Stopp för kommunala särkrav vid bebyggelse

Svar på skriftlig fråga 2016/17:576 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/08096/PBB

Näringsdepartementet

Bostads- och digitaliseringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:576 av Ewa Thalén Finné (M) Stopp för kommunala särkrav vid bebyggelse

Ewa Thalén Finné har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att lagen mot kommunala särkrav efterlevs och att kommuner därmed inte fortsätter att ställa egna krav som går utanför lagen.

Som Ewa Thalén Finné nämner får kommuner inte ställa andra tekniska egenskapskrav på byggnadsverk än de som gäller enligt 8 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Om sådana krav ställs ändå är de utan verkan. Detta tydliggjordes genom den lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2015. Regeln är formulerad så att en kommun som huvudregel inte ska kunna kräva andra tekniska egenskaper i ett avtal om genomförande av en detaljplan, oavsett om det är frågan om ett exploateringsavtal eller ett markanvisningsavtal. Kommunen agerar i dessa situationer som planmyndighet, vilket innebär att förbudet omfattar dessa situationer. Kommunen kan dock fortfarande ställa krav på särskilda tekniska egenskaper i de fall då kommunen inte handlar som myndighet, utan istället agerar i rollen som byggherre, upphandlare eller fastighetsägare.

Av den rapport som Ewa Thalén Finné hänvisar till framgår att 68 av de kommuner som svarat uppger att de använder främjandeåtgärder för energieffektivt byggande, vilket i sig inte behöver betyda egna tekniska egenskapskrav i strid mot PBL. Det finns många lagliga sätt för kommuner att främja ett sådant byggande, vilket i grunden är positivt då ett hållbart byggande är ett viktigt mål för regeringen.

Det är inte primärt regeringens uppgift att se till att lagar efterföljs. Boverket har regeringens uppdrag att följa och analysera tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. Om denna fortlöpande uppföljning visar att det finns brister i tillämpningen av PBL i detta avseende får regeringen överväga om särskilda åtgärder behövs.

Regeringen har också gett Boverket i uppdrag att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av PBL. Uppdraget omfattar bland annat PBL-utbildning för anställda i kommuner och på länsstyrelser samt övriga berörda aktörer, vidareutveckling av nätverk för PBL-experter samt utveckling av ytterligare vägledningar om hur PBL-systemet bör tillämpas. Uppdraget pågår till 2020 och Regeringen avser att avsätta 15 000 000 kronor per år fram till 2020 för genomförandet av uppdraget.

Stockholm den 10 januari 2017

Peter Eriksson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-12-21)