Svenska myndigheters utvisningsbeslut

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1262 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2020/01622/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1262 av Amineh Kakabaveh (-)
Svenska myndigheters utvisningsbeslut

Amineh Kakabaveh har frågat mig vilka generella åtgärder jag vidtar för att personer som riskerar att fängslas eller utsättas för tortyr inte ska utvisas från Sverige och om jag kan garantera att utländska säkerhetstjänster inte utövar inflytande över de beslut som fattas av svenska myndigheter.

Inledningsvis vill jag förtydliga att jag inte kan uttala mig i ett enskilt ärende som handlagts av svenska myndigheter och domstolar.

Sverige är en rättsstat med oberoende domstolar, och anses också vara ett av världens mest rättssäkra länder. Det gäller även vår asylprocess. FN:s flyktingorgan UNHCR lyfter ofta fram Sverige som ett av världens mest rättssäkra länder också i det avseendet.

Det finns i Sverige ett förbud mot att utvisa en person som därmed skulle riskera att utsättas för tortyr. Denna risk prövas av Migrationsverket när en person söker asyl och innan ett beslut om utvisning fattas. Vid ett avslag har sökanden rätt att överklaga beslutet till en migrationsdomstol.

Skulle det efter att ett utvisningsbeslut har vunnit laga kraft komma fram nya omständigheter som kan medföra en risk för t.ex. tortyr eller förföljelse ska dessa beaktas av Migrationsverket för att säkerställa att en utvisning inte verkställs i strid med den så kallade principen om non refoulement.

Jag utgår självklart från att svenska myndigheter gör sina bedömningar självständigt och i förhållande till svensk lagstiftning utan påverkan av utländska myndigheter.

Stockholm den 6 maj 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-04-24)