Straffrabatt för utvisningsdömda

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2140 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2020/

03203/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:2140 av Ellen Juntti (M)
Straffrabatt för utvisningsdömda

Ellen Juntti har frågat mig om jag avser att se över reducerade straff för utvisningsdömda för att inte ge en skev fördelning av straff beroende på utvisningsdom eller inte.

För regeringen är det angeläget att det finns förutsättningar att utvisa en utländsk medborgare som gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Regeringen beslutade därför den 30 april 2020 att tillsätta en utredning som ska göra en bred översyn av lagstiftningen om utvisning på grund av brott och lämna förslag på en skärpt reglering som ger förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa utlänningar som begår brott. Utredaren ska presentera sina förslag senast den 30 juni 2021.

När en utvisning inte går att verkställa kan det framstå som stötande om påföljden blivit lindrigare än vad den annars skulle ha blivit. Ett av de uppdrag regeringen har gett utredaren är därför att ta ställning till om det bör införas en möjlighet för åklagaren att återkomma med yrkande om en ny påföljd när utvisningen har beaktats i domen men utvisningsbeslutet inte har kunnat verkställas. Regeringen har således redan initierat den översyn som Ellen Juntti efterfrågar.

Stockholm den 16 september 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-09-07)