Straffrabatt till utländska brottslingar

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1998 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2020/

02949

/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1998 av Boriana Åberg (M) Straffrabatt till utländska brottslingar

Boriana Åberg har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att förfarandet – att utländska brottslingar som döms till utvisning får straffrabatt även när utvisningen inte går att verkställa – ska upphöra så att den grundläggande principen om allas likhet inför lagen kan upprätthållas.

För regeringen är det angeläget att det finns förutsättningar att utvisa en utländsk medborgare som gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Regeringen beslutade därför den 30 april 2020 att tillsätta en utredning som ska göra en bred översyn av lagstiftningen om utvisning på grund av brott.

När en utvisning inte går att verkställa kan det framstå som stötande att påföljden blir lindrigare än vad den annars skulle ha blivit. Ett av de uppdrag regeringen har gett utredningen är därför att ta ställning till om det bör införas en möjlighet för åklagaren att återkomma med yrkande om en ny påföljd när utvisningen har beaktats i domen men utvisningsbeslutet inte har kunnat verkställas. Regeringen har således redan tillsatt en utredning som bl.a. ska titta på den fråga som Boriana Åberg särskilt lyfter fram. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Stockholm den 3 september 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-08-19)