Samhällsorientering för asylsökande och nyanlända

Svar på skriftlig fråga 2018/19:955 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)Svar på fråga 2018/19:955 av Maria Malmer Stenergaard (M)
Samhällsorientering för asylsökande och nyanlända

Maria Malmer Stenergaard har frågat arbetsmarknadsministern när regeringen avser att gå vidare och införa en obligatorisk samhällsorientering för asylsökande. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Kunskap och dialog om det svenska samhället och de normer och värderingar som genom lagar, regler och principer styr hur samhället organiseras kan stärka nyanlända kvinnors och mäns förutsättningar att etablera sig i arbets- och samhällslivet.

Regeringen anser att det är viktigt att asylsökande så snabbt som möjligt får information om det svenska samhället. Genom att ta tillvara på tiden i asylprocessen kan etableringen i arbets- och samhällslivet underlättas och påskyndas för dem som senare beviljas uppehållstillstånd. Regeringen har tillfört medel för att civilsamhället, folkbildningen och kommunerna ska kunna erbjuda meningsfulla insatser för asylsökande, exempelvis genom samhällsinformation och stärkta kunskaper i svenska.

Mottagandeutredningens betänkande En meningsfull och aktiv väntan (SOU 2018:22) mottogs av regeringen i mars 2018 och har därefter remitterats. Ett av de förslag som presenterades av utredningen omfattade en tidig och obligatorisk samhällsinformation till de asylsökande. De inkomna remissvaren, tillsammans med de olika förslagen i Mottagandeutredningens betänkande, bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Frågan om samhällsorientering ingår i den sakpolitiska överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, det s.k. januariavtalet, som slöts i början av 2019. Bland de insatser som där nämns är att samhällsintroduktion och undervisning i svenska ska bli obligatoriskt från dag ett i Sverige, samt att mer och förbättrad samhällsorientering – i 100 timmar – som börjar redan under asyltiden ska införas för samma grupp.

Regeringen avser att återkomma när beredningen av dessa frågor är klar.

Stockholm den 11 september 2019

Åsa Lindhagen

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-04)