Skolverkets bidrag till ideella läsxhjälpsföreningar

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1531 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:1531 av Kristina Axén Olin (M)
Skolverkets bidrag till ideella läxhjälpsföreningar

Kristina Axén Olin har frågat mig hur jag och regeringen följer upp att läxhjälpsbidragen används till det avsedda ändamålet, hur beviljandeprocesserna ser ut och om föreningarna som får bidrag kontrolleras mot andra register.

Statens skolverk ansvarar för fördelningen av statsbidraget för hjälp med läxor eller annat skolarbete. I Skolverkets regleringsbrev för 2021 framgår att myndigheten får fördela 60 miljoner kronor till ideella läxhjälpsorganisationer i enlighet med förordningen (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Enligt förordningen får statsbidraget lämnas till ideella föreningar som arbetar med att ge hjälp med läxor eller annat skolarbete. Med en sådan förening avses en organisation som saknar vinstsyfte och inte är huvudman inom skolväsendet, är demokratiskt uppbyggd och erbjuder insyn i verksamheten, i sin verksamhet respekterar demokratins idéer inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter, har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt, och helt eller delvis är inriktad mot att hjälpa elever med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

I ansökan om bidrag ska den ideella föreningen beskriva hur den verksamhet som ansökan avser ska bedrivas. Den som har tagit emot statsbidrag enligt nämnd förordning är skyldig att redovisa för Skolverket hur medlen har använts och lämna de uppgifter som myndigheten begär. Om den som har tagit emot bidraget är en ideell organisation ska en revisor granska den ekonomiska redovisningen och redogöra för sina iakttagelser i ett intyg som bifogas redovisningen. Om det bidrag som tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Bidrag får inte lämnas till ideella organisationer om de har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller försatta i konkurs.

Den som har tagit emot statsbidrag kan, enligt förordningen, bli återbetalningsskyldig till exempel om bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats. Skolverket ska då besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget.

Enligt Skolverkets instruktion ska myndigheten följa upp och utvärdera de statliga stöd och bidrag som myndigheten administrerar. Regeringen följer upp Skolverkets arbete genom bland annat myndighetens årsredovisningar och genom kontinuerlig dialog med myndigheten. Skolverket uppger exempelvis i sin årsredovisning för 2019 att det från och med hösten 2019 finns ett team på myndigheten som har i uppdrag att kontrollera och följa upp hur statsbidragen har använts. Teamet ansvarar även för att hantera signaler och tips om eventuella brister som inkommer till Skolverket.

Stockholm den 10 februari 2021

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-01-28)