Svenskt deltagande i EU:s stridsgrupper

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1349 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)Svar på fråga 2019/20:1349 av Pål Jonson (M)

Svenskt deltagande i EU:s stridsgrupper

Pål Jonson har frågat mig vad statusen är för det svenska deltagandet i den av Tyskland ledda EU-stridsgruppen och hur jag avser informera riksdagen om den svenska insatsen.

Regeringen gav den 11 april 2019 Försvarsmakten i uppgift att planera och vidta förberedelser inför ett svenskt deltagande i den tyskledda EU-stridsgruppen som står i beredskap andra halvåret 2020.

Det svenska bidraget, bestående av en CBRN-enhet, har under 2019 vidtagit förberedelser med länder ingående i den tyskledda stridsgruppen.

Aktuella reserestriktioner har medfört att den tyskledda EU-stridsgruppen inte har kunnat genomföra en gemensam samövning och därmed inte heller få en slutcertifiering. Det svenska bidraget har övat i Sverige och utgör en del av Försvarsmaktens resurser till stöd för det civila samhället i Sverige.

Regeringen informerade riksdagen i budgetpropositionen för 2020 om bidraget i fråga. När Sverige senast bidrog till en stridsgrupp som stod i beredskap, under andra halvåret 2016 med Storbritannien som ramnation, informerades riksdagen om det i budgetpropositionen för 2016.


Beslut om att använda EU:s stridsgrupper fattas av EU:s medlemsstater. Ett deltagande med ett svenskt förband förutsätter ett beslut av regeringen och om det svenska förbandet utgör en väpnad styrka i enlighet med 15 kap. 16 § regeringsformen krävs riksdagens medgivande innan förbandet får sändas utomlands.

Stockholm den 20 maj 2020

Peter Hultqvist

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-05-13)