Utredning av medicinska åldersbedömningar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:891 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/

02712/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:891 av Christina Höj Larsen (V)
Utredning av medicinska åldersbedömningar

Christina Höj Larsen har frågat mig när jag avser att tillsätta den aviserade utredningen om de medicinska åldersbedömningarna.

I maj 2016 gav regeringen Rättsmedicinalverket i uppdrag att, utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet, med stor skyndsamhet påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd.

Det finns olika undersökningsmetoder för medicinsk åldersbedömning, men ingen som exakt kan bestämma en individs ålder. Rättsmedicinalverket har uppgett att man vid valet av undersökningsmetod har gett företräde till metoder som har större sannolikhet att bedöma vuxna som barn än tvärt om.

Alla former av medicinska åldersbedömningar innehåller dock osäkerheter. Hur stora dessa osäkerheter är och på vilket sätt de återspeglas i Rättsmedicinalverkets utlåtanden har varit föremål för debatt. Mot bakgrund av detta är det önskvärt med ett fördjupat kunskapsunderlag om den metod

som används av Rättsmedicinalverket. Regeringen kommer därför nu att tillsätta en utredning med det uppdraget.

Stockholm den 11 september 2019

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-16)