Utvisning av utländska brottslingar

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2048 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2020/03038/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:2048 av Markus Wiechel (SD)
Utvisning av utländska brottslingar

Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att ta initiativ till upprättande av nya avtal för att möjliggöra att samtliga utvisningsdömda också blir utvisade.

För regeringen är det angeläget att det finns förutsättningar att utvisa en utländsk medborgare som gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Regeringen beslutade därför den 30 april 2020 att tillsätta en utredning som ska göra en bred översyn av lagstiftningen om utvisning på grund av brott och lämna förslag på en skärpt reglering som ger förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa utlänningar som begår brott.

Frågor som utredaren särskilt ska uppmärksamma är bland annat om det bör införas en möjlighet för åklagaren att återkomma med yrkande om en ny påföljd när utvisningen har beaktats i domen men utvisningsbeslutet inte har kunnat verkställas, hur utlänningens anknytning till det svenska samhället ska beaktas vid beslut om utvisning på grund av brott och hur reglerna kan skärpas vid hedersrelaterad brottslighet och hatbrott. I utredarens uppdrag ingår även att föreslå åtgärder som, med bibehållen rättssäkerhet, kan effektivisera verkställigheten av beslut om utvisning på grund av brott. Utredaren ska presentera sina förslag senast den 30 juni 2021.

Härutöver har regeringen de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att i fler fall än idag möjliggöra utvisningar av personer dömda till utvisning på grund av brott till länder dit det tidigare varit svårt, till exempel Afghanistan och Marocko. Det arbetet har lett till att fler kunnat utvisas.

I sammanhanget kan även nämnas att ny lagstiftning trädde i kraft den 1 juli i år som innebär att dömda personer som har stark anknytning till en annan medlemsstat i EU mer skyndsamt ska kunna överföras för att avtjäna sitt fängelsestraff i det landet istället för i Sverige. Härigenom kan avtjänandet av straffet påbörjas mycket tidigare i hemlandet.

Regeringen kommer även framöver att arbeta intensivt med återvändandefrågorna bland annat genom en fortsatt dialog med hemländerna om deras skyldighet enligt internationell rätt att ta ansvar för sina egna medborgare.

Stockholm den 11 september 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-08-25)