Verkställande av utvisningsbeslut

Svar på skriftlig fråga 2019/20:414 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/03760/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:414 av Maria Malmer Stenergard (M)
Verkställande av utvisningsbeslut

Maria Malmer Stenergard har frågat mig hur jag ska få kontroll över vilka som befinner sig i Sverige illegalt.

För att kunna upprätthålla en långsiktigt hållbar och human migrationspolitik är det avgörande att personer som efter en rättssäker prövning av asylskälen fått ett avslagsbeslut återvänder så snabbt som möjligt. Återvändandet ska i första hand ske frivilligt, men annars med tvång. De som beviljas ett uppehållstillstånd ska integreras i samhället.

Regeringen har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder i syfte att förbättra återvändandet, bl.a. vad gäller förvarskapaciteten. Antalet förvarsplatser har ökat med drygt 100 procent sedan 2016 och uppgår nu till 520 platser. Sedan 2014 har mer än 78 000 före detta asylsökande lämnat Sverige, vilket blir ungefär 1 130 personer per månad.

Ett av Polismyndighetens uppdrag är att bedriva inre utlänningskontroll. En kontroll får göras om det finns grundad anledning att anta att en utlänning saknar rätt att uppehålla sig i landet eller om det annars finns särskild anledning. Detta är ett verktyg för att fastställa om en person har rätt att uppehålla sig i Sverige.

Sedan den 1 juli 2018 har Polismyndigheten därutöver getts utökade möjligheter att självständigt utföra arbetsplatsinspektioner för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställt personer som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige. Förra året uppgick antalet inspektioner till över 1 700 stycken, vilket är en ökning i jämförelse med tidigare år. Om det vid inspektionen uppstår grundad eller särskild anledning, kan polisen genomföra inre utlänningskontroller i samband med inspektionen. Enligt Polismyndigheten har inspektionerna varit framgångsrika.

Inre utlänningskontroller måste utföras effektivt, rättssäkert och i en ändamålsenlig omfattning. Polismyndigheten arbetar fortlöpande med såväl utbildning som tekniskt stöd för att bli ännu bättre på att utföra denna del av sitt uppdrag. Av den dialog som regeringen för med myndigheten framgår att man är på rätt väg i arbetet.

Stockholm den 27 november 2019

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-14)