Utvisningar av kriminella utländska medborgare

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3350 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ju2021/02737 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3350 av Björn Söder (SD)
Utvisningar av kriminella utländska medborgare

Björn Söder har frågat mig om jag avser att vidta några lagändringsåtgärder för att tillse att Sverige i högre grad utvisar kriminella medborgare även om de inte har någon större anknytning till sina hemländer.

Så sent som den 30 juni presenterade utredningen om utvisning på grund av brott sitt betänkande Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk. I betänkandet föreslås en rad lagändringar som syftar till att fler personer än i dag ska kunna utvisas på grund av brott.

Utredningen föreslår bland annat att straffvärdegränsen sänks från tolv till sex månaders fängelse. Brott av viss karaktär ska kunna leda till utvisning även vid straffvärden som är lägre än så, främst när brottet har inneburit ett angrepp mot någons liv, hälsa, frihet eller frid eller när det annars utgjort en påtaglig integritetskränkning.

Utredningen föreslår också att det ska ställas högre krav på etablering i det svenska samhället, till exempel genom arbete, studier och kunskaper i det svenska språket, för att en brottsdömd person ska kunna undgå utvisning. I betänkandet föreslås även att återreseförbuden ska bli längre, särskilt när det är fråga om allvarlig brottslighet.

Vidare föreslås att det införs en skyddsregel mot att återkalla ett uppehållstillstånd för personer som utsatts för allvarlig kränkning, till exempel hedersrelaterad brottslighet, i det förhållande som ligger till grund för uppehållstillståndet.

De förslag som utredningen presenterat beräknas av utredaren kunna innebära en cirka 30-procentig ökning av antalet beslut om utvisning på grund av brott.

Betänkandet har remitterats och remissvaren kommer vara en del av den fortsatta beredningen. Utredningen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Stockholm den 29 juli 2021

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-07-15)