Vaccination av barn som flytt från Ukraina till Sverige

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1302 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)
S2022/0169 1 S2022/01694 S2022/01696 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1298,1301 och 1302 av Johan Hultberg (M), Camilla Waltersson Grönvall (M) och Mats Sander (M) Vård och screening av tuberkulos för ukrainska flyktingar, Vaccination mot hepatit B för personer som flytt Ukraina och Vaccination av barn som flytt från Ukraina till Sverige.

Johan Hultberg har frågat mig om vilka initiativ eller åtgärder avser ministern att vidta för att stötta regionerna för att de ska kunna erbjuda vård och screening för tuberkulos för de ukrainska flyktingar som flyr Rysslands anfallskrig.

Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser vidta för att stötta regionerna i deras arbete med att erbjuda vaccinering till barn som flytt kriget i Ukraina.

Mats Sander har även frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser vidta för att stötta regionerna i deras arbete med att erbjuda vaccinering mot hepatit B för personer som flytt det ryska anfallskriget i Ukraina.

Jag besvarar frågorna i ett gemensamt svar.

Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina är oprovocerat, olagligt och oförsvarligt. Invasionen innebär ett fruktansvärt mänskligt lidande. Sverige ska ha ett ordnat mottagande för de vuxna och barn som flyr kriget.

Barn under 18 år som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har rätt till samma hälso- och sjukvård och tandvård som personer som är permanent bosatta i landet. Det innefattar vaccination. Vuxna över 18 år som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har rätt till vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

Enligt lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. ska regionerna även erbjuda hälsoundersökningar till personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet och till personer som ansökt om asyl. Staten stöder regionerna på flera sätt.

Utgångspunkten är att staten ersätter regionerna ekonomiskt för vård till barn, vård till vuxna som inte kan anstå och hälsoundersökningarna. Socialstyrelsen har utformat föreskrifter om vad en hälsoundersökning ska omfatta. Enligt dessa ska hälsoundersökningen innefatta ett individuellt samtal med frågor om bl.a. vaccinationsstatus, exponering för smittrisk samt övriga uppgifter som kan behövas ur smittskyddssynpunkt, inklusive relevant provtagning. Socialstyrelsen rekommenderar screening för bland annat hepatit B.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer till regionerna om att människor från Ukraina ska få tillgång till hälso- och sjukvård som är nödvändig ur ett smittskyddsperspektiv. Detta innefattar testning och vid behov behandling av smittsamma sjukdomar, inklusive tuberkulos, samt vaccination enligt det nationella vaccinationsprogrammet och mot covid-19.

Vidare har regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner den 17 mars 2022 slutit en tilläggsöverenskommelse som innebär att regionerna får 21 miljoner kronor för att snabbt kunna erbjuda människor som flyr till Sverige från Ukraina vaccination mot covid-19.

Sammanfattningsvis har regionerna stor erfarenhet av att erbjuda hälsoundersökningar och vaccinationer till asylsökande m.fl. och har sedan tidigare framtagna processer för att nå ut till de berörda. Socialstyrelsen har en kallelse till hälsoundersökning på sin hemsida som regionerna kan använda sig av, den finns tillgänglig på flera språk, bl.a. engelska och ryska. Myndigheten har även översatt kallelsen till ukrainska.

Regeringen har en kontinuerlig dialog med Sveriges Kommuner och Regioner om behoven av stödinsatser.

Stockholm den 30 mars 2022

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-03-17)