Verkställighetshinder för utvisning till Uzbekistan

Svar på skriftlig fråga 2019/20:385 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju201

9

/0

3730

/POL

Ju2019/03732/POL

Justitiedepartementet

I

nrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:378 och 2019/20:385 av Boriana Åberg (M) Medborgarnas trygghet och Verkställighetshinder för utvisning till Uzbekistan

Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att trygga medborgarna från potentiella terrordåd mot bakgrund av de hinder som föreligger för att kunna utvisa utländska medborgare som är dömda för terrorfinansiering.

Boriana Åberg har även frågat mig vilket arbete som pågår för att verkställighetshinder för utvisningar till Uzbekistan ska undanröjas.

Säkerhetspolisen arbetar bland annat med att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet samt bekämpa terrorism. I Säkerhetspolisens arbete ingår även att förebygga och avslöja finansiering av terroristverksamhet. Jag har fullt förtroende för Säkerhetspolisens arbete.

Lagen om särskild utlänningskontroll är ett verktyg för att hantera utlänningar som bedöms utgöra säkerhetshot mot Sverige. Potentiella terrorister kan hindras från att komma in i eller att stanna kvar i Sverige.

Förutsättningarna för verkställighet och förekomsten av verkställighets-hinder är ofta beroende av omständigheter hänförliga till den enskilde eller förhållandena i ett visst land vilket innebär att de måste hanteras utifrån omständigheterna i varje enskilt ärende. Utvisningsbeslut ska alltid verkställas när så är möjligt. Regeringen och jag arbetar därför för att undanröja hinder mot verkställighet. Frågan innehåller dock komplexa problemställningar som måste analyseras noga. Jag kan inte kommentera vilka åtgärder för verkställighet som vidtas av regeringen i enskilda ärenden.

När ett utvisningsbeslut enligt lagen om särskild utlänningskontroll inte kan verkställas kan utlänningen ställas under anmälningsplikt. Anmälningsplikten innebär att utlänningen flera gånger i veckan måste anmäla sig på en viss bestämd polisstation. Skyldigheten att anmäla sig innebär en betydande begränsning i bland annat utlänningens rörelsefrihet eftersom han eller hon måste uppsöka en viss adress flera gånger i veckan. Om utlänningen inte följer anvisningarna att anmäla sig informeras Säkerhetspolisen om detta och en förundersökning kan då inledas eftersom det är ett brott att inte anmäla sig i enlighet med kraven.

Det pågår för närvarande en utredning som ser över bland annat lagen om särskild utlänningskontroll (Ju 2018:08). Syftet är att åstadkomma en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering som samtidigt är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter. I vissa avseenden uppfattas lagen om särskild utlänningskontroll som svårtillämpad och lagstiftningen är i behov av en översyn. I en hemställan till regeringen har Säkerhetspolisen efterfrågat att vissa bestämmelser i lagen förtydligas, görs mer ändamålsenliga och att luckor täpps till. De frågor som Säkerhetspolisen har tagit upp i sin hemställan är omhändertagna. Av utredningens direktiv framgår bland annat att utredaren ska överväga hur kontrollen av de personer som bedömts utgöra ett säkerhetshot och som inte kan utvisas förstärks, till exempel genom elektronisk övervakning som ett komplement till den anmälningsplikt som de i dag är ställda under. Det är viktigt att lagstiftningen nu ses över. Mot denna bakgrund ser jag fram emot att utredaren redovisar sitt uppdrag den 31 mars 2020.

Stockholm den 19 november 2019

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-13)