Verkställande av utvisningar av brottsdömda

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1967 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2020/

02891/POL

Justitiedepartementet

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1967 av Björn Söder (SD)
Verkställande av utvisningar av brottsdömda

Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att komma till rätta med icke verkställda utvisningar, med straffrabatter och med att brottslingar som borde utvisas i stället går fria på gator och torg utan myndigheternas vetskap om var de befinner sig.

När en utländsk medborgare gör sig skyldig till allvarlig brottslighet måste det finnas förutsättningar för att utvisa personen. Sett över tid, från 2014 fram till 2019, så har ungefär 90 procent av besluten rörande personer dömda till utvisning på grund av brott verkställts.

Regeringen har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att möjliggöra av-och utvisningar med tvång till länder dit det tidigare varit svårt. Regeringen kommer även framöver att arbeta intensivt med återvändandefrågorna.

Förändringar i svensk lagstiftning måste också övervägas. Regeringen beslutade därför den 30 april 2020 att tillsätta en utredning som ska göra en bred översyn av lagstiftningen om utvisning på grund av brott och lämna förslag på en skärpt reglering som ger förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa utlänningar som begår brott.

Frågor som utredaren särskilt ska uppmärksamma är bland annat om det bör införas en möjlighet för åklagaren att återkomma med yrkande om en ny påföljd när utvisningen har beaktats i domen men utvisningsbeslutet inte har kunnat verkställas, hur utlänningens anknytning till det svenska samhället ska beaktas vid beslut om utvisning på grund av brott och hur reglerna kan skärpas vid hedersrelaterad brottslighet och hatbrott. I utredarens uppdrag ingår även att föreslå åtgärder som, med bibehållen rättssäkerhet, kan effektivisera verkställigheten av beslut om utvisning på grund av brott. Utredaren ska presentera sina förslag senast den 30 juni 2021.

Stockholm den 8 september 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-08-17)