningar enligt 18 c § behöver inte vara upprättade förrän den 1 juli 1986, eller den senare dag som regeringen bestämmer för viss myndighet. Författningar och allmänna råd som har beslutats dessförinnan upphör att gälla, om de inte den dagen finns upptagna i sådan förteckning. Detta gäller dock inte författningar som förtecknas enligt särskilda bestämmelser.

1994:454
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
   2. Förordningen tillämpas också på sådana regler som före ikraftträdandet har tagits upp i en regelförteckning eller registrerats i ett register som förs med hjälp av automatisk databehandling.
   3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   4. Myndigheter som före ikraftträdandet av denna förordning har använt en ämnesindelning när de förtecknat grundförfattniningar får även efter den 1 juli 1994 använda denna indelning i stället för att förteckna grundförfattningarna kronologiskt.

2008:354

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008 men tillämpas i fråga om Lantmäteriet först från och med den 1 september 2008.