Statliga mediers anslutning till det pressetiska systemet

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1697 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2016/17:1697 av Lars Beckman (M) Statliga mediers anslutning till det pressetiska systemet

Lars Beckman har frågat mig när jag avser att ta initiativ till att se över frågan om de statliga medieföretagens anslutning till det pressetiska systemet.

Medieutvecklingen innebär att gränserna mellan olika typer av medier blir allt svårare att upprätthålla. I tilläggsdirektiv (2017:73) till kommittén om radio och tv i allmänhetens tjänst (Parlamentariska public service-kommittén, Ku2016:06) noterar regeringen att utvecklingen väcker frågor kring de medieetiska systemens betydelse och räckvidd. Frågan om möjligheten och behovet av ett nytt medieetiskt system gäller inte enbart public service. Regeringen konstaterar att frågorna bör ses över i ett bredare mediepolitiskt sammanhang. I samband med genomförandet av de europeiska regler som förhandlas just nu i det s.k. AV-direktivet kan vissa frågor om utökad själv- och samreglering av tv och beställ-tv behöva utredas.

I tilläggsdirektiven konstaterar regeringen också att medieutvecklingen riskerar att innebära att en alltmer begränsad del av public service-företagens verksamhet omfattas av sändningstillstånden och därmed av den granskning och uppföljning som görs av granskningsnämnden för radio och tv. Frågan om regleringen av public service är dock kopplad till yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) krav på etableringsfrihet i tråd. Regeringen avser därför att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att se över YGL. Ett av ändamålen bör vara att ge förutsättningar för en mer ändamålsenlig reglering och därmed även uppföljning av radio och tv i allmänhetens tjänst. Eventuella förslag i ett sådant syfte kommer dock inte kunna genomföras innan nästa tillståndsperiod har inletts. Tilläggsdirektiven ger därför den pågående Parlamentariska public service-kommittén i uppdrag att se över hur regleringen ska utformas på kortare och längre sikt.

Stockholm den 18 juli 2017

Alice Bah Kuhnke

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-06-29)