Väntetider för personnummer

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3338 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)
Fi2021/ 02636 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3338 av Alexandra Anstrell (M)
Väntetider för personnummer

Alexandra Anstrell har frågat mig vad anledningen är till de långa väntetiderna för att tilldelas ett personnummer och vad jag avser att göra för att förbättra situationen.

Jag har från Skatteverket fått veta att handläggningstiderna för invandringsärenden har ökat under förra året och även nu under våren. De längre handläggningstiderna beror delvis på spridningen av sjukdomen covid-19 eftersom en del arbetsmoment inte varit möjliga att genomföra på distans varpå ärendehanteringen tagit längre tid. Det handlar även om att kvaliteten på ansökningarna försämrats för att stöd för digital inlämning varit begränsat på grund av smittskyddsåtgärder vid servicekontoren.

Såväl jag som Skatteverket har förståelse för att långa handläggningstider skapar frustration hos de enskilda och myndigheten lägger ett stort fokus på att vända utvecklingen. Skatteverkets förvaltningsanslag ökades 2021 med 43 miljoner kronor för att förstärka och effektivisera folkbokföringsverksamheten. Skatteverket arbetar med att förkorta handläggningstiderna och har bl.a. förstärkt bemanningen och ser löpande över arbetsprocesser och tillämpning av gemensamma styrdokument i det operativa arbetet.

Stockholm den 12 augusti 2021

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-07-09)