Undersökning om radikalisering bland muslimer i Sverige

Svar på skriftlig fråga 2020/21:419 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2020/21:419 av Björn Söder (SD)
Undersökning om radikalisering bland muslimer i Sverige

Björn Söder har frågat inrikesministern om statsrådet avser att ta initiativ till att utföra en grundlig undersökning om radikaliseringen av muslimer i Sverige för att kartlägga omfattningen av den. Frågan har överlämnats till mig.

I dag lever tusentals individer med muslimsk bakgrund i Sverige. Det finns en stor variation av muslimska traditioner, inriktningar och organisationer representerade här. Sverige har sedan länge grundlagsskyddade opinionsfriheter som bland annat innefattar yttrandefrihet och religionsfrihet. Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Jag vill understryka att den våldsbejakande islamistiska extremismen utgör en minoritet i detta sammanhang.

När extremistiska tankar övergår i brottsliga handlingar är det Polismyndighetens och Säkerhetspolisens uppdrag att förebygga, förhindra och utreda dessa brott, oavsett vilken ideologi som ligger bakom. Regeringen ser mycket allvarligt på de terroristattentat som har drabbat Frankrike och Österrike under hösten. Jag har fullt förtroende för att våra myndigheter gör allt de kan för att liknande attentat inte ska inträffa i Sverige.

Regeringen har inrättat ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism, CVE, inom Brottsförebyggande rådet. Centret ska stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Regeringen avser dock att vidta ytterligare åtgärder för att förebygga en allvarlig utveckling av extremism och radikalisering. Inga offentliga medel ska kunna gå till antidemokratisk verksamhet, och ändå förekommer detta.

En särskild utredare har därför fått i uppdrag att analysera och ta ställning till inrättande av en stödfunktion med kompetens om aktörer, våldsbejakande extremism och antidemokratiska miljöer som kan bistå myndigheter i att göra fördjupade granskningar av en bidragssökande organisation eller annan offentligt finansierad verksamhet.

Vidare måste den svenska skolan vara en plats där våra demokratiska värderingar värnas och extremistiska ideologier bekämpas. Utbildningsdepartementet har remitterat förslag om att öka Skolinspektionens möjligheter att stänga skolor med allvarliga missförhållanden. Vidare har en särskild utredare haft uppdraget att lämna förslag om en utvidgad ägar- och ledningsprövning med demokrativillkor och detta förslag remitteras nu. Säkerhetspolisens och Skolinspektionens insatser har lett till att skolor med tydlig koppling till tongivande aktörer inom den våldsbejakande islamistiska miljön har stängts ned, vilket har bidragit till att förebygga att barn och ungdomar radikaliseras i skolor med salafistisk inriktning.

Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) har också tillsammans med Lunds universitet och Malmö universitet beviljats medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för ett tvåårigt forskningsprojekt om påverkan från salafistiska och salafist-jihadistiska miljöer i Sverige.

Stockholm den 25 november 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-11-10)