Stöd till papperslösa

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1617 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


JU2020/02374/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1617 av Boriana Åberg (M)
Stöd till papperslösa

Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skattepengar inte används till att undergräva legitimiteten i Sveriges migrationspolitik.

Inledningsvis vill jag klargöra att ordet papperslösa inte är ett vedertaget begrepp i svensk lagstiftning utan snarare ett begrepp som används i debatten men som kan ha olika innebörd; personer som sökt asyl men fått avslag och håller sig undan verkställighet av ett avlägsnandebeslut, personer som vistas olovligen i Sverige (utan att ha sökt asyl) eller EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige men saknar uppehållsrätt.

Rätten till försörjningsstöd regleras i socialtjänstlagen. Det är den kommun i vilken den enskilde vistas som ska pröva ansökan om bistånd, oavsett om ansökan gäller en person som vistas i Sverige lagligt eller inte. Bedömningen kan se olika ut.

För att kunna upprätthålla en långsiktigt hållbar migrationspolitik måste de som efter en rättssäker prövning av asylskälen har fått ett avslagsbeslut återvända så snabbt som möjligt. Återvändandet ska i första hand ske frivilligt, annars med tvång.

I syfte att få fler personer med lagakraftvunna avlägsnandebeslut att återvända har regeringen de senaste åren vidtagit ett antal åtgärder; fördubblad förvarskapacitet, utökade möjligheter att utföra arbetsplatsinspektioner och förbättrat samarbete med flera mottagarländer, t.ex. Afghanistan och Marocko.

Regeringens åtgärder har bidragit till att fler än 80 000 före detta asylsökande lämnat Sverige sedan 2014. Det är i genomsnitt över 1 100 per månad.

Regeringen fortsätter att följa frågan.


Stockholm den 24 juni 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-17)