Sjöfartsforskning

Svar på skriftlig fråga 2017/18:231 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2017/04426/F

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen

Svar på fråga 2017/18:231 av Boriana Åberg (M) Sjöfartsforskning

Boriana Åberg har frågat mig om regeringen ämnar se över möjligheterna till utökat samarbete mellan industri, akademi och offentlig sektor gällande sjöfartsforskning.

Jag instämmer med Boriana Åberg att det finns ett behov av ökat samarbete mellan industri, offentlig sektor samt universitet och högskolor inom sjöfartssektorn. Detta var orsaken till att regeringen 2016 i forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50) valde att inrikta ett av fem samverkansprogram på nästa generations resor och transporter.

Verket för innovationssystem (Vinnova) har fått i uppdrag att fördela bidrag till samverkansprogrammen som i år uppgår till 155 miljoner kronor och successivt ökas till 400 miljoner kronor från 2020. Vinnova arbetar bl.a. med att stärka och utveckla samarbetet mellan universitet och högskolor, företag och andra samhällsaktörer. Myndigheten har med dessa medel möjlighet att stärka forskningen inom sjöfartsområdet på det sätt som föreslagits i rapporten Boriana Åberg hänvisar till.

Stockholm den 15 november 2017

Helene Hellmark Knutsson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-11-07)