Utvisningar

Svar på skriftlig fråga 2019/20:978 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju20

20

/

00643

/POL

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:978 av Adam Marttinen (SD) Utvisningar

Adam Marttinen har frågat mig hur många av de 80 000 asylsökande som fått avslag på sin ansökan och som dåvarande inrikesminister Anders Ygeman för fyra år sedan uttalade skulle utvisas som har lämnat landet, frivilligt respektive genom tvång samt hur många personer som har fått avslag på asylansökan som har tillkommit under de senaste åren. Vidare har Adam Marttinen frågat mig vilka åtgärder som jag vidtar för att säkerställa att dessa personer utvisas.

Dåvarande inrikesminister Anders Ygeman uppskattade i ett uttalande 2016 att 60 000 eller möjligen 80 000 personer skulle komma att återvända under de närmaste åren. Denna uppskattning byggde på det generella antagandet att Migrationsverket skulle avgöra cirka 160 000 ärenden och att cirka 50 procent av dessa skulle resultera i ett avlägsnandebeslut.

Det kan nu konstateras att sedan 2016 har cirka 54 500 personer rest ut från Sverige efter beslut från Migrationsverket eller Polismyndigheten, varav cirka 70 procent självmant och cirka 30 procent med tvång.

I sammanhanget kan också nämnas att antalet asylansökningar i Sverige sedan rekordåret 2015 har minskat kraftigt till en nivå runt 20 000, vilket är den lägsta nivån sedan 2005.

För att kunna upprätthålla en human, rättssäker och långsiktigt hållbar asylpolitik måste den som efter en rättssäker prövning av sina asylskäl fått ett avslagsbeslut återvända så snabbt som möjligt. Sedan regeringen tillträdde 2014 har en mängd åtgärder vidtagits för att tillse detta.

Eftersom det är angeläget att ett återvändande i så stor utsträckning som möjligt ska ske på frivillig väg infördes 2017 en möjlighet för Polismyndigheten att återlämna ett ärende till Migrationsverket om det visar sig att personen vill medverka till ett frivilligt återvändande.

Förvarskapaciteten har ökat med över 100 procent sedan 2016 och uppgår nu till 528 platser.

Polisen har fått utökade möjligheter att utföra arbetsplatsinspektioner, vilket har bidragit till att antalet sådana inspektioner har ökat och att polisen påträffar fler personer som håller sig undan.

Regeringen har också tillsett att avvisningar och utvisningar med tvång numera kan genomföras till länder dit det tidigare varit svårt, till exempel Afghanistan och Marocko. Sambandsmän som på plats bidrar till att underlätta återvändandearbetet har placerats ut på ambassader i flera nyckelländer såsom Afghanistan och Libanon.

Regeringens åtgärder har bidragit till en hög takt i återvändandet. Sedan 2014 har mer än 80 000 före detta asylsökande lämnat Sverige, vilket motsvarar cirka 1 100 personer per månad. I jämförelse med EU-genomsnittet så har Sverige det senaste decenniet haft en väsentligt högre nivå när det gäller återvändande, trots att vi har många asylsökande från länder som det är svårt att samarbeta med.

Regeringen kommer även framöver att arbeta med återvändandefrågorna. Under våren avser vi att överlämna en proposition till riksdagen som bland annat innebär utökade möjligheter att uppta fingeravtryck i vissa situationer. Åtgärderna förväntas underlätta identifiering av personer och få effekt på återvändandet. Dialogen med mottagarländerna för att återvändandet ska fungera fortsätter, liksom stödet till de gemensamma ansträngningarna på EU-nivå.

Stockholm den 4 mars 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-02-12)