Utvisningar

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1974 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Ju2020/

02918

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1974 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Utvisningar och fråga 2019/20:1982 av Boriana Åberg (M) Verkställande av brottslingars utvisningsdomar

Ann-Sofie Lifvenhage har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag kommer att vidta för att de som döms till utvisning också utvisas i enlighet med beslutet och därmed inte blir kvar i Sverige. Boriana Åberg har frågat mig hur arbetet med avtalsskrivandet fortskrider och när alla hundratals utvisningsdömda kommer att utvisas. Jag har valt att besvara de två frågorna i ett gemensamt svar.

Sett över tid, från 2014 fram till 2019, så har ungefär 90 procent av besluten om utvisning på grund av brott verkställts.

Regeringen har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att öka återvändandet i stort och möjliggöra av- och utvisningar med tvång till länder dit det tidigare varit svårt. Regeringen kommer även framöver att arbeta intensivt med återvändandefrågorna.

När en utländsk medborgare gör sig skyldig till allvarlig brottslighet måste det finnas möjligheter att utvisa personen. Regeringen beslutade därför den 30 april 2020 att tillsätta en utredning som ska göra en bred översyn av lagstiftningen om utvisning på grund av brott och lämna förslag på en skärpt reglering som ger förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa utlänningar som begår brott. I utredarens uppdrag ingår även att föreslå åtgärder som, med bibehållen rättssäkerhet, kan effektivisera verkställigheten av beslut om utvisning på grund av brott. Utredaren ska presentera sina förslag senast den 30 juni 2021

Stockholm den 8 september 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-08-18)