Statslösa palestiniers situation vid avslag på asylansökan

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1020 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2020/

00862/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1020 av Jamal El-Haj (S)
Statslösa palestiniers situation vid avslag på asylansökan

Jamal El-Haj har frågat mig vad jag avser att göra för att statslösa personer som fått avslag på sin asylansökan ska få en rimligare situation.

Under 2019 registrerade Migrationsverket 611 asylansökningar från personer med palestinsk nationalitet och 880 ansökningar från personer registrerade som statslösa. Beviljandegraden är relativt hög, under 2019 bifölls 52 respektive 60 procent av asylansökningarna i första instans.

När Migrationsverket och migrationsdomstolarna prövar enskilda ärenden ska eventuella hinder mot att verkställa beslut om avvisning eller utvisning beaktas. Enligt förarbetena till utlänningslagen bör ett beslut om avvisning eller utvisning inte meddelas om beslutet inte kan verkställas. Även efter lagakraftvunnet beslut finns möjlighet att bevilja uppehållstillstånd om det framkommer nya omständigheter som utgör verkställighetshinder.

Regeringen har förtroende för att Migrationsverket och domstolarna gör korrekta bedömningar i detta avseende.

Migrationsverkets bedömning är att det saknas generella hinder mot att verkställa beslut om avvisning eller utvisning av palestinier till Gaza. Utresor från Sverige sker till områden i Palestina och av statslösa personer till tredje land.

Den som söker asyl i Sverige får sitt skyddsbehov prövat i en rättssäker process och den som efter sådan prövning får ett avslagsbeslut ska lämna landet så snart som möjligt. Detta gäller även medborgare i Palestina och statslösa personer. Eventuella verkställighetshinder ska beaktas och kan, när relevanta omständigheter föreligger, leda till uppehållstillstånd. Denna ordning är en förutsättning för att Sverige ska kunna upprätthålla en human, rättssäker och långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Stockholm den 18 mars 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-02-28)