Verkställighet av beslut om utvisning på grund av brott

Svar på skriftlig fråga 2021/22:617 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
Ju2021/ 04222 Justitiedepartementet Integrations- och migrationsminister Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:617 av Maria Malmer Stenergard (M)
Verkställighet om utvisning på grund av brott

Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa att beslut om utvisning på grund av brott kommer att kunna verkställas.

För att kunna upprätthålla en långsiktigt hållbar migrationspolitik måste beslut om avvisning eller utvisning verkställas så snart som möjligt. Detta gäller både personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och personer som utvisas av allmän domstol på grund av brott.

När det gäller utvisning på grund av brott presenterade utredningen om utvisning på grund av brott sitt betänkande den 30 juni 2021. I betänkandet föreslås en rad lagändringar som bland annat syftar till att fler personer än idag ska kunna utvisas på grund av brott. Förslagen bereds nu i Regeringskansliet och regeringen avser att återkomma till riksdagen med en proposition under våren 2022.

I januari 2022 ska Statskontoret presentera förslag på åtgärder för att effektivisera Migrationsverkets, Polismyndighetens och Kriminalvårdens arbete med återvändande. Statskontorets ska även överväga en förändring av myndighetsorganisationen.

Den pågående pandemin medför oundvikliga begränsningar av återvändandeverksamheten genom minskade möjligheter till flygtransporter och skärpta regler för inresa i flera berörda länder. Trots detta har sedan 2014 mer än 94 000 före detta asylsökande lämnat Sverige.

Återvändandefrågorna har fortsatt hög prioritet för regeringen och vi avser att upprätthålla en hög takt i återvändandet.

Stockholm den 12 januari 2022

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-12-14)