Verkställande av utvisningar under pandemin

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1179 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2020/21:1179 av Markus Wiechel (SD)
Verkställande av utvisningar under pandemin

Markus Wiechel har frågat mig om jag kommer att verka för en ändring av lagen så att det går att tvångstesta personer med utvisningsbeslut, eller om jag kommer att agera på annat sätt i syfte att verkställa dessa utvisningar.

För att kunna upprätthålla en human, rättssäker och långsiktigt hållbar migrationspolitik måste de som efter en rättssäker prövning av sina asylskäl fått ett avslagsbeslut återvända så snabbt som möjligt. Återvändandet ska i första hand ske frivilligt, men annars med tvång. Detta gäller även under rådande pandemi. Pandemin medför emellertid naturligtvis särskilda utmaningar för arbetet med återvändande, det gäller bland annat möjligheten att hålla personer i förvar och att verkställa beslut om av- och utvisning.

I smittskyddslagen finns bestämmelser om personinriktade tvångsåtgärder såsom till exempel tvångsundersökning. Covid-19 är en sådan allmän- och samhällsfarlig sjukdom för vilken det är möjligt att i vissa fall genomföra tvångsundersökningar enligt smittskyddslagen. En tvångsundersökning innebär ett betydande integritetsintrång och det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att den aktuella personen kan vara smittad och finnas en påtaglig risk för att andra människor kan smittas. Vilka undersökningar och prov som ska göras respektive tas får avgöras från fall till fall.

För regeringen är det angeläget att vi fortsatt har ett väl fungerande återvändande. Det har under de senaste åren vidtagits en rad åtgärder för att åstadkomma det och sedan 2014 har cirka 87 000 före detta asylsökande lämnat Sverige. Regeringen följer även fortsatt frågan noga och är vid behov beredd att vidta ytterligare åtgärder.

Stockholm den 15 januari 2021

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-01-04)