Utvisningsdömda afghaner släppta ur förvar

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3388 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ju2021/02816 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3388 av Björn Söder (SD)
Utvisningsdömda afghaner släppta ur förvar

Björn Söder har frågat mig om vilka generella åtgärder jag som minister kommer vidta för att förhindra att personer som enligt beslut ska utvisas men som inte hålls i förvar går under jorden och gömmer sig för att på så sätt undgå utvisning.

En allmän förutsättning för att hålla en person i verkställighetsförvar är att det finns rimliga utsikter att kunna verkställa beslutet om avvisning eller utvisning. Om det finns förutsättningar för förvar finns det inte några absoluta tidsgränser för hur länge en person som av allmän domstol utvisats på grund av brott kan kvarhållas i förvar om det finns synnerliga skäl.

Migrationsverket har den 16 juli beslutat att tillfälligt stoppa alla verkställigheter av avlägsnandebeslut till Afghanistan. Säkerhetssituationen i Afghanistan är i nuläget mycket svårbedömd och Migrationsverket följer utvecklingen i landet noga. Om avlägsnandebeslut till Afghanistan kommer att vara möjliga att verkställa eller inte, och när detta eventuellt kommer att kunna ske, är beroende av utvecklingen i landet och av Migrationsverkets bedömning. Huruvida det mot den bakgrunden är möjligt att kvarhålla personer i verkställighetsförvar är inte primärt en fråga för regeringen. Det är i likhet med andra operativa beslut något som i den här frågan bedöms och beslutas av Migrationsverket och Polismyndigheten i deras egenskap av ansvariga myndigheter.

Sedan 2014 har mer än 90 000 före detta asylsökande lämnat Sverige och det är angeläget för regeringen att vi fortsatt har ett väl fungerande återvändande. Det har under de senaste åren också vidtagits en rad åtgärder för att åstadkomma det. Exempelvis trädde nya regler i kraft den 1 juli som ger myndigheterna ytterligare verktyg att kontrollera utländska medborgare som vistas i Sverige i syfte att klarlägga deras rätt att vistas i landet. Regeringen följer även fortsatt frågan noga och är vid behov beredd att vidta ytterligare åtgärder.

Stockholm den 13 augusti 2021

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-07-29)