Vägran av covidtest

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1158 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2020/21:1158 av Maria Malmer Stenergard (M)

Vägran av covidtest

Maria Malmer Stenergard har frågat mig om jag avser att ta initiativ så att den som försvårar sin utvisning genom att vägra covidtest får sin dagersättning sänkt.

Dagersättning enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. är en form av bistånd som i vissa fall kräver motprestation från den asylsökande. Av lagen framgår att dagersättningen kan sättas ner i vissa fall. Det kan handla om att den asylsökande utan giltigt skäl vägrar att medverka till nödvändiga åtgärder för att ett beslut om avvisning eller utvisning ska kunna verkställas.

Det är alltså upp till de rättstillämpande myndigheterna, i detta fall Migrationsverket och förvaltningsdomstolarna, att avgöra om och när det är fråga om en sådan situation.

Återvändandet ska i första hand ske frivilligt men annars med tvång. Regeringen har under de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att öka återvändandet. Sedan 2014 har mer än 87 000 före detta asylsökande lämnat Sverige. Det är i genomsnitt över 1 000 per månad.

I flera regleringsbrev framgår att Polismyndigheten ska fortsätta arbetet med att verkställa fler beslut om av- och utvisning. Återvändandesambandsmän förstärker arbetet på Sveriges ambassader i flera nyckelländer, bland annat Afghanistan. Förvarskapaciteten har utökats successivt sedan 2016 och uppgår till 520 platser, vilket är en ökning med drygt 100 procent sedan 2016.

Vidare har regeringen tillsett att det har gått att genomföra avvisningar och utvisningar med tvång till länder dit det tidigare varit svårt, till exempel Afghanistan och Marocko. Regeringen fortsätter att ha en löpande dialog med relevanta ursprungsländer.

Vi stöder även det gemensamma arbetet med att stärka återtagandesamarbetet med dessa länder som pågår på EU-nivå, genom bland annat ingående av återtagandeavtal och andra överenskommelser.

Stockholm den 13 januari 2021

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-12-29)