Sveriges utvisningspolitik

Svar på skriftlig fråga 2018/19:738 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/02168/POL

Justit

i

edepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:738 av Louise Meijer (M)
Sveriges utvisningspolitik

Louise Meijer har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta med anledning av vad som framförs i hennes fråga, som berör reglerna om utvisning på grund av brott och om uppehållstillstånd för arbete.

Regelverket om utvisning på grund av brott har inte genomgått några större förändringar sedan 1994. Sedan dess har det skett en betydande samhällsutveckling. Brottsligheten har förändrats och delvis tagit sig nya uttryck, bl.a. i form av en växande gängkriminalitet. Regeringen har vidtagit olika åtgärder för att möta situationen, bl.a. på det straffrättsliga området, vilket ger ökade förutsättningar för åklagare att yrka på utvisning. Ytterligare åtgärder behöver emellertid vidtas och regeringen har därför för avsikt att tillsätta en utredning för att göra en bred översyn av lagstiftningen om utvisning på grund av brott i syfte att fler brottsdömda än i dag ska kunna utvisas.

För regeringen är det också viktigt att Sverige har en väl fungerande kompetensförsörjning. Det är inte rimligt att utländska arbetstagare drabbas onödigt hårt om en arbetsgivare har begått ett mindre eller obetydligt fel. Det är heller inte proportionerligt att en seriös arbetsgivare förlorar viktig kompetens i sådana fall. Samtidigt är det viktigt att det råder ordning och reda på arbetsmarknaden och att regler, avtal och branschpraxis respekteras när man tar in utländsk arbetskraft. Kringgåenden av anställningsvillkoren måste motverkas inom alla yrkesområden.

Med syftet att minska antalet s.k. kompetensutvisningar genomfördes den
1 december 2017 en lagändring som gör det möjligt för Migrationsverket att avstå från att återkalla ett uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren självmant avhjälpt brister i anställningsvillkoren. Regeringen har också noga följt utvecklingen efter vägledande domar från Migrationsöverdomstolen i december 2017. Migrationsverkets statistik för 2018 visar att det nu går åt rätt håll. Inom yrken med krav på högskolekompetens var andelen som beviljades förlängning av arbetstillståndet 97–98 procent. För ingenjörer och IT-arkitekter var andelen beviljade förlängningar 98 respektive 99 procent.

Jag vill i sammanhanget nämna att en ny rapport från OECD rankar Sverige som det näst bästa landet för högkvalificerade arbetskraftsinvandrare. En av de faktorer som studerades var regelverket för arbetskraftsinvandring.

Regeringen nöjer sig dock inte med detta. Enligt januariavtalet måste problemet med kompetensutvisningar lösas. Diskussioner pågår med samarbetspartierna om att tillsätta en utredning som ska lämna förslag på hur systemet för arbetskraftsinvandring kan bli ännu bättre.

Stockholm den 19 juni 2019

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-11)